Hormat gazanan işgär

22:13 15.02.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5068/original-163ed12c6e6e1f.jpeg

Biz ussatnews.com elektron gazetiniň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň dürli düzümlerinde zähmet çekýän hem-de kärdeşleriniň we jemgyýetiň hormatyna mynasyp bolan zähmetkeşler barada gürrüň bermegimizi dowam edýäris.

Bu gezek «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň işgärler bölüminiň müdiri hem-de kärdeşler arkalaşygynyň başlygy Oguljahan Amannazarowna Kakajanowa biziň gahrymanymyz boldy.

Oguljahan Amannazarownanyň zähmet ýoly 40 ýyldan gowrak wagta barabar bolup, şu ýyl onuň Medeni-işewürlik merkezinde işläp ýörenine 20 ýyl doldy. Kakajanowanyň halal zähmeti köp sanly hormat hatlaryna mynasyp bolup, 2009-njy ýylda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň «Arkalaşyk nyşanyna» eýe boldy, 2022-nji ýylyň dekabrynda bolsa, Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan oňa dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly sowgat gowşuryldy. Oguljahan Kakajanowanyň 2018-nji ýylda «Türkmengaz» döwlet konserni, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi hem-de «Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan guralan döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi bolandygyny bellemek gerek.

Oguljahan Amannazarowna esasy hünäri boýunça hasapçy, ykdysatçy bolsa-da, onuň sungata bolan söýgüsi takyk ylymlaryndan rüstem çykdy. Medeni-işewürlik merkezi onuň üçin diňe iş ýerine däl-de, eýsem, ikinji öýüne öwrüldi. Ol artistler — ýurdumyzda belli döredijilik toparlarynyň — «Merdana» kamera orkestriniň, «Galkynyş» folklor toparynyň, «Oguzlar» estrada-simfoniki orkestriniň agzalary, şeýle hem halk sazandalary we zehinli aýdymçylar barada buýsanç we guwanç bilen gürrüň berýär.

Olaryň meşhurlyk gazanmagyna Oguljahan Amannazarownanyň hem goşandy az däl, ol toparlarda terbiýeçilik işlerine, olaryň döredijilik taýdan kämilleşmegi üçin ähli şertleriň döredilmegine uly üns berýär. Medeni-işewürlik merkezine myhmançylyga ýygy-ýygydan gelýän hormatly ýaşulular, medeniýet işgärleri we ýurdumyzda tanalýan adamlar bilen aragatnaşykda bolmagyň ýaşlary milli gymmatlyklara, Watanymyzyň baý we gadymy taryhyna, halkymyzyň däp-dessurlaryna hormat goýmak ruhunda terbiýelemäge ýardam edýär diýip, Oguljahan Amannazarowna belleýär.

Ol sazandalar bilen ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna aýlanyp, konsert toparlary bilen buraw meýdanlaryna baryp, pudagyň desgalarynyň açylyş dabaralaryna we beýleki çärelere gatnaşyp gelýär.

Oguljahan Amannazarownanyň milli aýdym-saza söýgüsiniň bimöçberdigini bilýän artistler ýygy-ýygydan öz konsertlerini guraýarlar, bu bolsa, olary ruhy taýdan has-da baýlaşdyrýar, çünki şeýle duşuşyklar adamlary bir-birine ýakynlaşdyryp, olaryň mährini we zehinini artdyrýar.

Leýli AŞYROWA,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
162433eeaadab2.jpeg
Iň güýçli jandarlar

Tebigatda iň güýçli jandarlar haýsylarka? Eger-de olary özboluşly sport çäresinde, meselem, agramlyklary götermekde özara bäsleşdirip bolsady, onda biz, megerem, dünýäde iň gyzykly sport-şowhunynyň şaýady bolardyk.


1624371ce4fbd9.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


1624345b1bc89e.jpeg
BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir.


1624342e3347d9.jpeg
Dünýäde iň gaty agaçlar

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?


1624d92151ac41.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.