Ibn Sinanyň öwüt-ündewleri

16:26 30.01.2021 223

https://ussatnews.com/storage/posts/642/original-16015426d8378d.jpeg

Bagry agyryly çig şugundyry et üweýänden geçirip, suwuny içmeli.

Çopantelpek gaýnadylan suwa birki çaý çemçesi bal garyp içseň, peşew gowy ýörär.

Nahardan doýan çagany şolbada ýatyrmaly däl.

Bogazyň agyranda, horaz çorbasy haýyrly, içiň ýellenende-de onuň nepi örän oňat.

Ökjäň ýarylanda, oňa towuk ýagyny sogan suwuna garyp çalmaly.

Oňat gaýnadylan tüwi aşgazan üçin has ýaramlydyr.

Ýanan ýeriňe ýumurtga çalsaň, teniň awuşamagyny kiparladýar.

Ýumurtganyň sarysyny bala garyp, ýüze çalsaň, ondaky düwürtiklerden nam-nyşan galmaz.

Aloýeniň ýapragyny gaýnadyp, suwy bilen agzyňy çaýkasaň, dem almagyň gowulanar.

Taýýarlan Döwletgeldi ÇARWAÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
1602a87b4b5915.jpeg
Bananyň we balygyň peýdasy

Bananyň we balygyň peýdasy


1604dda1c9c5bb.jpeg
ÜZÜMIŇ SAGLYGA PEÝDASY

Üzümiň dermanlyk häsiýeti gadymy döwürlerden bäri mälimdir. Ol däneli we dänesiz, gara, sary reňkde bolýar.


1604dd71b8f389.jpeg
Düýäniň çaly, agarany, ýüňi müň derdiň dermany

Düýäniň süýdüniň aşgazana melhem bolşy ýaly, çalydyr agarany hem müň derdiň dermany hasaplanýar. Düýe süýdünden, düýe çalyndan başga-da halkymyz agaran, süzme, gurt ýaly önümleri taýýarlapdyr.


16048df9382c06.jpeg
Halk lukmançylygynyň kömegi bilen gözümiziň ýitiligini dikeltmek

Biziň gözümiz elmydama ýokary agrama sezewar bolýar. Kompýuterde işlemek, telewizora tomaşa etmek, elektron kitaplary okamak — bularyň ählisi gözümize täsir edýär.


160191a4e8fccd.jpeg
Saglygyňyzy goramak üçin maslahatlar

Ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny goramak, dürli ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, degişli çäreler döwlet derejesindäki talaplara laýyk geçirilýär.