ÝARAGLY GÜÝÇLER — ASUDALYGYŇ WE PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI

14:39 27.01.2021 156

https://ussatnews.com/storage/posts/627/original-1601134da1cdbf.jpeg

Ine, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda ata Watanymyz Türkmenistanda Ýaragly Güýçlerimiziň döredilmeginiň 29 ýyllygy we Watan goragçylarynyň güni uludan tutuýarl. Bu baýram döwletimiziň Garaşsyzlygyny, çäk bitewüligini hem-de konstitusion gyrluşyny gorap saklaýan Ýaragly Güýçlerimiziň merdana Watan Goragçylary bolan türkmen gerçeklerine bildirilýän uly ynamyň, çäksiz hormatyň we olar hakda edilýän bimöçber aladalaryň aýdyň subutnamasyna öwrüler.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda harby gullukçylar we olaryň maşgala agzalary barada edilýän ýadowsyz aladalaryň netijesinde Ýaragly Güýçlerimiz häzirki zaman tehnologiýalar bilen üpjin edilen ykjam Milli goşun derejesine ýetdi. Çünki, Ýaragly Güýçlerimiz Watanymyzyň mukaddes serhediniň ygtybarly goragynyň, eldegrilmesizliginiň, halkmymyzyň parahat durmuşynyň kepili bolup durýar.

Ýurdumyzyň baky Bitaraplyk derejesine, Hormatly Prezidentimiziň parasatly parahatçylyk söýüjilikili syýasatyna ygraraly bolan Milli Ýaragly Güýçlerimiz sebitde durnuklylygyň daýanjyna öwrüldi. Ýaragly Güýçlerimiziň Belent Serkerdebaşysy tarapyndan 2016-njy ýylda kabul edilen goranyş häsiýetli Harby doktrinada ýurdumyzyň howpsuzlygynyň, Milli goşuny has-da ösdürmegiň we döwrebap kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmagyň, harby bölümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny kemala getirmegiň hem-de berkitmegiň maksatnamasy beýan edilýär. Milli Goşunyň üpjünçiligi häzirki zaman harby tehniklarynyň gelip gowuşmagy esasynda harby gullukçylaryň tehniki taýdan ýokary taýýarlygynyň bolmalydygyny talap edýär. Şonuň bilen baglylykda, Goranmak ministrliginiň ýokary harby-okuw mekdeplerinde şeýle hem beýleki okuw merkezlerinde ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamaga aýratyn üns berilýär. Ýaragly Güýçlerimiziň düzüminde döwrebap söweşjeň uçarlar, dikuçarlar söweşjeň awtoulaglar ýokary derejeli kämil harby tehnikalaryň dürli görnüşleri bar. Bularyň hemmesi iň döwrebap tehniklardyr. Bu tehniklary ulanmak öz işiniň ussady bolan ýokary derejeli, sowatly hünarmenleri talap edýär. Şol babatda, Goranmak ministrliginiň Harby instituty, Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebi hem-de beýleki ýöriteleşdirilen okuw mekdepler harby ugurdan kämil derejede ýetişýän ussat hünärmenleri taýýarlaýarlar.

Hormatly Prezidentimiz: «Diňe hemmetaraplaýyn bilimli, tehniki we syýasy taýdan sowatly harby hünärmen ýurdumyzyň mukaddes serhetleriniň eldegrilmesizliginiň hem-de Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň çäk taýdan bitewüliginiň kepili bolup biler» diýip belläp geçýär. Bularyň ählisi ata-babalarymyzyň parahatsöýüjilik ýörelgelerini dowam edip we olary kämilleşdirip, Watansöýüjiligiň ýokary nusgasyna öwrülen merdana Watan goragçylarymyz babatda ýurdumyzda uly işleriň alnyp barylýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Beggeldi GUTLYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň talyby.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.