Tölegsiz bildirişler

USAID-iň YDA Taslamasy “Startup Bootcamp” maksatnamasynyň başlanýandygy yglan edýär

19:38 09.06.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/7766/original-16665be5422903.jpeg

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) “Oguzabat” hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde “Startup Bootcamp” maksatnamasyna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşigini yglan edýärler. Maksatnama gatnaşmaga ýokary tehnologiýalar ulgamynda öz ideýalaryny/taslamalaryny startaplara öwürmegini ýa-da işleýän startaplaryny gowulandyrmagyny we gerimi giňeltmegini isleýän ýaşlar çagyrylýar.

Maksatnama şu aşakdaky mümkinçilikleri berer:

• Ökde maslahatçylardan, tälimçilerden we üstünlikli telekeçilerden startap-taslamalary işläp düzmegi öwrenmek;

• Taslamany durmuşa geçirmek meýilnamasyny düzmek: taslamanyňyzyň maksatlaryny, wezipelerini, gerek bolan serişdelerini we töwekgelçiliklerini kesgitlemek we ony bazara görä kämilleşdirmek;

• Müşderleriňizi kesgitlemek, özboluşly satuw teklibiňizi seljermek, işläp düzmek we synagdan geçirmek;

• Öz startapyňyzy ösdürmek we gerimini giňeltmek, onuň netijeligini ýokarlandyrmak we girdejiligini ýokarlandyrmak.

Iň oňat startaplaryň awtorlaryna “Hi-Tech Turkmenistan 2024” halkara forumynda we sergisinde öz taslamalaryny maýadarlara we iri halkara kompaniýalarynyň wekillerine hödürlemäge mümkinçilik beriler.

Bu maksatnama gatnaşmak üçin şu linkdäki ýüz tutma formasyny 2024-nji ýylyň iýun 21-ne sagat 10:00-a çenli doldurmaly: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpRC94VIIdWM7TZDM4CioWp07bUw29UY-zyIxs9f7pPyN-Zw/viewform

Başga tölegsiz bildirişler
1667d43c154277.png
USAID-iň YDA Taslamasy iş berijileri Türkmenabatdaky «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň iş orunlar ýarmarkasyna çagyrýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) «Tälim» okuw merkezi bilen bilelikde «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň Türkmenabat tapgyrynyň iş orunlar ýarmarkasyny geçirýändigi we gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän iş berijilerden ýüztutmalaryň kabul edilişigi barada yglan edýär. Çäre 2024-nji ýylyň iýul aýynyň 6-da sagat 11.00-da Türkmenabat şäherindäki «Tälim» okuw merkezinde geçiriler.


16660914c52a94.png
USAID-iň YDA Taslamasy halkara hünär sertifikasiýasy ulgamynda hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän kompaniýalary we guramalary çagyrýar.

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda halkara hünär sertifikasiýasyny geçirmek ulgamyny işläp düzmek we ornaşdyrmak boýunça maksatnamalary bilelikde amala aşyrmakda hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän ýerli kompaniýalary we guramalary çagyrýar.


1656088bccbf35.png
USAID-iň YDA Taslamasy «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyga çagyrýar.

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda işleýän okuw merkezleri, kadrlar agentlikleri, konsalting kompaniýalary we beýleki kompaniýalary “TechYouth Bootcamp” maksatnamasyny Aşgabatda we welaýatlarda bilelikde amala aşyrmak maksady bilen hyzmatdaşlyga çagyrýar.

1654dc18ee3efe.png
USAID YDA Taslamasy tejribelige çagyrýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş bilen üpjün etmek hyzmatlaryny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalary üçin stažýorlary kabul edýär. Stažýorlar “Wakant” iş orunlar onlaýn-platformasyny ornaşdyrmagyň üstünde kadrlar agentlikleri bilen işleşerler.


1651a42f993a59.png
Türkmenistanda iş gözlemek üçin niýetlenen “Wakant” onlaýn-platformasy işe girizildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş gözleýänler üçin niýetlenen “Wakant” onlaýn-platformasyny işe girizdi.