Arkalaşykly işiň miwesi

11:23 01.04.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5259/original-16427cdfb52236.jpeg

«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň Döwletabat —Derýalyk baş gaz geçirijisiniň ugrundaky «Şatlyk» önümçilik edarasy hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe täze döredijilik gözlegleri bilen işleýän öňdebaryjy zähmet toparlarynyň biridir. Kärhananyň hünärmenleridir işçileri meýilleşdirilen önümçilik tabşyryklaryny ýerine ýetirip, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» ilkinji aýyny üstünlikli jemlediler.

Baş gaz geçirijiniň ugrundaky bu ilkinji önümçilik edarasynyň zähmet adamlary ýokary basyşly gaz geçirijileriň alty ýüz kyrk iki kilometrine hyzmat etmek bilen, «Döwletabat» hem-de «Galkynyş» gaz känlerinden çykarylýan «mawy ýangyjy» baş gaz geçiriji boýunça öz degişli çäklerinden bökdençsiz akdyrmak boýunça gaýratly zähmet çekýärler.

Olar geçen ýyl meýilnama laýyklykda, bellenilen işleriň üstünlikli berjaý edilendigini guwanç bilen aýdýarlar. «Döwletabat» gaz käninden gaýdýan göwrümi 1420 millimetr diametrli ýokary basyşly gaz geçirijiniň ikinji ugrunyň ýigriminji kilometrliginde bejergä degişli üç ýüz elli ýedi metrinde täze turbalar goýlup, bejergi işleri ýokary hilli geçirilipdir. Şu ýokary basyşly gaz geçirijiniň «Şatlyk» önümçilik edarasyndan «Garagum» önümçilik edarasyna tarap gidýän böleginiň on altynjy kilometrliginde — Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gaz geçiriji bilen kesişýän ýerinde ýoluň aşagyndan gurlan geçelge hem 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen möhüm ähmiýetli gaz gurluşyk işleriniň biridir. Bu geçelgäniň gurulmagynyň esasy maksady geljekde ýoldan gatnajak awtoulaglaryň ýokary basyşly gaz geçirijä zyýanly täsirini ýetirmezligini, sarsgyn bermezligini üpjün etmekden ybaratdyr.

Ýokarda agzalan ýokary basyşly gaz geçirijiniň birinji ugrunyň ýigriminji hem-de ýigrimi birinji kilometrliklerinde ýedi ýüz metrden gowrak ýerde bejergi işlerini geçirmek, ýagny täze turbalary gurnamak meýilleşdirilýär.

Önümçilik edarasynyň senagat meýdançasy gaz geçiriji boýunça «mawy ýangyjyň» akymyny bellenilen tehnologik talaplara laýyk guramak üçin gerekli kuwwatly agregatlaryň, enjamlaryň jemlenilen ýeridir. Bu ýerde oturdylan kompressorlar gaz geçiriji boýunça gelýän «mawy ýangyjy» sorup alýar. Meýdançadaky kuwwatly separatorlaryň kömegi bilen «mawy ýangyç» düzümindäki suwuklyklardan, tozan bölejiklerinden gaýtadan arassalanylýar. Şu ýerden tebigy gaz «Garagum» önümçilik edarasyna tarap ýokary basyş bermek bilen akdyrylýar.

Kärhanada önümçilik gulluklarynyň ençemesi bolup, olaryň işleri bir-biri bilen pugta baglanyşyklydyr. Olaryň her biriniň alyp barýan işleri kärhananyň umumy önümçiliginiň sazlaşykly dowam etmegine ýardam berýär.

— Kärhanamyzda gazçy hünärmenleriň, işçileriň üç ýüzden köprägi agzybirlikli zähmet çekýär. Şolaryň arasynda indi ýigrimi bäş-otuz ýyldan bäri biregne şu ýerde zähmet çekip gelýän halypa işgärleriň onlarçasy bar. Olar kärhanamyzda bellenilen önümçilik meýilnamalarynyň hemişe üstünlikli ýerine ýetirilmegine öz saldamly goşantlaryny goşýarlar. Olardan edaramyzyň awtoulaglar hojalygynyň ýolbaşçysy Hoşgeldi Mommyýew, gaz gysyş gullugynyň başlygy Guwançmyrat Gurbanmyradow, gaz gysyş gullugynyň maşinisti Şamuhammet Orazow, şol gullukdan bejeriji Wepa Geldimyradow, maşinist Ýakup Saparow, ugur ulanyş gullugynyň gaz bilen kebşirleýjisi Döwlet Meredow, turba goýujy Mekan Kulyýew, barlag-ölçeg enjamlary we awtomatika gullugynyň işgäri Annaberdi Agamyradow dagy iň tejribeli işgärlerimizdir — diýip, «Şatlyk» önümçilik edarasynyň baş inženeri Çary Goşaýew gürrüň berýär.

Sapardurdy ÝAÝLYÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
162433eeaadab2.jpeg
Iň güýçli jandarlar

Tebigatda iň güýçli jandarlar haýsylarka? Eger-de olary özboluşly sport çäresinde, meselem, agramlyklary götermekde özara bäsleşdirip bolsady, onda biz, megerem, dünýäde iň gyzykly sport-şowhunynyň şaýady bolardyk.


1624371ce4fbd9.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


1624345b1bc89e.jpeg
BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir.


1624342e3347d9.jpeg
Dünýäde iň gaty agaçlar

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?


1624d92151ac41.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.