Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)

15:58 03.01.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/6520/original-165953ddc0ebdf.jpeg

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi. Diňe bir paýtagtymyzdan däl, eýsem welaýatlardan hem ýörite konserte gelen adamlaryň sany 8 müňden geçip, olar söýgüli artistlerini dowamly we şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar.

Ýerine ýetiriji eýýäm ilkinji aýdymlaryny aýdyp başlanda ýeňillik bilen zaldaky adamlaryň söýgüsini gazanmagy başardy. Çykyşlaryň dowamynda tomaşaçylar gowy görýän aýdymlaryny Lazarew bilen bilelikde ýerine ýetirip, ondan aýratyn lezzet aldylar. Sergeý Lazarew interwýu beren mahaly öz döredijiligini Türkmenistanda şeýle gowy bilýändiklerine geň galandygyny we özüni şeýle mähirli garşylandyklaryna şatlygynyň çäginiň ýokdugyny gürrüň berdi.

Ol Watanyna dolanyp baranyndan soňra öz “Twitterinde” türkmenistanly tomaşaçylary ýatlap şeýle ýazýar: “Aşgabat. 8 müň tomaşaçy “Ýatlama” («Вспоминай») diýen aýdymy bir adam ýaly bolup ýerine ýetirdi!!! söz ýok!!! sag boluň!!!”, “Şowhunly konsertiň ahyrynda türkmen milli eşigini sowgat berdiler!!! bu uly sarpa!!! sag boluň!!! Maňa gowy gelişdimi?

Türkmenistanlylar Sergeý Lazarewiň “Twitterde” ýazan setirlerini okap, Watanymyza, halkymyza bolan uly buýsanjy başdan geçirdiler. Sebäbi biz meşhur artisti mynasyp garşyladyk we onda ýatdan çykmajak ýakymly täsirleri galdyrdyk.

Konsert tamamlanandan soňra Sergeý Lazarew özünde galan täsirleri bilen paýlaşdy.

-Sergeý, siziň şu konsertden göwnüňiz bitdimi?

-Örän gowy. Birinjiden, Türkmenistanda maňa we meniň döredijiligime nähili garaýandyklaryny gördüm we duýdum. Konserte 8 müňden gowrak adam gelendigi, olaryň hemmesiniňem meniň aýdymlarymy bilýändigi we özüm bilen bilelikde ýerine ýetirendigi kän zatdan habar berýär. Meniň pikirimçe, islendik aýdymçy hem muşdaklary şeýle derejede hormat goýanda özüni bagtly duýar. Çykyşymyň dowam edýän mahaly bu akýürekli we myhmansöýer halka minnetdarlygymy bildirmek üçin joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdüm.

-Sergeý, sen şähere aýlanyp gördüň, biziň paýtagtymyz özüňde nähili täsirler galdy?

-Dogrymy aýtsam, şähere aýlanmaga mümkinçilik bolmady. Aeroportdan myhmanhana, myhmanhanadanam konserte geldim. Ýöne ulagda barýan wagtym şäheri synlap, Aşgabadyň owadan, arassa we häzirki zaman şäheridigine göz ýetirdim.

-Sergeý, siz tanymal artist. Dünýäniň kän ýurtlarynda konsert zallaryny dolduryp çykyş etdiňiz. Aşgabada ýene-de konsert üçin gelesiňiz gelýärmi?

-Elbetde. Türkmen tomaşaçysy maňa diýseň ýarady. Olaryň açykgöwünliligini we myhmansöýerligini hemişe ýatlap gezerin.

-Ýurdumyzyň raýatlaryna nähili arzuwlaryňyz bar?

-2015-nji ýylda hemme arzuwlarynyň hasyl bolmagyny isleýärin.

-Sergeý, bizem Siziň ähli arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny dileg edýäris.

Interwýu berenligiňiz üçin sag boluň!

Söhbetdeş bolan Ussa USSAÝEW,

ussatnews.com elektron gazetiniň baş redaktory.

Başga makalalar
166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.


165f44c5a3a8f1.jpeg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.

165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.