Arkalaşykly işiň miwesi

11:23 01.04.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5259/original-16427cdfb52236.jpeg

«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň Döwletabat —Derýalyk baş gaz geçirijisiniň ugrundaky «Şatlyk» önümçilik edarasy hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe täze döredijilik gözlegleri bilen işleýän öňdebaryjy zähmet toparlarynyň biridir. Kärhananyň hünärmenleridir işçileri meýilleşdirilen önümçilik tabşyryklaryny ýerine ýetirip, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» ilkinji aýyny üstünlikli jemlediler.

Baş gaz geçirijiniň ugrundaky bu ilkinji önümçilik edarasynyň zähmet adamlary ýokary basyşly gaz geçirijileriň alty ýüz kyrk iki kilometrine hyzmat etmek bilen, «Döwletabat» hem-de «Galkynyş» gaz känlerinden çykarylýan «mawy ýangyjy» baş gaz geçiriji boýunça öz degişli çäklerinden bökdençsiz akdyrmak boýunça gaýratly zähmet çekýärler.

Olar geçen ýyl meýilnama laýyklykda, bellenilen işleriň üstünlikli berjaý edilendigini guwanç bilen aýdýarlar. «Döwletabat» gaz käninden gaýdýan göwrümi 1420 millimetr diametrli ýokary basyşly gaz geçirijiniň ikinji ugrunyň ýigriminji kilometrliginde bejergä degişli üç ýüz elli ýedi metrinde täze turbalar goýlup, bejergi işleri ýokary hilli geçirilipdir. Şu ýokary basyşly gaz geçirijiniň «Şatlyk» önümçilik edarasyndan «Garagum» önümçilik edarasyna tarap gidýän böleginiň on altynjy kilometrliginde — Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gaz geçiriji bilen kesişýän ýerinde ýoluň aşagyndan gurlan geçelge hem 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen möhüm ähmiýetli gaz gurluşyk işleriniň biridir. Bu geçelgäniň gurulmagynyň esasy maksady geljekde ýoldan gatnajak awtoulaglaryň ýokary basyşly gaz geçirijä zyýanly täsirini ýetirmezligini, sarsgyn bermezligini üpjün etmekden ybaratdyr.

Ýokarda agzalan ýokary basyşly gaz geçirijiniň birinji ugrunyň ýigriminji hem-de ýigrimi birinji kilometrliklerinde ýedi ýüz metrden gowrak ýerde bejergi işlerini geçirmek, ýagny täze turbalary gurnamak meýilleşdirilýär.

Önümçilik edarasynyň senagat meýdançasy gaz geçiriji boýunça «mawy ýangyjyň» akymyny bellenilen tehnologik talaplara laýyk guramak üçin gerekli kuwwatly agregatlaryň, enjamlaryň jemlenilen ýeridir. Bu ýerde oturdylan kompressorlar gaz geçiriji boýunça gelýän «mawy ýangyjy» sorup alýar. Meýdançadaky kuwwatly separatorlaryň kömegi bilen «mawy ýangyç» düzümindäki suwuklyklardan, tozan bölejiklerinden gaýtadan arassalanylýar. Şu ýerden tebigy gaz «Garagum» önümçilik edarasyna tarap ýokary basyş bermek bilen akdyrylýar.

Kärhanada önümçilik gulluklarynyň ençemesi bolup, olaryň işleri bir-biri bilen pugta baglanyşyklydyr. Olaryň her biriniň alyp barýan işleri kärhananyň umumy önümçiliginiň sazlaşykly dowam etmegine ýardam berýär.

— Kärhanamyzda gazçy hünärmenleriň, işçileriň üç ýüzden köprägi agzybirlikli zähmet çekýär. Şolaryň arasynda indi ýigrimi bäş-otuz ýyldan bäri biregne şu ýerde zähmet çekip gelýän halypa işgärleriň onlarçasy bar. Olar kärhanamyzda bellenilen önümçilik meýilnamalarynyň hemişe üstünlikli ýerine ýetirilmegine öz saldamly goşantlaryny goşýarlar. Olardan edaramyzyň awtoulaglar hojalygynyň ýolbaşçysy Hoşgeldi Mommyýew, gaz gysyş gullugynyň başlygy Guwançmyrat Gurbanmyradow, gaz gysyş gullugynyň maşinisti Şamuhammet Orazow, şol gullukdan bejeriji Wepa Geldimyradow, maşinist Ýakup Saparow, ugur ulanyş gullugynyň gaz bilen kebşirleýjisi Döwlet Meredow, turba goýujy Mekan Kulyýew, barlag-ölçeg enjamlary we awtomatika gullugynyň işgäri Annaberdi Agamyradow dagy iň tejribeli işgärlerimizdir — diýip, «Şatlyk» önümçilik edarasynyň baş inženeri Çary Goşaýew gürrüň berýär.

Sapardurdy ÝAÝLYÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.