Iň ýogyn sütünli agaç

14:08 20.12.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4809/original-163a17b76c3b69.jpeg

Iň ýogyn sütünli agaç taksodium Meksika görnüşleriniň Arbol del Tule agajydyr. Agaç

Meksikanyň Santa-Mariýa-del-Tule şäheriniň ortasynda ösýär. Bu agajyň sütüniniň

diametri 11,62 metre, sütüniniň aýlawy 36,2 metre ýetýär. Sapotekleriň (Meksikadaky hind

halky) rowaýatlaryna görä, agaç 1400 ýyl ozal asteks şemalynyň ruhanysy tarapyndan

ekilipdir. Alymlar agajyň ýaşynyň hind rowaýatyndaky aýdylyşy ýalydygyny tassyklaýarlar.

Şeýle-de bolsa, Arbol del Tuleden has ýogyn agaç bardy. Sisiliýadaky "Ýüzlerçe atyň

kaştany" agajynyň aýlawy 1780-nji ýylda ölçenende 57,9 metrdi. Şol bir wagtyň özünde, bu

agaç bir sütünli däl-de, ähli şahalary bir kökden gelýän birnäçe sütünlidi. Rowaýata görä,

Aragonly Jowanna I-ni ýüz rysar bilen bilelikde ýyldyrym çakdy. Soňra ähli syýahatçylar

“Ýüzlerçe atyň kaştany” ady bilen tanalýan bu agajyň aşagynda gizlenipdirler. Bu agajyň

ýaşy 2 müňden 4 müň ýyla çenli aralykdadyr. Häzirki wagtda agaç 3 şaha bölünýär, iň

ulusynyň aýlawy 22 metre barabardyr.

Merjen KAIPOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.