Milli türkmen telpegi

15:34 20.12.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4811/original-163a18f99658d9.jpeg

“Biziň milli mirasymyza halkymyzyň milli buýsançlary, häsiýetleri, ynanç-ygtykatlary, mahlasy, türkmenleriň ruhy älemi siňipdir. Bu milli mirasyň gözbaşy dünýäniň dörän ilkinji gününden gözbaş alyp, ХХI asyrda- türkmen halkynyň bagtyýarlyk eýýamynda öz ösüşiniň ýokary belentliklerine ýetdi”

G.Berdimuhamedow

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen gelin-gyzlarymyz we mert ýigitlerimiz milli mata önümlerinden taýýarlanylan egin-eşiklerini üýtgeşik höwes hem-de uly buýsanç bilen geýýärler. Ak gaýma tahýaly oglanlara, gültahýaly gyzlara, öýme ýalykly gelinlere, ak gyňaçly enelere, çäkmenli, telpekli atalara gözüň düşende, pederlerimiziň pähim-parasaty siňen milli gymmatlyklarymyzyň, asylly ýörelgelerimiziň, gadymy däp-dessurlarymyzyň dowamlydygyna buýsanjyň goşalanýar. Şu babatda türkmeniň milli telpegi ata-babalarymyzyň nesilden-nesle geçýän miraslarynyň biri hasaplanýändygy hakynda durup geçesiň gelýär. Milli telpegimiz hakynda birnäçe gyzykly taryhy rowaýatlar hem bolupdyr. Jöwzaly yssylara garamazdan türkmen halky, esasan-da ýaşulularymyz, erkek adamlar türkmeniň milli telpegine uly sarpa, gadyr- hormat goýup başyna täç edip geýýärler, munuň özi hem daşary ýurtly myhmanlary haýrana goýup, hemmelerde uly täsir galdyrýar. Türkmen telpegi yssy howalarda, tomsuna günden, gyşyna bolsa sowukdan başyňy goramaga mümkinçilik döredýär. Erkek adamlaryň milli geýimleriň arasynda türkmen telpegi ilkinji orunda durýar. Aksakgally ýaşulularymyzyň aglaba bölegi telpegi diňe bir ýylylyk üçiň geýmän, eýsem mertebe üçin hem geýýärler. Türkmen halky telpege uly hormat goýýar. Ony abat saklamakda ýüňüniň döwülmezligi üçin erkek adamlar ýaglyk bilen örtüp goýýarlar. Telpekleriň birnäçe görnüşleri bolup, olar toý - dabaralar, ýaşlar, çagalar we ýaşulular üçin hem niýetlenip tikilýär. Milli türkmen telpegini biziň ýurdumyzda erkek adamlar tikip taýýarlaýarlar. Ol hünär nesilden-nesle geçip gelýär. Öz obalarynda telpek tikýän ýaşulular hormatlanýan, sylanýan aksakgallar hökmünde tanalýar. Häzirki wagtda türkmen telpeginiň birnäçe görnüşleri taýýarlanylýar. Toý dabaralar üçin 25-30 sm beýiklikde telpekler tikilip olar gür, uzyn ýüňli goýun derisinden taýýarlanylýar. Orta we uly ýaşly erkek adamlaryň aglaba bölegi mele, gara we çal renkli ýüňlerden taýýarlanýan telpeklere uly höwes bildirýärler. Ýaşlarymyz we çagalarymyz ak telpekleri geýýärler. Türkmen bazarynda owadan, ýeňil, milli türkmen telpegi gelen daşary ýurtly myhmanlarymyzda uly gyzyklanma döredýär. Bu ata-babalarymyzdan nesilden-nesle geçip gelýän telpekdir tahýalar barada ençeme gyzykly gürrüňler edilip umumadamzat aňyýetiniň ösüşine saldamly goşant goşan baý medeniýetimizi dikeltmäge uly mümkinçilikleri döredip beren Milli Liderimize öz sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Goý, Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli we adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýläk hem rowaçlyklara beslensin!

Begnazar ALLANAZAROW,

Türkmen oba hojalyk institutyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.