Hormat gazanan işgär

22:13 15.02.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5068/original-163ed12c6e6e1f.jpeg

Biz ussatnews.com elektron gazetiniň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň dürli düzümlerinde zähmet çekýän hem-de kärdeşleriniň we jemgyýetiň hormatyna mynasyp bolan zähmetkeşler barada gürrüň bermegimizi dowam edýäris.

Bu gezek «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň işgärler bölüminiň müdiri hem-de kärdeşler arkalaşygynyň başlygy Oguljahan Amannazarowna Kakajanowa biziň gahrymanymyz boldy.

Oguljahan Amannazarownanyň zähmet ýoly 40 ýyldan gowrak wagta barabar bolup, şu ýyl onuň Medeni-işewürlik merkezinde işläp ýörenine 20 ýyl doldy. Kakajanowanyň halal zähmeti köp sanly hormat hatlaryna mynasyp bolup, 2009-njy ýylda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň «Arkalaşyk nyşanyna» eýe boldy, 2022-nji ýylyň dekabrynda bolsa, Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan oňa dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly sowgat gowşuryldy. Oguljahan Kakajanowanyň 2018-nji ýylda «Türkmengaz» döwlet konserni, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi hem-de «Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan guralan döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi bolandygyny bellemek gerek.

Oguljahan Amannazarowna esasy hünäri boýunça hasapçy, ykdysatçy bolsa-da, onuň sungata bolan söýgüsi takyk ylymlaryndan rüstem çykdy. Medeni-işewürlik merkezi onuň üçin diňe iş ýerine däl-de, eýsem, ikinji öýüne öwrüldi. Ol artistler — ýurdumyzda belli döredijilik toparlarynyň — «Merdana» kamera orkestriniň, «Galkynyş» folklor toparynyň, «Oguzlar» estrada-simfoniki orkestriniň agzalary, şeýle hem halk sazandalary we zehinli aýdymçylar barada buýsanç we guwanç bilen gürrüň berýär.

Olaryň meşhurlyk gazanmagyna Oguljahan Amannazarownanyň hem goşandy az däl, ol toparlarda terbiýeçilik işlerine, olaryň döredijilik taýdan kämilleşmegi üçin ähli şertleriň döredilmegine uly üns berýär. Medeni-işewürlik merkezine myhmançylyga ýygy-ýygydan gelýän hormatly ýaşulular, medeniýet işgärleri we ýurdumyzda tanalýan adamlar bilen aragatnaşykda bolmagyň ýaşlary milli gymmatlyklara, Watanymyzyň baý we gadymy taryhyna, halkymyzyň däp-dessurlaryna hormat goýmak ruhunda terbiýelemäge ýardam edýär diýip, Oguljahan Amannazarowna belleýär.

Ol sazandalar bilen ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna aýlanyp, konsert toparlary bilen buraw meýdanlaryna baryp, pudagyň desgalarynyň açylyş dabaralaryna we beýleki çärelere gatnaşyp gelýär.

Oguljahan Amannazarownanyň milli aýdym-saza söýgüsiniň bimöçberdigini bilýän artistler ýygy-ýygydan öz konsertlerini guraýarlar, bu bolsa, olary ruhy taýdan has-da baýlaşdyrýar, çünki şeýle duşuşyklar adamlary bir-birine ýakynlaşdyryp, olaryň mährini we zehinini artdyrýar.

Leýli AŞYROWA,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.