Çyn sungaty döredýän Amangül GURBANOWA

19:43 03.03.2021 194

https://ussatnews.com/storage/posts/839/original-1603fa0834a87c.jpeg

Türkmenistanyň at gazanan artisti Amangül Gurbanowanyň aýdymlaryny diňläniňde, onuň belent sesine, şirin owazyna maýyl bolýarsyň. Aýdymçy zenanyň ussatlyk bilen ýerine ýetirýän «Arkadag bilen», «Watan», «Söý, ezizim», «Intizar etdiň peri» ýaly aýdymlary diňleýjiler tarapyndan has-da söýlüp diňlenilýär. Biz hem «USSAT NEWS» elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy zenan bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.

— Söhbedimizi sungat älemindäki başlangyç ädimleriňiz hakda berjek gürrüňleriňiz bilen başlaýeli?!

— Men Balkan welaýatynyň Etrek etrabyndaky 5-nji orta mekdebi tamamladym. Mekdepde okaýan döwürlerim teleýaýlymlarda, radioýaýlymlarda ýaňlanýan halk aýdym-sazlaryny ürç edip diňlärdim. Meniň halypam kakam — Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Aşyr Gurbanow. Biziň maşgalamyz sungat adamlary, doganlarym kakamyň ýanynda oturyp, eline dutar alyp, aýdyma hiňlenerdiler. Ejem janyň hüwdi aýdyşam diýseň özüne çekijidi. Kakamyň ýanynda oturyp, goşa taryň owazyna maýyl bolup, aýdym aýdardym. Ol aýdymlar şowlam çykardy. Şeýdip, aýdym-saza bolan höwesim ýüregimiň ylhamyna öwrüldi.

— Amangül, her bir aýdymçynyň öz ýoly, äheňi bolýar. Haýsy halypalary gowy görüp diňleýärsiňiz?

— Çaga wagtlarymyz kakamyň ýanyna atly bagşylar Aşyrmämmet Dawudow, Mäne Garaýew, gyjakçy Berdi Berdiýew dagy gelerdi. Şu ýerde kakamyň Türkmenistanyň halk bagşysy Nurberdi Gulowyň ilkinji şägirdi bolandygyny ýatlamak isleýärin. Uzak gije oturyp, aýdym aýdardylar. Sungat ýolunda öçmejek yz goýan halypa bagşylaryň ählisiniň aýdymlaryny diňlemekden lezzet alýaryn.

— Diýmek, maşgalaňyz aýdym-sazyň aşygy-da?!

— Elbetde. Maşgalamyzda atly bagşy-sazandalar bilen mähirli duşuşyklar, aýdym-saz baradaky gyzykly söhbetler çaga kalbymda aýdym-saza bolan höwesimi has-da artdyryp, sungat älemine girişmegime berlen ak pata boldy.

— Amangül, saz söz bilen sazlaşanda, çyn sungat döreýär. Işleşýän şahyrdyr kompozitorlaryňyz barada-da durup geçäýseňiz...

— Dogry aýdýarsyňyz, aýdymyň sözi, sazy ýerine düşende, ajaýyp eser döreýär. Kompozitorlar Omar Igamowyň, Muslim Gulamowyň, Begenç Hojaýewiň döreden ençeme aýdymlaryny ýerine ýetirýärin. Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Gözel Şagulyýewanyň goşgularyna birnäçe aýdym döretdim. Halypamyz Gözel Şagulyýewanyň sözlerine «Söý, ezizim» atly aýdymy söýlüp diňlenilýär. Şahyr Nurgözel Gozlyýewanyň sözlerinede birnäçe aýdymlary döretdik.

— Siziň pikiriňizçe, üstünligiň syry nämede?

— Kakam «Gyzym, sungatda mydama gözlegde bolmaly. Irginsiz zähmet çekseň, üstünlik, şowlulyk seniň bilendir» diýerdi. Gursakda käriňe bolan söýgi möwç urýarka, durmuşda üstünlik hemişe hemraň bolýan eken.

— Durmuşyňyzdaky bagtly pursatlary ýatlap geçäýseňiz.

— Biz — zenanlar bagtyň gujagynda ýaşaýarys. Gahryman Arkadagymyzyň 2012-nji ýylda maňa «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ady dakmagy zenan kalbymy has-da joşa getirdi. Durmuşymda iň bagtly günlerim oglumyň dünýä inen güni, şeýle-de «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginde ýeňiji bolan günüm.

— Maşgala durmuşyňyz baradaky gürrüňleriňizi hem okyjylar bilen paýlaşsaňyz?!

— Maşgalamyzda on üç dogan bolup ulaldyk. Doganlarym Şatmyrat gyjak, Amangeldi dutar çalýar. Bossantäç baýramçylyga bagyşlap goşgy düzüp, gazal edip aýdýar. Oglum Stambul Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyny tamamlady. Gelnim Aýbölek bolsa, bagtyýar döwrümiziň bagtly talyby. Agtyjagym Nurana maşgalamyzyň göz-guwanjy.

— Adamlarda haýsy häsiýetleri halaýarsyňyz?

— Alçak, mähirli, hoş söz berip bilýän ynsanlary gowy häsiýetli adamlar diýip hasaplaýaryn.

— Geljekdäki maksatlaryňyz?

— Gahryman Arkadagymyzyň ynamyny ödemek üçin geljekde-de halkymyzyň göwnünden turjak aýdymlary döretmek — baş maksadym. Watanymyzda tutulýan toýlarda buýsançly aýdymlarymyz bilen halkymyza hyzmat ederis.

— Amangül, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň!

— Sag boluň!

Ýazgül ANNAÝEWA,

            USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.