Tölegsiz bildirişler

USAID-iň YDA Taslamasy «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyga çagyrýar.

16:27 24.11.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/6367/original-1656088bccbf35.png

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda işleýän okuw merkezleri, kadrlar agentlikleri, konsalting kompaniýalary we beýleki kompaniýalary “TechYouth Bootcamp” maksatnamasyny Aşgabatda we welaýatlarda bilelikde amala aşyrmak maksady bilen hyzmatdaşlyga çagyrýar.

USAID-iň YDA Taslamasynyň “TechYouth Bootcamp” maksatnamasy IT ugurlar boýunça ýaş hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilendir we «bootcamp» formatynda «doly çümmek» görnüşinde intensiw kurslaryny öz içine alýar. Maksatnamanyň esasy maksady ýaşlara hünär almaga we netijeli işe ýerleşmäge mümkinçilik bermek.

Maksatnamanyň birinji tapgyry Aşgabatda 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan 2023-nji ýylyň iýun aýyna çenli üstünlikli amala aşyryldy, ikinji tapgyr bolsa Maryda 2023-nji ýylyň iýul aýyndan başlap ýerine ýetirilýär. Maksatnamany beýleki welaýatlarda hem amala aşyrmak we Aşgabatda täze tapgyr başlamak meýilleşdirilýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplar şu linkde onlaýn-formany 2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 27-de sagat 18.00 çenli doldurmaklygy haýyş edýäris: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdprSaQrNbaU1RDIn314hAIlPt3Eoer9O3RJ7vNCzgS74JuSQ/viewform

Başga makalalar
16665be5422903.jpeg
USAID-iň YDA Taslamasy “Startup Bootcamp” maksatnamasynyň başlanýandygy yglan edýär

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) “Oguzabat” hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde “Startup Bootcamp” maksatnamasyna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşigini yglan edýärler.


16660914c52a94.png
USAID-iň YDA Taslamasy halkara hünär sertifikasiýasy ulgamynda hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän kompaniýalary we guramalary çagyrýar.

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda halkara hünär sertifikasiýasyny geçirmek ulgamyny işläp düzmek we ornaşdyrmak boýunça maksatnamalary bilelikde amala aşyrmakda hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän ýerli kompaniýalary we guramalary çagyrýar.


1654dc18ee3efe.png
USAID YDA Taslamasy tejribelige çagyrýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş bilen üpjün etmek hyzmatlaryny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalary üçin stažýorlary kabul edýär. Stažýorlar “Wakant” iş orunlar onlaýn-platformasyny ornaşdyrmagyň üstünde kadrlar agentlikleri bilen işleşerler.

1651a42f993a59.png
Türkmenistanda iş gözlemek üçin niýetlenen “Wakant” onlaýn-platformasy işe girizildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş gözleýänler üçin niýetlenen “Wakant” onlaýn-platformasyny işe girizdi.


1648e8f6ff2de5.jpeg
USAID-iň YDA taslamasynyň «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy Mary welaýatynda amala aşyrylyp başlanýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw merkezi bilen bilelikde guraýan «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy boýunça okuw kurslarynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň 15-nji “A” jaýynda ýerleşýän okuw binasynda geçirilýändigini we oňa gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşiginiň başlanýandygy barada habar berýär.