Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

20:41 02.05.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/7364/original-16633b43dd9f61.jpeg

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Öz ugry boýunça welaýatda ýeke-täk zähmet köpçüligi bolan ekspedisiýanyň işçi-hünärmenleri bilen söhbetdeş bolanymyzda, olar geçen ýylyň özleri üçin üstünliklere beslenen ýyllaryň biri bolandygyny aýdýarlar. Olaryň gürrüňlerine görä, ekspedisiýanyň işjeň agzalarynyň birleşen tagallalary netijesinde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan 2023-nji ýyl üçin tassyklanan geologiýa-gözleg işleriniň meýilnamasyna laýyklykda, demirgazyk welaýatyň giňişliklerinde ýerasty suw ýataklarynyň barlaglaryny, ýerasty suwlaryň düzgünini we mukdaryny öwrenmek maksady bilen, geologiýa gözleg işleriniň dürli görnüşdäki önümçiligini, mehaniki sütünleýin-burawlaýyş, guýularda geofiziki barlaglary, meýdan işleriniň netijesinde alnan geologiýa-geofiziki maglumatlary işläp taýýarlamak, gidrogeologik, inžener-geologik we geoekologik surat alma, welaýatyň gidrogeologik gurluşy we ýerasty suwlaryň gorlary baradaky hasaplamalary hem-de olary resmileşdirmek, hasabyny ýöretmek ýaly wajyp wezipeler üstünlikli amal edilipdir.

Aýratyn hem geçen ýylyň dowamynda welaýatyň çäklerinde ýerasty süýji suw gorlarynyň gözleg-barlag işlerini hem-de düzgün gözegçiligini, şeýle-de 1:50000 we 1:200000 ölçegde geoekologik barlaglary ýokary derejede alyp baran ekspedisiýanyň suw gözleýjileriniň buraw işleriniň ýyllyk meýilnamasyny 120,76 göterim ýerine ýetirendiklerini ekspedisiýanyň hünärmenleri buýsanç bilen aýdýarlar.

— Ekspedisiýamyzyň suw gözleýjileri türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer taglymatyndan ugur almak bilen, welaýatymyzyň şäher we oba ilatyny arassa agyz suwy bilen bolelin üpjün etmek ugrunda hem netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Muňa mysal edip, 2023-nji ýylda ekspedisiýamyzyň burawlaýjylary tarapyndan welaýatyň Akdepe, Boldumsaz we Görogly etraplarynyň oba ilatyny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek maksadynda ýerasty suwlaryň jikme-jik gözleg-barlaglarynyň, şeýle-de halk hojalygynyň dürli pudaklary üçin şertnama esasynda birnäçe guýularyň burawlaýyş işleriniň yzygiderli alnyp barlandygyny görkezmek bolar. Netijede, Akdepe etrabynyň Zähmet geňeşliginiň oba ilatly nokatlaryny suw bilen üpjün etmek üçin alnyp barlan ýerasty suwlaryň jikme-jik gözleg işleri üstünlikli tamamlandy.

Ekspedisiýamyzyň suw gözleýjileri tarapyndan ýylyň başyndan bäri ýokarda agzalan işlerden başga-da, Garagum sährasynyň giňişliklerinde, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň Zeňňi baba suw howdanyndan Türkmen kölüne çenli bolan akym ugrunda we oňa ýanaşyk meýdanlarda geoekologik, inžener-geologik we gidrogeologik barlag işleri ýokary depginde alnyp baryldy. Bu möhüm ähmiýetli işler hünärmenlerimiz, burawlaýjylarymyz tarapyndan guramaçylykly dowam etdiriler. Çünki bize üstümizdäki ýylda täze-täze zähmet üstünlikleri, belent sepgitler garaşýar — diýip, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň baş gidrogeology Annamuhammet Baýarow hoşallyk bilen aýdýar.

Hawa, baş gidrogeolog diýseň mamla. Çünki ýylyň başy täze meýilleriň, täze maksatlaryň we täze başlangyçlaryň meýilleşdirilýän döwri. Ýylyň başynda bütin bir ýylyň dowamynda edilmeli işleriň meýilnamasy düzülip, öňde duran belent sepgitler we aýdyň gözýetimler nazarlanýar. Biz munuň şeýledigine bu ýerde zähmet çekýän esasy gidrogeologlar Çary Makgaýew, Oksana Nogaý, 1-nji derejeli gidrogeolog Erikgül Tagyýewa, 1-nji derejeli tehnik-gidrogeologlar Rüstem Fattahow, Merdan Garaýew, Uktam Mätýazow, ýaş hünärmenlerden Akjemal Aşyrowa, Leýla Ýuldaşowa we Muhammetnazar Aşyrow dagy bilen söhbetdeş bolanymyzda has aýdyň göz ýetirdik.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.


166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.