Tölegsiz bildirişler

USAID YDA Taslamasy tejribelige çagyrýar

10:25 10.11.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/6302/original-1654dc18ee3efe.png

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş bilen üpjün etmek hyzmatlaryny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalary üçin stažýorlary kabul edýär. Stažýorlar “Wakant” iş orunlar onlaýn-platformasyny ornaşdyrmagyň üstünde kadrlar agentlikleri bilen işleşerler.

“Wakant” – web-saýty we ykjam telefonlar üçin programmany öz içine alýan doly derejede işleýän onlaýn-platforma. Onuň kömegi bilen iş gözleýänler aňsatlyk bilen özlerine laýyk gelýän boş iş orunlaryny tapyp we olara ýüz tutup bilerler. Iş berijiler üçin bolsa bu platforma Türkmenistanyň öňdebaryjy kadrlar agentlikleriniň professional hyzmatlary bilen peýdalanmaga mümkinçilikler döredýär.

“Wakant” onlaýn-platformasy USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) tarapyndan işläp düzüldi.

“Wakant” onlaýn-platformasynyň web-saýty: http://wakant.com.tm/

“Wakant” onlaýn-platformasynyň ykjam telefonlar üçin programmasy:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.wakant

App Store: https://apps.apple.com/tm/app/wakant/id6446488724

Stažýorlar özleriniň isleglerine görä düzülen tertibi boýunça doly däl iş güni işlärler.

Stažýorlar gymmatly hünär tejribesini gazanarlar, okuw geçerler we USAID YDA Taslamasynyň çärelerine gatnaşarlar. Tejribelik tamamlandan soň şahadatnamalar we häsiýetnamalar beriler.

Dalaşgärler seçip alnyşy bäsleşik esasynda geçiriler.

Dalaşgärlere bildirlýän talaplar:

• 18-25 ýaş aralykda bolmaly;

• Kompýuter başarnyklary bolmaly;

• Türkmen we rus dillerinde gowy ýazyp we gürläp bilmeli;

• Toparlarda işlemäge ukyply bolmaly;

• Jogapkärli we takyk bolmaly.

Isleg bildirýänler şu linkde onlaýn-anketany 2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 20-ne sagat 18:00-a çenli doldurmaly: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmdOGFJgy-B6vzHn_0s666xycjsa1GiPDJE2fiHAK4b816AA/viewform

Başga makalalar
16665be5422903.jpeg
USAID-iň YDA Taslamasy “Startup Bootcamp” maksatnamasynyň başlanýandygy yglan edýär

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) “Oguzabat” hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde “Startup Bootcamp” maksatnamasyna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşigini yglan edýärler.


16660914c52a94.png
USAID-iň YDA Taslamasy halkara hünär sertifikasiýasy ulgamynda hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän kompaniýalary we guramalary çagyrýar.

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda halkara hünär sertifikasiýasyny geçirmek ulgamyny işläp düzmek we ornaşdyrmak boýunça maksatnamalary bilelikde amala aşyrmakda hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän ýerli kompaniýalary we guramalary çagyrýar.


1656088bccbf35.png
USAID-iň YDA Taslamasy «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyga çagyrýar.

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda işleýän okuw merkezleri, kadrlar agentlikleri, konsalting kompaniýalary we beýleki kompaniýalary “TechYouth Bootcamp” maksatnamasyny Aşgabatda we welaýatlarda bilelikde amala aşyrmak maksady bilen hyzmatdaşlyga çagyrýar.

1651a42f993a59.png
Türkmenistanda iş gözlemek üçin niýetlenen “Wakant” onlaýn-platformasy işe girizildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş gözleýänler üçin niýetlenen “Wakant” onlaýn-platformasyny işe girizdi.


1648e8f6ff2de5.jpeg
USAID-iň YDA taslamasynyň «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy Mary welaýatynda amala aşyrylyp başlanýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw merkezi bilen bilelikde guraýan «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy boýunça okuw kurslarynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň 15-nji “A” jaýynda ýerleşýän okuw binasynda geçirilýändigini we oňa gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşiginiň başlanýandygy barada habar berýär.