Dünýä çempionlygyndan Olimpiýa medalyna

20:35 27.01.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/629/original-16011885010219.jpeg

28 ýyl goja taryh üçin, belki, örän ujypsyz wagt aralygy. Ýöne ynsan ömri üçin az pursat hem däl. 28 ýyllyk menzil Garaşsyz Türkmenistana bolsa agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ikinji altyn medalyny bagyşlady. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Ýulduz Jumabaýewa dünýä belli ildeşimiz Altymyrat Orazdurdyýewden soňra dünýä çempiony bolan ikinji türkmenistanly türgen boldy.

Halkara agyr atletika federasiýasyndan (IWF) hormatly Prezidentimiziň adyna bu barada degişli hat gelensoň, Ýulduz bilen söhbetdeş bolduk. Biziň gürrüňimiz, esasan, bu halkara ykrarnamanyň beren şatlygy, türgeniň sport ýoly we indiki maksatlary barada boldy.

— Hoş habary 16-njy ýanwar güni ir bilen eşitdim. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginden IWF-den hormatly Prezidentimiziň adyna ýörite hatyň gelendigini eşidenimde, kalbymy güýçli tolgunma gurşap aldy. Öz agram derejämde dünýä çempiony bolmak, hakykatdan-da, juda ýakymly duýgy — diýip, Ýulduz şol pursatlaryň şatlygyny paýlaşýar.

— Siziň üstünligiňiz diňe dünýä çempionlygy bilen hem bagly däl. Siz ştangany götermegiň iki görnüşiniň jemi boýunça 45 kilograma çenli agram derejesinde ýaşlaryň arasyndaky dünýä rekordyny hem täzelediňiz.

— Hawa, paýtagtymyzda geçirilen dünýä çempionatynda bu barada çykyşym tamamlanan dessine habar berildi. Hem dünýä çempiony bolmak, hem dünýä rekordyny täzelemek her bir türgeniň iň uly maksatlarynyň hatarynda.

— Wagtyň çarhyny biraz yza dolap, 2018-nji ýyla — Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatyna gaýdyp baralyň. Çempionatdan öň siziň bilen guralan bir söhbetdeşlikde maksadyňyzyň dünýä çempionlygydygyny okapdym.

— Hawa, maksadym şoldy. Ýöne güýçli garşydaşlarymyň hem bardygyny bilýärdim. Şeýle-de bolsa, tälimçilerimiň we ýakynlarymyň goldawy bilen üstünlik gazanyp biljekdigime ynamym güýçlüdi. Onsoň hem, men ilkinji halkara medalymy hut Aşgabatda — 2017-nji ýylda geçirilen Aziýa çempionatynda gazanypdym. Ondan soňra paýtagtymyzda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda hem medala mynasyp bolmak nesip edipdi. Mahlasy, paýtagtymyzda geçirilen ozalky iki halkara ýaryşda-da medal gazanamsoň, bu gezek hem özüme ynamym bardy.

— Ştangany silterläp götermekde gazanan netijäňiz (75 kilogram) bürünç medala deň gelip durdy. Bu bolsa size itekläp götermek boýunça jogapkärçiligi ýükledi.

— Siz meni şol mahal başdan geçiren duýgularyma ýene bir ýola gaýdyp getirdiňiz. Garşydaşlarymyň ukyby ýüze çykypdy, silterlemekde men üçünji orna düşdüm. Şol aralykdan ştangany itekläp götermäge çenli başdan geçiren duýgularymy bir bilsediňiz. Çünki bu gezek has köp, belki, maksat edileninden hem köp agramlygy götermäge borçludym. Her niçik hem bolsa bu gezek 104 kilogramlyk netije bilen üçünji orundaky bäsdeşimden

9 kilogram dagy öňe saýlandym. Netijede, dünýä çempionatynyň kümüş medalyndan paýly boldum.

— Şol günlerde «Ýyldyzyň kümüş öwüşgini» diýlen sözbaşyly makala bilen bu hoş habary okyjylara buşlanymyz ýadyma düşýär. Ýöne bu öwüşginiň has ýiti şuglasynyň nesibesi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30-njy ýylynda eken. Ýene bir gezek gutlaýarys, Ýulduz! Eýsem, altyn medal baradaky hoş habary ilki kime buşladyň?

— Elbetde, atam-eneme, doganlaryma. Olar Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýaşaýarlar. Maşgalam — hemişe iň ýakyn goldawçym.

— Ýogsa-da, agyr atletika sportuna gelmegiň hem daýyň bilen bagly bolmaly.

— Hawa, meni bu ugra gönükdiren ilkinji tälimçim — daýym Zeripbaý Kerimow. Ol diňe mende däl, tutuş maşgalamyzda bu sportda üstünliklere ýetip biljekdigime bolan ynamy oýardy. Şeýdip hem onuň ýolbaşçylygynda türgenleşip başladym. Soňra türgenleşiklerimi has professional derejede, paýtagtymyzda dowam etdirdim. Ondan soň Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby bolup, bu işi ykbalyma öwürdim.

— Agyr atletika zenanlara mahsus sport görnüşi däl diýýänler hem bar...

— Men beýle hasaplamok. Tersine, onuň saglyk üçin peýdaly taraplary kän. Tälimçiler dogry türgenleşmegiň ýollaryny öwredýärler. Dogry türgenleşseň, hiç hili zyýany ýok. Esasy zat, türgen hemişe tälimçiniň gözegçiliginde bolmaly.

— IWF-iň resmi saýtynda henize çenli 16 halkara ýaryşa gatnaşyp, şolaryň 6-synda medallaryň dürli görnüşlerine mynasyp bolandygyňyzy görýäris. Dünýä çempionatynyň altyn medaly bolsa iň uly üstünligiňiz. Soňky ýaryşlardaky üstünlikli çykyşlaryňyz sizi Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga näderejede ýakynlaşdyrýar?

— Heniz edil bosagasynda bolmasagam, doly ýakynlaşdyk diýip bileris. Öňde ýene-de halkara ýaryşlaryň birki sanysy galdy. Şolarda hem öňdäki orunlara düşüp bilsek, Tokio Olimpiadasynda medal üçin göreşmäge mümkinçiligimiz doly bolar.

— Milli ýygyndymyzyň häzir Olimpiýa şäherjiginde türgenleşýändigini bilýäris. Türgenleşikler nähili tertipde dowam edýär?

— Hepdede alty gün türgenleşýäris. Kä günlerde iki, käbir günlerde bir türgenleşigimiz bar. Maksadymyz — ilki halkara ýaryşlarda, soňra-da Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş etmek. Munuň üçin bize ähli mümkinçilikler döredilýär.

— Ýulduz, söhbetdeşlik üçin sag boluň! Sizi ýene bir ýola dünýä çempionatynyň altyn medaly bilen gutlaýarys! Sport äleminde mundan beýläk hem üstünlikler arzuw edýäris!

— Siz hem sag boluň! Men ýene bir ýola ýurdumyzda sport bilen meşgullanmaga, öz ukybyňy halkara derejesinde ykrar etdirmäge döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin! Goý, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuna üstünlikler bilen barmak türgenlerimiziň her birine nesip etsin!

Agageldi ITALMAZOW,

žurnalist.

Başga makalalar
1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?