ÝURT HATYRASY – «HALK HAKYDASY»

12:08 06.10.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/6127/original-1651fb2625632a.jpeg

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyjy bilen ýurdumyzyň şöhratly taryhynda uly yz galdyran pajygaly seneler her ýylyň 6-njy oktýabrynda Hatyra güni diýlip döwlet derejesinde bellenilýär. Öten-geçenlerini ýatlap, ynsan hatyrasyny saklamak bolsa, türkmen halkynyň iň asylly häsiýetleriniň biridir. Parasatly pederlerimiziň «Ölüsini sylan baý bolar, dirisini sylan – beg», «Öli aýatdan doýmaz, diri hezzetden» diýen milli ýol-ýörelgesine eýerýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň çäksiz aladalary bilen her ýylyň 6-njy oktýabrynda 1948-nji ýylda tebigy weýrançylyk zerarly gül ömürleri kesilen ildeşlerimiziň hatyrasy sarpalanýar, aýat-töwirler okalyp, olaryň ruhuna sadakalar berilýär.

1948-nji ýylyň ýer titremesi mugallym, esger, ilhalar ynsan, Gahryman Arkadagymyzyň mähriban atasy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň garry atasy Berdimuhamet Annaýewiň hem ömür tanapyny üzdi. Milli Liderimiziň «Älem içre at gezer» romanynda beýan edilişine görä, Berdimuhamet Annaýewi kesegiň aşagyndan çykaranlarynda, ol entek diri bolup, ýöne demini agyr alýar eken. Şol wagt ol zordan gepläp: «Atom ýarylyp, uruş turmadyk bolsa, ýene ýagşy, dowamat bolar, nesiller ýaşar» diýmek bilen, ýanynda aglap duran okuwçysyny hem-de ogly Mälikguly agany mekdebe ugradyp, ol ýerde ýaşaýan okuwy täze gutaryp gelen ýaş mugallyma kömek etmeklerini wesýet edipdir. Munuň özi, ýagny Gahryman Arkadagymyzyň mähriban atasy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň garry atasy Berdimuhamet Annaýewiň öz hal-ýagdaýynyň gaty agyr pursadynda hem özüniň halas edilmegini, öz saglygyny alada etmän, eýsem özgäniň – ýaş mugallymyň halas edilmeginiň, ýaş nesliň saglynyň aladasyny etmeginiň özi hem, onuň watansöýüji, ynsanperwer ynsan bolandygynyň aýdyň delilidir. Şonuň üçin-de il-günümiz her ýylyň 6-njy oktýabrynda hatyra tutmakda, öten-geçenleriň ruhuny sarpalamakda, özboluşly bir dessur gymmatlygyny berjaý edenlerinde Gahryman Arkadagymyzyň mähriban atasy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň garry atasy Berdimuhamet Annaýewiň hem ruhunyň şat bolmagy üçin aýat-töwirler okaýarlar.

Öten-geçenleri ýatlap, olary hatyralamak Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe has döwrebaplaşdyrylyp, biz – ýaş nesliň kalbyna öçmejek gymmatlyk hökmünde ornaşdyrylýar. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň türkmen ýaşlarynyň watansöýüji, arassa ahlakly bolmagy baradaky pentleri bagtyýar ýaşlaryň her biriniň ýüregine melhem bolup ornaýar. Her ýylyň 6-njy oktýabrynda Aşgabat ýertitremesinde wepat bolanlaryň we Watan üçin şirin janyny orta goýan gerçeklerimiziň ruhuny hatyralamak, ähli söweşleriň edermenlik görkezen watançylaryny, milli gahrymanlaryny hormatlamak, olaryň ruhlarynyň öňünde tagzym etmek maksady bilen geçirilýän hatyra dessury her birimiziň köňlümizde Watany söýmekde mizemez mekdep döreden gerçeklerimize çuňňur hormat oýarýar. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen paýtagtymyzda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň gurulmagy ebedi hasaplanylýan milli gymmatlyklarymyza goýulýan sarpadan nyşandyr.

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň «Ruhy tagzym», «Milletiň Ogullary», «Baky şöhrat» ýadygärlik toplumlaryndan ybarat bolan «Halk hakydasy» ýadygärligi milli binagärligimiziň taryhyndaky iň naýbaşy we kämil taslamalaryň biri bolmak bilen, olar Watan gymmatlygynyň derejesini kesgitleýän binalar bolup, kalbymyza siňýär. Çünki, bolelin, eşretli durmuşymyzyň binýadyny goýup giden Watan gerçeklerimiz ýurdy söýmegiň beýik nusgasydyr.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda bütin türkmen halky her ýylyň 6-njy oktýabrynda – Hatyra gününde 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalarynyň we söweş meýdanlarynda wepat bolan milli gahrymanlaryň hatyrasyna ýurdumyzyň baş şäherinde – gözel paýtagtymyzda bina edilen «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Ruhy tagzym», «Milletiň Ogullary», «Baky şöhrat» ýadygärliklerine ter gül desselerini goýmak bilen, şu günki bagtyýar nesilleriň bimöçber minnetdarlyk duýgularyny bildirýärler.

Hatyra çäresine gatnaşyjylar ýylyň-ýylyna «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Watan mukaddesligi» muzeýiniň «Ýertitreme muzeýi» we «Söweş muzeýi» diýen bölümlerine aýlanyp, şol ýyllaryň pajygaly wakalarynyň muzeý gymmatlyklary bilen tanyş bolýarlar.

«Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Watan mukaddesligi» muzeýiniň «Ýertitreme muzeýi» bölüminde 1948-nji ýyldaky aýylganç ýer titremesinde weýran bolan jaýlaryň nusgalary hem-de dikeldilen şäheriň keşbi suratlaryň – foto-resminamalaryň üsti bilen görkezilýär. Bu taryhy suratlar – foto-resminamalar arkaly biz pajygaly Aşgabat ýertitremesiniň 75 ýyllygynda 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabry gijesinde sagat ikiden 12 minut işläninde göz açyp-ýumasy salymda bolup geçen elhenç tebigy betbagtçylyk – ýertitreme zerarly şehit bolanlaryň ýagty ýadygärligini hatyralaýarys. 170 müňden gowrak adamyň ömür tanapyny kesen şol pajygaly wakadan bäri 75 ýyl geçse-de, bu taryhy hakyda nesilleriň ýüreklerinde baky ýaşaýar.

«Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Watan mukaddesligi» muzeýiniň «Söweş muzeýi» diýen bölüminde bolsa 1881-nji ýylyň Gökdepe söweşi, 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy döwrüni hakydaňda janlandyrýan sowuk we ot açýan ýaraglaryň, eşikleriň toplumy, harby esbaplar, arhiw resminamalary görkezilýär. Muzeýiň bu bölüminde şekillendirilen Gökdepe galasy bilen baglanyşykly taryhy wakalar Gahryman Arkadagymyzyň garry atasy Anna serdaryň «Nesiller netije çykarsynlar. Betbagtçylykdan hem many almaly... Ar köýen ýerden är dörär» – diýen parasatly taglymatyny hakydaňa getirýär. Ýeri gelende aýtsaň, Milli Liderimiziň «Älem içre at gezer» romanynda beýan edilýän bu parasatly taglymat, ýagny Anna Serdaryň Gökdepe wakasy barada aýdan «Nesiller netije çykarsynlar. Betbagtçylykdan hem many almaly... Ar köýen ýerden är dörär» – diýen dana paýhasy bu günki gün durmuş hakykatyna öwrüldi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda ary köýen türkmen gerçekleriniň mekanynda – Gökdepede 1957-nji ýylyň 29-njy iýunynda bir beýik är döredi. Bu beýik är Anna serdaryň öz neberesinden, nesil daragtyndan döredi. Bu beýik är – Türkmen halkynyň Milli Lideri hormatly Gahryman Arkadagymyzdyr. Gökdepe gahrymanlaryna ele ýarag alyp berkarar etmeklik başartmadyk özbaşdak türkmen döwletiniň binýadyny Gahryman Arkadagymyz öňdengörüjilikli, dana akyl-paýhasy bilen tutdy.

Gahryman Arkadagymyzyň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda berkarar eden häzirki ajaýyp zamanasy bolsa, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda dowamat dowam boldy.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda 6-njy oktýabrda – Hatyra gününde «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň sadaka jaýynda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalarynyň, söweş meýdanlarynda wepat bolan milli gahrymanlaryň ruhlaryna degsin edilip beriljek sadakalar, okaljak aýat-dogalar kabul bolsun! Ýurdumyz elmydama aman bolsun!

Toýly Jänädow,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Mary etrap geňeşiniň işgäri.

Başga makalalar
165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.


165953ddc0ebdf.jpeg
Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi.


16581dc2d2b4ed.jpeg
Ýurdumyzda bilim ulgamy ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýär. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän täze okuw mekdep binalary, täze hünär ugurlary we okuw mekdepleri ýaş nesliň zamanabap bilimli, hünärli bolup ýetişmegine giň mümkinçilikleri açýar.


1655f6826b2abe.jpeg
HÄZIRKI ZAMAN ÖSÜŞLI ÝOL

Ata Watanymyz Türkmenistan, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ajaýyp özgertmeleri netijesinde dünýäde ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň birine öwrüldi. Mähriban Diýarymyzyň dünýäniň ählumumy energetika howpsuzlygyna goşant goşýan ýurt hökmünde syýasy hem-de ykdysady abraýy has-da artýar.