Akyllyja Aýläle (Hekaýa)

17:12 31.12.2020 164

https://ussatnews.com/storage/posts/474/original-15fedc03d8a028.jpeg

Gyzjagaz bakja bagyndan gelşine gapyda duran köwüşleri tertipleşdirdi. Soňra eşiklerini çalşyryndy-da, uly adam ýaly bolup, olary ýerbe-ýer goýuşdyrdy. Jigisiniň oýnap taşlan oýunjaklaryny ýygnaşdyrdy. Gyzynyň hereketlerine monça bolan ejesi:

— Berekella, gyzym. Öýümizi gül ýaly edip tertiplediň — diýip, öwgüsini ýetirdi-de, gaýnenesine habar gatdy.

— Enesi, görýäňmi, akyllyja gyzyňy! Seret işeňňirligine.

— Görüp otyryn. Aýläle jan indi ulugyz boldy ahyry, ejesine, enesine kömekçi bolmaly. Gyzymyz akyllyja bolansoň, bakja bagyndaky terbiýeçileri «Tertiplije agtygyňyz bar» diýip öwýärler. Begenýän — diýip, enesi gyzjagazyň başyny sypady.

Gyzjagaz bolsa ýylgyryp:

— Ene, indi meniň akylly bolup ejeme kömekleşýänimi hol beýik dagyň üstünde oturan Aýazbaba-da görendir gerek? — diýip, sowal berdi.

Enesi:

— Elbetde, görendir gyzym.

— Onda maňa Aýazbaba sowgadam getirip berer. Şeýle dälmi, ene!

— Hawa, gyzym. Hökman getirer. Aýazbaba akyllyja, arassaja, tertipli çagalary gowy görýär. Meniň-ä gyzym gowy goşgudyr aýdymam öwrendi. Hany, öwrenen goşgularyňdan aýdyp ber, gyzym. Birden ýadyňdan çykan bolaýmasyn.

— Ýaşa, ýaşa Arkadag!

Uzak ýaşa Arkadag!

Siziň bilen gül açýar,

Diýarymyz bagtyýar.

Gyzjagazyň eljagazlaryny hereketlendirip, joşgun bilen goşgy aýdyşyna ejesidir enesi çapak çaldylar. Şol pursat gapydan gyzjagazyň kakasy geldi. Ol:

— Gyzymyz goşgyny gowy aýdýan eken. Aýazbaba muňa näme sowgat getirerkä? — diýip, ýüzüne seretdi:

Gyzjagaz:

— Men eýýäm Aýazbaba hat ýazyp, Täze ýyl arçamyzyň düýbünde goýdum. Aýazbaba jadyly taýagynyň kömegi bilen hatymy okap görer. Onsoň ol meniň isleýän sowgadymy berer. Ýöne, kaka, çagalar örän köp welin, Aýazbaba hemme çagalara sowgat paýlajak bolsa ýadaýmasa, hä?...

— Ýadamaz, gyzym. Aýazbabanyň hem-ä jadyly taýagy, onsoňam owadan paýtuny bar. Hon-ha, oňa seret — diýip, telewizora elini uzatdy. Ekranda Aýazbabanyň dabaraly ýagdaýda garşylanyş pursadyny görenden, gyzjagazyň ünsi onda eglendi. Kakasy bolsa, içki otaga geçdi. Ol arçanyň düýbünden gyzynyň Aýazbaba ýazan hatjagazyny aldy-da, okamaga başlady.

«Salam, Aýazbaba! Men Aýläle. Özümem akylly. Ejeme, eneme kömek edýän.

Bakja bagymyzda okamagy, ýazmagy öwrendim. Kän goşgulary ýatdan bilýän.Täze ýyl gijesi öýümize geleniňizde, aýdymam aýdyp berjek. Men indiki ýyl birinji synpa okuwa gidýän. Arkadagymyz şonda noutbuk sowgat berer, ýöne siz maňa Täze ýyl sowgadyňyzyň ýany bilen albom hemem dürli galam sowgat beräýiň. Men ol alboma gök asmanda uçup ýören ak kepderiniň suratyny çekjek. Suratyň ýanynda bolsa: «Biz bagtyýar çagalar, uzak ýaşa, Arkadag!» diýip ýazjak».

Çaga kalbyndan çykan sözleriň sadaja sözlemler bilen beýan edilişi kakasyna diýseň täsir etdi. Ol gyzjagazynyň asuda, abadan durmuşa bolan buýsanjyna haýran galyp, döwrümiziň bagtyýarlygy üçin Gahryman Arkadagymyza öwran-öwran alkyş sözlerini gaýtalady.

Akgül SAPAROWA,

          USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.