Begmyrat ANNAMYRADOW bagtly durmuşymyza guwanyp, täze aýdymlary döretmegi maksat edinýär

23:45 02.03.2021 193

https://ussatnews.com/storage/posts/836/original-1603e87c9d948b.jpeg

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen aýdym-saz sungaty pajarlap ösýär. Hoş owazy bilen halkyň söýgüsini gazanan aýdymçylaryň biri hem Begmyrat ANNAMYRADOWDYR. Onuň «Ýaşa, mähriban Arkadag!», «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany», «Arkadagym mähriban», «Jan enem» ýaly aýdymlary köpüň söýüp diňleýän aýdymlaryna öwrüldi. Biz hem köp sanly islegleri nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeşligi okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

— Begmyrat, sözümiziň başyny ajaýyp döwrümiz hakynda başlasym gelýär. Biziň bagtyýarlyk döwrümizde bagşy bolmasaň hem, joşup-joşup aýdym aýdasyň gelýär.

— Siz gaty dogry bellediňiz. Hakykatdanam, bagtyýarlyk döwrümiziň ösüşleriniň ählisi bagşa joşgun, şahyra ylham berýär. Biz şol ösüşleri aýdym-sazda wasp edýäris. Hormatly Prezidentimiz ençeme zehinleri sarpalap, hormatly atlary dakýar, Şa serpaýlary bilen sylaglaýar. Milli medeniýetimize, sungatymyza ak ýollary açyp berýän hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýdýaryn. Medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmekde ägirt uly işleri bitirýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun!

— Begmyrat, söhbedimizi aýdym-saz älemine gelşiňiz baradaky gürrüň bilen dowam edäýeliň?!

— Men Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginde doglup, Mary şäherindäki 6-njy orta mekdebi tamamladym. Maşgalamyz sungata sarpa goýýar. Maşgalada iki dogan bolup ulaldyk. Atam dutar çalyp, aýdym-saz bilen meşgullanansoň, meni hem şol ajaýyp sungata imrindirdi. Kakam bolsa sungata höwesimi duýup, mekdepde okaýan döwürlerim dutar gurnagyna gatnadyp, aýdym-saz älemine ugrukdyrdy.

Siz «Ýylyň parlak ýyldyzy», Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşikleriniň ýeňijisi bolup, Şa serpaýlaryna mynasyp bolduňyz. Şol pursatlarda başyňyzdan geçiren duýgularyňyz...

— Hawa, şeýle bagtly pursatlar meniň hem nesibämde bar eken. Diýseň tolgunypdym. Özümi hormatly Prezidentimiziň, halkymyzyň öňünde borçly hasap edýärin. Gahryman Arkadagymyzyň ynamyny ödemek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr.

— Begmyrat, okyjylarymyzy gyzyklandyrýan sowal: Aýdym nähili döreýär?

— Gowy aýdymyň döremegi üçin tebigy ses, zehin bilen birlikde irginsiz zähmet çekmeli. Hemişe özüňi köptaraplaýyn ösdürmeli, zehiniňi syntgylamaly, aýdymy söýüp aýtmaly. Sözi hem sazy jüpüne düşse, aýdymçy aýdyma ganat berse, gowy aýdym döreýär.

— Siziň pikiriňizçe, üstünligiň syry nämede?

— Üstünlige ýetmek üçin özüňe bolan ynamyň, yhlasyň hem-de irginsiz zähmetiň zerurmyka diýýärin. Öz işiňe, saýlan hünäriňe yhlasly ýapyşmak üstünlige eltýän ýoldur. Maňa nirede garaşýan bolsalar, bagtym hem şol ýerde diýip hasap edýärin. Işimden lezzet alýan pursatlarymy bolsa hiç zat bilen çalşyp bilmerin.

— Aýdym-saz sungatynda halypalaryň orny barada gürrüň beräýseňiz?!

— Halk arasynda kämil aýdymlary bilen adygan, ýüreklerde müdimi ýaşaýan halypalaryň milli aýdym-saz sungatynyň kämilleşmegi üçin bitiren hyzmatlary uludyr. Maýa Kulyýewa, Sahy Jepbar, Gurt Ýakup, Annaberdi Atdanow ýaly sungat ägirtlerini ýaş aýdymçylara köpräk diňlemegi maslahat berýärin. Men kakamyň agasy Tirkiş Orazowdan sungatyň inçe ýollaryny öwrendim. Biziň gadymdan dowam edip gelýän halypa-şägirtlik ýolumyz bar, bu ýoly ösdürmäge ýurdumyzda uly mümkinçilikler döredildi.

— Geljekde öňde goýan maksatlaryňyz barada hem aýdaýsaňyz?

—Watanymyza, bagtly durmuşymyza guwanyp, täze aýdymlary döretmegi maksat edinýärin. Ýurt abadan, il agzybir bolanda, durmuş barha gözelleşip, aý-günler toý-baýramlara utgaşýar.

— Begmyrat, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! Ajaýyp aýdymlaryňyzyň owazy belentden-belent ýaňlansyn, mundan beýläk hem ylhamyňyzyň joşup durmagyny arzuw edýäris.

— Sag boluň!

Ýazgül ANNAÝEWA,

            USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.