Hojadurdy Ýegendurdyýew: «Tanalmak — bu entek üstünlik däl»

21:27 10.01.2021 355

https://ussatnews.com/storage/posts/534/original-15ffb2af53f526.jpeg

Il içinde gülküli degişmeleri bilen adygan, Türkmenistanyň at gazanan artisti Hojadurdy Ýegendurdyýewiň her bir tomaşaça gülki-şatlyk paýlaýşy, özüne ynanylan keşpleri ussatlyk bilen ýerine ýetirişi bizi onuň bilen söhbetdeşlik etmäge iterdi.

– Hojadurdy, sizi tomaşaçylar gülküli-degişmeli sahnalaryň ussady hökmünde tanaýarlar. Söhbedimiziň başyny sungata bolan söýgiňiz, sungat ýolundaky ilkinji ädimleriňiz baradaky gürrüňleriňizden başlaýsak!

– Men Balkan welaýatynyň Etrek etrabyndaky 5-nji orta mekdebini tamamladym. Mekdebimizde baýramçylyk mynasybetli geçirilen dabaralarda gysgajyk sahnalary ýerine ýetirerdim. Deň-duşlarymyň arasynda-da artistlere öýkünip, degişmeleri aýdyp başlanymdan hemmeler gülüp hezil ederdiler.

Mähriban ejem, kakam 2 ogly, 5 gyzy terbiýeläp ýetişdirdiler. Biziň maşgalamyz oba arasynda özüniň şorta sözleri bilen tanalýar. Çagalykdan sungaty hemra tutunyp, gülküli sahna çykyşlarymdan ruhy lezzet alyp, bu hünäre imrindim. Artist bolmak üçin zehinem, okuwam, tejribe-de gerek. Moskwanyň M.S.Şepkin adyndaky teatr institutyny tamamlap, Alp Arslan adyndaky milli ýaşlar teatrynda işläp başladym.

– Döreden keşpleriňiz durmuşyňyza golaýmy?

– Artist haýsy keşbi janlandyrsa, şol keşbiň içinde ýaşamaly bolýar. Köplenç, durmuşdaky häsiýetimden oýnaýan keşplerime siňdirýärdim. Durmuşa näçe belet boldugyňça, keşbi janlandyrmak, tomaşaçyny ynandyrmak artistiň ussatlygyna bagly bolýar. Durmuşda-da gülki paýlap, adamlara şadyýan gülküli wakalary gürrüň berýärin.

– Gülküli çykyşlaryňyz bilen ildeşlerimiziň söýgüsini gazanmagy başardyňyz. Sahnada ýatdan çykmajak täsirleri galdyran pursatlaryňyz dogrusynda hem aýdyp beräýseňiz!

– Ýatdan çykmajak gülküli pursatlar her bir çykyşymyzda bolýardy. Kärdeşlerim Aşyr Gurbanow, Amangül Mämmetýazowa, Gandym Annadurdyýew, Gülşat Meňliýewa, Oguljan Bekiýewa, Haýtmyrat Durdyýew dagy bilen bir sahnada keşp döretmek ylhamyma ylham goşupdy. Olar teatrda-da, «mawy ekranyň» üsti bilen hem tomaşaçylaryň uly söýgüsini gazanmagy başardylar. Belki, şonuň üçinem biziň degişme sahnalarymyz şowly çykýardy.

– Üstünlige, kämillige barýan ýol barada siziň pikiriňiz ...

– Üstünlige, kämillige barýan ýol hünäriňe bolan söýgüdir. Tanalmak – bu entek üstünlik däl. Hemişe öwrenip, yhlas bilen zähmet çekip, halkyň söýgüsini gazanmagy başarsaň, üstünlik öz-özünden geler.

– Çagalaryňyzdan sungata höwesekleri barmy?

– Maşgalam barada aýtsam, üç perzendim bar. Iki gyz, bir oglan. Körpe gyzym Ejegül meniň sungat ýolumy dowam etdirmeklige höwesek. Ol 5-6 ýaşlarynda kiçiräk degişme sahnalarynda çykyş edip başlady. Döwletli maşgalamyzda Bibi gelnejeňiz bilen göz-guwanjymyz bolan agtyjaklarymyz Muhammetaly bilen Ýyldyza gülküli keşplerimden gürrüň berýärin.

Milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak howandary hormatly Prezidentimiz medeniýet we sungat işgärlerine işlemäge, döretmäge ähli şertleri döretdi. Gahryman Prezidentimiziň jany sag, işleri hemişe rowaç bolsun!

Ýazgül ANNAÝEWA,

USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.