Halk lukmançylygynyň kömegi bilen gözümiziň ýitiligini dikeltmek

20:02 10.03.2021 218

https://ussatnews.com/storage/posts/871/original-16048df9382c06.jpeg

Biziň gözümiz elmydama ýokary agrama sezewar bolýar. Kompýuterde işlemek, telewizora tomaşa etmek, elektron kitaplary okamak — bularyň ählisi gözümize täsir edýär.

Özümizde şeýle ýagdaýyň ýüze çykanyny duýanymyzdan soň, onuň çözgüdini uzaga goýmaly däldir. Biz näçe çalt hereket etsek, şonça-da görejimiziň ýitiligini dikeltmek mümkinçiligi döreýär.

Görüjiligimiziň peselmeginiň öňüni almak her birimize başardýar. Bu meselede kadaly iýmit, suw proseduralary, ýörite beden maşklary örän möhüm bolup durýar.

Şeýle hem A, B, C, we E ýokumlary örän peýdaly bolup, munuň üçin käşir, bagyr, ysmanak, balyk, peýnir, hoz we beýleki gök-bakja önümlerini peýdalanmak maslahat berilýär. Şeýle hem bir bölek pagtany gyzgyn suwda ölläp, ony 3 minut töweregi gözüňiziň üstünde goýmaly. Soňra bu düzgüni sowuk suw bilen hem gaýtalamaly. Bu siziň ýadaw gözleriňizi arassalamaga, çyglandyrmaga hem-de gözüň dartgynlylygyny aradan aýyrmaga kömek eder.

Kakadylan ir-iýmişlerden melhem taýýarlamak hem mümkin. Munuň üçin 200 gram çernikaly bulgura gaýnag suw guýup, ony günüň dowamynda ýarym bulgurdan birnäçe gezek içmeli. Gözüňi ýitileşdirmekde halk lukmançylygy serişdelerinden çernikaly mürepbe örän gowy serişde bolup bilýär. Her gün bir uly çemçe mürepbäni gaýnag suwa guýmaly we ony ertirlik naharyndan 10 minut öň içmeli.

Gök we bakja önümlerinden alnan şireler, şeýle-de käşir, petruşka, hyýar biziň gözümize örän uly peýda getirýär. Olary ter görnüşinde isledigiňçe iýmek maslahat berilýär.

Halk lukmançylygynyň serişdeleri görejimiziň ýitiligini dikeltmekde örän möhümdir. Eger olary yzygiderli peýdalansaňyz, ýuwaş-ýuwaşdan görüjiligiňiz gowlaşar. Ýöne munuň üçin öňinçä göz lukmanynyň barlagyndan geçmek zerurdyr.

Taýýarlan Bezirgen Maksadow,

                            TDBGI-niň talyby.

Başga makalalar
1601ac1eb3b3a4.jpeg
Ajy burç

Ajy burç bedeniň alyş-çalşygyny gowulandyrýar. Ol aşgazanda we içegede howply bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alýar. Tebigy burç antibiotik hökmünde hem giňden bellidir. Alymlar onuň hemme mikroblaryň takmynan 75 göterimini ýok edýändigini tassyklaýarlar.


1604dda1c9c5bb.jpeg
ÜZÜMIŇ SAGLYGA PEÝDASY

Üzümiň dermanlyk häsiýeti gadymy döwürlerden bäri mälimdir. Ol däneli we dänesiz, gara, sary reňkde bolýar.


1604dd71b8f389.jpeg
Düýäniň çaly, agarany, ýüňi müň derdiň dermany

Düýäniň süýdüniň aşgazana melhem bolşy ýaly, çalydyr agarany hem müň derdiň dermany hasaplanýar. Düýe süýdünden, düýe çalyndan başga-da halkymyz agaran, süzme, gurt ýaly önümleri taýýarlapdyr.


1602a87b4b5915.jpeg
Bananyň we balygyň peýdasy

Bananyň we balygyň peýdasy


1601800ccac90f.jpeg
Ýadyňyzy berkidiň!

Ynsanyň ýady gaýtalanmajak, üýtgeşik bir täsinlikdir. Käbir adamlar görýän zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýene biri eşidýän zadyny, başga biri bolsa, ýazýan zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýadyňyzy berkitmek üçin dogry iýmitlenmek has-da zerurdyr.