Ýurdumyzda bilim ulgamy ösdürilýär

23:08 19.12.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/6462/original-16581dc2d2b4ed.jpeg

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýär. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän täze okuw mekdep binalary, täze hünär ugurlary we okuw mekdepleri ýaş nesliň zamanabap bilimli, hünärli bolup ýetişmegine giň mümkinçilikleri açýar.

Ýurdumyzyň orta mekdepleriň birnäçesiniň ýörite ugurly mekdepler bolmagy guwandyryjydyr. Türkmen diline, daşary ýurt dillerine, matematika we beýleki ugurlara ýöriteleşdirilen orta mekdepler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň bilim ulgamynyň özboluşly häsiýetnamasyny emele getirýär.

Jemgyýetiň ruhy kämilligi onuň ykdysady bähbitlerini üpjün etmegiň ynamdar binýadydyr. Ynsan ruhy dünýäsi babatda näçe kämil boldugyça, jemgyýetiň ykdysady, medeni, durmuş bähbitlerine, zerurlyklaryna has aýdyň we çuň göz ýetirýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň orta mekdeplerinde okuw meýilnamalary we okuw maksatnamalary döwrebaplaşdyrylyp, olar ýokary we ýörite orta hünär mekdepleriniň okuw meýilnamalarynda we okuw maksatnamalarynda berilýän bilimiň başlangyç çygyrlary bilen tanyşdyrmaga ukyplydyr. XI XII synplarda okuwçylaryň özlerini has zehinli diýip tanadan ugurlary boýunça täzeden synplara bölünmegi we tebigy, takyk we ynsanperwer ugurly dersler boýunça ýöriteleşdirilip okadylmagy olaryň geljekde ýokary we ýörite hünärleri ele almaklaryndan örän peýdalydyr.

Biz ýurdumyzda halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy, ýaşlaryň dünýä ülňülerine laýyklykda bilim alyp, zamanabap hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda yzygiderli tagallalary durmuşa geçirýän mähriban Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň janlarynyň sag, işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

Rustem MUHAMMEDOW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby.

Başga makalalar
166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.


165f44c5a3a8f1.jpeg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.

165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.