Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

20:32 11.02.2021 227

https://ussatnews.com/storage/posts/717/original-160254e0cea830.jpeg

Halkymyzda «Ile döwlet geler bolsa, bagşy bilen ozan geler» diýlip, aýdym-saz, sungat ussatlaryna uly hormat goýulýar. Sungat köňül köprüsine öwrülip, ynsanlary has-da jebisleşdirýär. Garaşsyz diýarymyzda bagşy-sazandalar eziz Watanymyzy, halkymyzyň we ýurdumyzyň şöhratly taryhyny, dogduk diýarymyzyň tebigatyny, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň baştutanlygynda gazanylýan üstünlikleri ajaýyp aýdymlarynda wasp edýärler. Olaryň biri zehinli ýaş estrada aýdymçysy Nurýagdy Rejebow.

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.

— Nurýagdy, aýdym-saz sungatyna gelşiňizi ýatlaýsaňyz?

— Çagalykdan aýdym-sazyň içinde ulaldym. Öýümizde hemişe dürli saz gurallary bolardy. Onsoň, kakamyň saz gurallaryny çalyp, hiňlenerdim, halypalaryň aýdymlaryny diňlemegi halardym. Şeýdibem aýdym-sazyň syrly dünýäsine siňip gitdim. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly aýdym-saz bäsleşiginiň ýeňijisi boldum. 2015-nji ýylda «Ýylyň parlak ýyldyzy –– 2015» atly bäsleşigiň ýeňijisi bolandygyma buýsanýaryn.

Arkadag Prezidentimiz aýdym-saz sungatymyzy ösdürmäge, ýaş zehinleri goldamaga we höweslendirmäge aýratyn üns berýär. Zehiniň, ukyp-başarnygyň bilen halka hyzmat etmek, mukaddes Watanymyzyň ösüş-özgerişlerini wasp etmek uly bagt. Biz Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ähli arzuwlaryň hasyl bolýan bagtyýar zamanasynda ýaşaýarys. Şeýle ajaýyp zamanany wasp etmegiň özem ylham berýär. Üstünligem halypalaryň aýdyşy ýaly, çuňňur söýgüden, yhlasdan kemal tapýar. Bu döredijilik üstünligine eýe bolmagymda halypalarymyň zähmeti, yhlasy uly. Şolaryň ynam-goldawy bilen nesip bolsa, geljekde hem ajaýyp zamanamyzy wasp edýän aýdymlary dörederis. Ussat aýdymçy, halypa Annaberdi Atdanowyň aýdan aýdymlaryny, döredijiligini özüme ýakyn saýýan.

— Geljekki maksatlaryňyz hakda-da gürrüň edäýeli.

— Döredijilik dünýäsi gözel dünýä, oňa garylyp, köňlüňi bereňsoň, halkyň söýgüsini gazanjak bolmaly. Ýüreklerden orun almak üçin hem irginsiz işlemeli bolýar. Halkymyzy bagtdan paýly eden ajaýyp zamanamyzda döretmek, aýdym aýtmak juda ýakymly. Arkadag Prezidentimiziň ýaşlar baradaky edýän çäksiz aladalary bolsa biziň üçin ylham çeşmesi bolup durýar. Sahna – aýdymçy üçin mukaddes ýer. Ilki bilen aýdasym gelýän zat, sahna çykmazdan öň özüňi oňat ele almaly. Sebäbi tomaşaçynyň öňünde zehiniňi we başarnygyňy açyp görkezmek, olaryň gyzgyn el çarpyşmalaryna mynasyp bolmak aňsat däl. Olaryň gyzgyn el çarpyşmalary özüňe bolan ynamyňy artdyrýar, kalbyňy şatlandyrýar, ylhamyňy joşdurýar. Öwrenmek üstünlige eltýär. Şonuň üçinem elmydama halypalary diňläp, olardan näme-de bolsa bir zat öwrenmegi maksat edinýän.

— Maşgala durmuşyňyz barada-da aýdaýsaňyz?!

— Agzybir maşgalam, iki oglum, bir gyzym bar. Aýdymlarymyň ilkinji diňleýjisi gelnim. Her bir gazanýan üstünligimde olaryň mynasyp paýy bar. Sungat, döredijilik barada gürrüň edilende halypalar: «Üstünlik togsan dokuz göterim zähmetden, bir göterim hem zehinden durýar» diýip, nygtaýarlar. Şu aýtgyny hemişe özüme ýol-ýörelge edinmäge çalyşýaryn.

— Beren gürrüňleriňiz üçin sag boluň! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ajaýyp aýdymlaryň owazy belentden-belent ýaňlansyn!

— Sag boluň.

Ýazgül ANNAÝEWA,

             USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.