«Türkmennebit» DK burawlaýjylarynyň buýsançly işleri

10:40 17.07.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5732/original-164b4d45b4097c.jpeg

«Türkmennebit» DK burawlaýjylarynyň buýsançly işleri

Türkmenistanyň ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa ornaşdyrmak işleriniň her birine «Türkmennebit» döwlet konserniniň buraw işleri müdirlikleriniň zähmet toparlary hem mynasyp goşant goşýarlar. Burawlaýjylar nebitli-gazly ýataklarda dürli maksatly täze guýulary gazmakda, olary senagat taýdan işläp taýýarlamakda, uglewodorod çig mallarynyň çykarylýan möçberlerini artdyrmakda tutanýerli zähmet çekýärler. Şu ýylyň 20-nji aprelinde konserniň «Goturdepe» buraw işleri müdirliginde gazuw işleri tamamlanan täze 392-nji guýudan çüwdürim esasynda bol nebit akymynyň alynmagy hem muny doly tassyklaýar.

Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň senagat hem-de eksport kuwwatlyklarynyň pugtalandyrylmagyna, täzeçil tehnologiýalary, öňdebaryjy işläp taýýarlamalary önümçilige içgin ornaşdyrmak esasynda pudaklaýyn düzümleriň döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilen ösüş maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi gaýragoýulmasyz wezipeleriň biridir. Şöhratly zähmet däplerine baý bolan bu müdirligiň hünärmenleri hem belent wezipeleri durmuşa ornaşdyrmakda göreldeli zähmet çekýärler.

Dünýäniň öňdebaryjy, kämil buraw desgalaryna we enjamlarydyr tilsimatlaryna eýe bolup, olara başarjaň erk edýän kärhananyň zähmet toparlary has çuň gatlaklara ynamly aralaşyp, täze üstünliklere gadam urýarlar. Häzirki wagtda Goturdepe baýlyklar mesgeninden alynýan nebit çig malynyň möçberi tutuş konsern boýunça çykarylýan «gara altynyň» üçden birine barabardyr. Soňky ýyllarda ýokary depginlerde özleşdirilýän Demirgazyk Goturdepe meýdançasy bolsa bu baýlyklar mesgeniniň geljeginiň hasam uludygyna güwä geçýär. Ýerasty ýangyç çig malynyň baý gorlaryna eýe bolan bu meýdançada ýakynda 392-nji ulanyş maksatly guýynyň gazuw işleri üstünlikli tamamlandy. Öz işine ussat Arazdurdy Arazdurdyýew tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän burawlaýjylar topary täze guýynyň gazuw işlerini ýokary hilli ýerine ýetirip, öz wagtynda tamamlamagyň hötdesinden geldiler. Bu täze guýuda burawlanan dag jynslarynyň çuňlugy 4 müň 740 metre ýetende «gara altynyň» bol çüwdürimli akymy alyndy. Önümçilige tabşyrylan bu täze guýynyň her gije-gündizde berýän nebiti 57 tonnadan geçýär.

— Ukrainanyň «Ýugneftegaz» kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama esasynda bilelikde gazan bu täze guýymyzda gazuw işleri kämil buraw desgasynda amala aşyrylyp, aşaky gyzyl reňkleriň ýedinji gatlagyndan bol önüm alyndy. Şu guýy gazylýarka ýokarda görkezilen çuňluga ýetýänçäk ýene-de birnäçe nebitli gatlaklaryň hem üstünden baryldy.

Munuň özi häzirki ýetilen gatlakda çig mal gutaransoň, ýokarky gatlaklardaky nebiti hem alyp, guýynyň ulanyş möhletini 15 — 20 ýyla çenli uzaltjakdygymyzy aňladýar. Bu guýynyň çüwdürim esasynda önüm berýändigi ykdysady taýdan hem juda peýdalydyr. Häzir bu meýdançada buraw ussasy Täçberdi Dädebaýewiň ýolbaşçylygyndaky topar tarapyndan gazylýan taslama çuňlugy 4 müň 750 metre deň bolan 365-nji guýuda hem işler tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu täze guýularyň hem nebit çig malyny berjekdigine pugta ynanýarys. Biz şu ýylyň geçen ýanwar-aprel aýlarynda jemi 17 müň 550 metr dag jynslaryny gazmak baradaky meýilnamamyzy has artygy bilen berjaý etmegi başardyk. Buraw işleri tamamlanan jemi bäş sany guýularymyzyň üçüsiniň ulanyş maksatly guýulardygyny hem aýratyn nygtasym gelýär — diýip, Goturdepe buraw işleri müdirliginiň baş geology Meretgylyç Tagangylyjow buýsanç bilen aýdýar.

Hojaberdi BAÝRAMOW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.