Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

21:32 24.02.2021 201

https://ussatnews.com/storage/posts/798/original-160367f884efb5.jpeg

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.

— Dursunjemal, aýdym-saza her kim bir ýol bilen gelýär: kimler ata-enesiniň kesbini dowam etdirýär, kimleriň bolsa kalbynda ylham uçgunlary döreýär. Söhbedimizi sungata gelşiňiz baradaky gürrüň bilen başlaýalyň!

— Höwes bilen. Men Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Amyderýa daýhan birleşiginde eneden doglup, şol ýerdäki 10-njy orta mekdebi tamamladym. Ene hüwdüsi her bir bala heň, owaz bolup eşidilýär. Zehin, köplenç, nesil yzarlaýar diýilýär. Sungat ýoluna gelmegime ejemiň aýdym-saza bolan höwesi, ýaşlyk döwründe aýdym aýdyşy sebäp bolup, meni sungata kökerip goýdy. Maşgalada dört dogan bolup ulaldyk. Maşgalamyzda çagalaryň ulusy bolamsoň, ejem hemişe maňa sala salardy.

— Diýmek, sungat älemindäki başlangyç ädimleriňiz çagalykdan başlapdyr-da?

— Hawa, men çagalykdan aýdym aýtmagy gowy görerdim. Etrabymyzdaky sazçylyk mekdebine gatnap, sungatyň inçe ýollaryny öwrenip başladym. Ol ýerde ussat mugallymlar, ökde sazanda Orazgeldi Öwezowdyr dessançy bagşy Hudaýberdi Baýramowdan sapak aldym. Gadymy dessanlary ürç edip okaýardym. Türkmenistanyň at gazanan bagşysy, halypam Durdybaý Gurbanowdan dessan aýtmagyň inçe syrlaryny öwrendim. Ýerine ýetirýän dessanlarym diňleýjiler tarapyndan gowy kabul edilensoň, estrada aýdymlaryny ürç edip öwrenip başladym.

— Talyp döwrüňdäki sungat ýoluňyz okyjylarymyzy gyzyklandyrar...

— Türkmen milli konserwatoriýasyna okuwa girmegim, sungat äleminde has-da öňe gitmegime getirdi. Bu ýokary okuw mekdebinde halypalar Nurýagdy Baýramowyň, Şemşat Hojaýewanyň, Akmyrat Çaryýewiň, Ýolaman Nurymowyň elinde sapak aldym. Halypalaryň goldawy bilen halk aýdymlaryny aýtmaga has-da kämilleşdim. Okaýan döwrüm Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda tejribe geçmegim drama sungatyndaky zehinimiň taplanmagyna getirdi. Talyp döwrüm «Görogly» şadessanynyň «Harmandäli» şahasyndan Harmandäliniň keşbini janlandyrmak nesip etdi. Teatr sahnasynda milli sungatyň ägirtleri Ogultäç Hanyýewa, Öwez Gelenow, Nury Hudaýgulyýew bilen bir sahnada çykyş etmek bagty miýesser etdi.

— Gowy görüp diňleýän halypa aýdymçylaryňyz kimler?

— Halypa bagşylarymyzdan Magtymguly Garlynyň, Ilaman Annaýewiň aýdymlaryny uly höwes bilen diňleýärin. Döwrümiziň halypa bagşysy, Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň aýdymlaryny diňlemekden lezzet alýaryn. Ejemiň ýaşlyk döwründe ýerine ýetiren şo-ol hüwdüsini bolsa, diňläp, häli-häzirlerem lezzet alýaryn.

— Her bir aýdymçynyň öz ýoly, öz äheňi bolýar...

— Dogry bellediňiz. Ses, zehin Alla tarapyn berilýär, ynsanyň gursagynda joşup duran ylham aýdym-saz dünýäsine çelgi bolýar. Aýdymda yhlas, sabyr-kanagat gerek. Ol häsiýetiňi taplaýar.

— Dursunjemal, teatr sahnasyndaky döreden keşpleriňiz barada hem aýdaýsaňyz!

— Men sahnadan bagtymy tapdym. Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatrynda işe başlanymda, «Kämillik şapagy» spektaklynda ýanýoldaşym Rahmanberdi bilen baş keşpleri janlandyrdyk. Ykbal bizi bir sahnada duşurdy. Gaýynenem durmuşda iň ýakyn maslahatçym. Ýaňy gelin bolan wagtlarymda gaýynatam: «Gelin, hany dessan aýdyp ber» diýipdi. Menem çekinip, sesimi çykarman oturdym. Şonda Rahmanberdi: «Dursunjemal, al dutary, bir dessan aýtsana!» diýdi. Şonda joşup, dessan aýdypdym. Bagtly maşgalamyzda bäş perzendimize edep-ekram berip, olaryň Watana wepaly ogul-gyzlar bolup ýetişmeginde yhlas edýäris. Ene-ata üçin perzendiniň kemally bolup ýetişmegi uly bagtdyr.

— Üstünlige ýetmekde, ilkinji nobatda, özüňize nämäni zerur hasapladyňyz?

— Zenan maşgala üçin esasy zat — sungatyna düşünýän ýanýoldaşy bolmaly. Her bir sungat işgäri üçin irginsiz zähmet, yhlas iň zerur zatdyr. Ýadawsyz zähmet maňa bu hünäriň inçe syrlaryny ele almaga kömek etdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi boldum. Tolgunmadan ýaňa töwerekden gutlaýanlara näme diýjegimi-de bilmedim. Gahryman Arkadagymyzyň kiçijik zähmetime uly baha berip, Şa serpaýyny ýapmagy meni uly işlere borçly edýär.

— Daşary ýurtlarda eden çykyşlaryňyz hakynda berjek gürrüňleriňiz bilen söhbedimizi jemläýeliň!

— Baş üstüne. Hormatly Prezidentimiziň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek baradaky taýsyz tagallalarynyň netijesinde daşary ýurduň sungat ussatlary bilen dostlukly gatnaşyklar barha pugtalanýar. Döredijilik topary bilen Hindistanda, Germaniýada, Özbegistanda, Türkiýede çykyş edip, ajaýyp aýdymlarymyz, dessanlarymyz bilen Watanymyzy wasp etdik. Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň toýlary toýlara ulaşýar. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, il-ýurt bähbitli ähli tutumlary rowaç bolsun!

— Dursunjemal, söhbetdeşligiňiz üçin köp sag boluň!

Söhbetdeş bolan Ýazgül ANNAÝEWA,

                                              USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.