Iň ýogyn sütünli agaç

14:08 20.12.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4809/original-163a17b76c3b69.jpeg

Iň ýogyn sütünli agaç taksodium Meksika görnüşleriniň Arbol del Tule agajydyr. Agaç

Meksikanyň Santa-Mariýa-del-Tule şäheriniň ortasynda ösýär. Bu agajyň sütüniniň

diametri 11,62 metre, sütüniniň aýlawy 36,2 metre ýetýär. Sapotekleriň (Meksikadaky hind

halky) rowaýatlaryna görä, agaç 1400 ýyl ozal asteks şemalynyň ruhanysy tarapyndan

ekilipdir. Alymlar agajyň ýaşynyň hind rowaýatyndaky aýdylyşy ýalydygyny tassyklaýarlar.

Şeýle-de bolsa, Arbol del Tuleden has ýogyn agaç bardy. Sisiliýadaky "Ýüzlerçe atyň

kaştany" agajynyň aýlawy 1780-nji ýylda ölçenende 57,9 metrdi. Şol bir wagtyň özünde, bu

agaç bir sütünli däl-de, ähli şahalary bir kökden gelýän birnäçe sütünlidi. Rowaýata görä,

Aragonly Jowanna I-ni ýüz rysar bilen bilelikde ýyldyrym çakdy. Soňra ähli syýahatçylar

“Ýüzlerçe atyň kaştany” ady bilen tanalýan bu agajyň aşagynda gizlenipdirler. Bu agajyň

ýaşy 2 müňden 4 müň ýyla çenli aralykdadyr. Häzirki wagtda agaç 3 şaha bölünýär, iň

ulusynyň aýlawy 22 metre barabardyr.

Merjen KAIPOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.