Mergen ANNADURDYÝEW täze aýdymlaryny halkymyza ýetirer

19:26 17.03.2021 228

https://ussatnews.com/storage/posts/893/original-16052119d76bbf.jpeg

Sungat — alyslary ýakynlaşdyrýan, dosty doganlaşdyryp, kalplary birleşdirýän inçeden berk ýoda çalymdaş. Bu ýoda bilen aýak urup, aýdym-saza sarpa goýup, ony ömür örküne öwren zehinli aýdymçylaryň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Mergen Annadurdyýewdir. Onuň «Watanym bar», «Janym ejem», «Saňa söýgim» ýaly aýdymlary diňleýjileriň göwün dünýäsine mähir mukamy bolup siňýär. Biz hem ussatnews.çom elektron gazetimiziň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolduk.

— Mergen, zähmet çekýän Medeni-işewürlik merkeziňizde alyp barýan işleriňiz dogrusynda gürrüň beräýseňiz?!

— Baş üstüne! Ynha, 2021-nji ýylymyz “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar bilen geçýär. Şol mynasybetli Medeni-işewürlik merkezimizde zähmet çekýän her bir sungat işgäri Watanymyzyň ösüşlerini, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ynsanperwer syýasatyny, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy wasp edýän aýdym-sazlary diňleýjilere ýetirmek üçin tutanýerli zähmet çekýär.

— Aýdym aýtmagyňyza, sungata gönükmegiňize näme itergi berdi?

— Aýdym-saza bolan höwes mende çagalykda döredi. Ýaňy 7-8 ýaşlarymdakam teleýaýlymda halypalar Nurýagdy Tokgaýewiň, Öwezgeldi Tekäýewiň aýdýan aýdymlaryny olaryň özleri bilen deň aýdardym. Maşgalamyzda uzagyndan bu endigime öwrenişip gitdiler. Mekdepde okan ýyllarym hem aýdym sapagyny aýratyn gowy görerdim.

— Ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz?!

— Çagalyk ýyllarymda «Garaşsyz ilim meniň» diýen aýdymy aýdypdym. Şol wagtky egnime geýen milli egin-eşiklerimiň maňa beren ruhy güýji hiç haçan ýadymdan çykmaz. Egnimde gyrmyzy don, başymda silkme telpek, bilimde bolsa türkmen milli guşagy bardy.

— Şeýdibem, aýdym-saz sungaty ykbalyňyza öwrülipdir-dä?!

— Hawa. Aýdym-saza höwesiň, yhlasyň bolsa tutuş barlyk mukam bolup ýaňlanyp duran ýaly, daş-töwerekdäki görýän zatlaryň ählisi ylhamyňy joşdurýar.

— Siziň pikiriňizçe, aýdym-saz sungatynda ilkinji üns berilmeli zat näme?

— Örän gowy sowal. Men bu sowala «Halkyň ýüregine barýan ýoly tapmak» diýip jogap beresim gelýär.

— Ussatlyga ýetmek üçin näme etmeli?!

— Adam arzuwsyz bolmaýar. Zähmet siňdirýän işinde ussatlyk gazanmak her bir ynsanyň baş arzuwy. Esasan hem, sungat älemine aralaşan adamlaryň ählisi öz ýoluny galdyrmak üçin yhlas edýär. Bize halypalaryň nusgalyk ýollary her bir ädimde görelde mekdebidir. Sahy Jepbarow, Orazgeldi Ylýasow, Ödenýaz Nobatow, Nurberdi Gulow, Mäne Garaýew ýaly halypalaryň ýoluny mynasyp dowam etmek biz — ýaşlaryň öňündäki mukaddes borçdur.

— Boş wagtyňyz näme bilen meşgullanýarsyňyz?!

— Boş wagtym sport bilen meşgullanmagy, şeýle-de gitara saz guralynda saz çalmagy gowy görýärin.

— Siziň ylham çeşmäňiz?

— Watan!

— Okyjylarymyzy maşgala durmuşyňyz hem gyzyklandyrýandyr...

— Men Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Artyk obasynda doglup, Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesindäki 2-nji orta mekdepde okap bilim aldym. Maşgalada iki oglan, üç gyz bolup ulaldyk. Gelnim Dünýä mugallym bolup işleýär. Biziň üç perzendimiz bar. Ogullarym Rahmanberdi bilen Rahymberdiniň aýdyma bolan höwesini görüp, öz çagalyk döwürlerimi ýadyma salýaryn. Körpe gyzym Ejebaý entek bäş ýaşynda.

— Durmuşyňyzdaky bagtly pursatlary paýlaşaýsaňyz?!

— Adamyň ömründe ýatdan çykmajak bagtly pursatlar bolýar. Ilkinji perzendimiň dünýä inen hem-de ilkinji aýdymymy ýerine ýetiren günlerimi ykbalymyň iň bagtly pursatlary hasap edýärin.

— Öňde goýýan döredijilik maksatlaryňyz barada aýdaýsaňyz?

— Ajaýyp zamanamyzda il-halkyň ýüreginde orun aljak täze aýdymlary döredip, halkymyza ýetirmek— baş maksadym. Goý, hemişe eziz Diýarymyzda aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlansyn! Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň toýlary toýa ulaşsyn. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, il-ýurt bähbitli ähli tutumlary rowaç bolsun!

— Size aýdym-saz äleminde geljekde hem uly üstünlik arzuw edýäris! Beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin sag boluň!

Ýazgül ANNAÝEWA,

             USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.