Täze Maksatnama – aýdyň wezipeler

14:26 12.01.2021 133

https://ussatnews.com/storage/posts/547/original-15ffd6b4b0d1d4.jpeg

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli we çuňňur oýlanyşykly syýasatynyň netijesinde, diwersifikasiýa ýoly bilen gülläp ösýän Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Şeýle-de, bedew bady bilen öňe barýan güneşli Diýarymyzyň ýaşlar baradaky döwlet syýasatynda hem beýik özgertmeler durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň edýän atalyk aladalary bilen, ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, ahlak taýdan arassa, ruhy taýdan kämil, beden taýdan sagdyn bolup ýetişmegi, millilik, watansöýüjilik hem-de ynsanperwerlik ruhunda terbiýelenmegi üçin ähli amatly şertler döredilýär.

Arkadag Prezidentimiz ýaşlary, ýaş nesilleri özüniň çuňňur aladalary bilen giňden gurşap alýar. Dünýäde ykrar edilen milli Liderimiz hatda daşary ýurtlarda iş saparlarynda bolýan döwürlerinde hem, özüniň döwlet işleriniň kändigine garamazdan, şol ýerde bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşyp, olaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri, ylym-bilim derejeleri bilen içgin gyzyklanýar. Her bir işde ýaşlara hut özüniň nusgalyk görelde mekdebi bolup durýan, her bir ýaş raýatyň bagtyýar çagalygy, parlak geljegi, hözirli durmuşy, söýgüli kesp-käri barada irginsiz alada edýän hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, 2013-nji ýylda “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi, Ministrler Kabinetiniň ýanynda ýaşlaryň meseleleri bilen gyzyklanýan bölümiň açylmagy ýaşlar baradaky syýasatyň Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet syýasatynyň aýrylmaz düzüm bölegi bolup durýandygynyň aýdyň nyşanydyr. Munuň şeýledigine, 2019-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda Aziýanyň merjen şäheri – Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI Gurultaýyna Arkadag Prezidentimiziň hut özüniň duýdansyz ýagdaýda gatnaşmagyndan hem anyk göz ýetirmek bolýar.

Türkmenistanda “Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2015 – 2020-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeler Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, Mejlisiň deputatlarynyň işjeň gatnaşmagynda üstünlikli amala aşyryldy. “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen, täze 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde, Gahryman Arkadagymyzyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisinde “Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasy” kabul edildi. Bu Maksatnamanyň kabul edilmegi netijesinde, ylym-bilim, ösen tehnologiýalar bilen düýpli gyzyklanýan ýaşlary ýüze çykarmakda, ýaşlary sanly ulgama geçmek boýunça geçirilýän işlere giňden çekmekde, zähmete wepaly, zähmetsöýer, ylymly-bilimli, ýurduň hemmetaraplaýyn ösüşine mynasyp goşant goşýan kämil nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde, döwletiň, jemgyýetiň durmuş-ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň doly hukukly gatnaşmagy üçin şertleri döretmekde hem-de ýaşlarda ruhy-ahlak gymmatlyklary, sagdyn durmuş ýörelgeleri kemala getirmekde, watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, zähmete söýgini terbiýelemekde öňde durýan aýdyň we jogapkärli wezipeler kesgitlenildi.

Türkmenistanyň iň baýry jemgyýetçilik guramasy bolup durýan we türkmeniň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň agzybir işgärleri, işjeň agzalary, ýurdumyzyň beýleki ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, syýasy-jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, Milli Liderimiziň daşyna mäkäm jebisleşip, “Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde öz gujur-gaýratymyzy gaýgyrman zähmet çekip, eziz Watanymyzyň has hem pajarlap ösmegi ugrunda öz goşandymyzy goşarys !

Berkarar döwletiň bagtyýar ýaşlaryna, mähriban halkymyza şeýle ajaýyp zamanada ýaşamaga, döretmäge, halal zähmet çekmäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän Arkadag Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýläk hem üstünliklere beslensin !

Nurýagdy GALPAKOW,

TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap Geňeşiniň esasy hünärmeni.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.