Çagalygyndan aýdym-sazyň dünýäsinde ýaşaýan Maksat TUWAKOW

18:37 20.03.2021 128

https://ussatnews.com/storage/posts/908/original-16055faa9ab932.jpeg

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent perdeden gopýan aýdym-sazlarymyzda göwün guşumyzy al-asmana galdyrýan, kalbymyzy jadylaýan täsin gudratly güýç bar. Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsinde ýaşap, hoş owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan, Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Maksat TUWAKOWYŇ aýdymlaryny diňläniňde hem şeýle duýgulary başdan geçirýärsiň. Onuň «Küştdepdi», «Saňa bagly», «Az görme», «Aýly agşam» ýaly aýdymlary diňleýjileriň söýgüsini gazanmagy başardy.

— Maksat, söhbedimiziň başyny sungat älemindäki ilkinji ädimleriňizden başlaýalyň?!

— Aýdym-saza bolan höwesim çagalyk ýyllarymda ýüze çykdy. Men Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde doglup, şol ýerdäki 7-nji orta mekdebe okuwa bardym. Soňra okuwymy Aşgabat şäherindäki 3-nji orta mekdepde dowam etdim. Maşgalada dört dogan bolup ulaldyk. Ejemdir kakam bolsa sungata sarpa goýýan adamlar. Gelnim Sähra aýdymlarymyň ilkinji diňleýjisi. Aýratyn belläsim gelýän zat, aýdym-saz sungatyna bolan söýgimiň ata-baba, ene-mamalarymyzdan bize-de geçenligi.

— Ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz, şol wagt başyňyzdan geçiren duýgularyňyz hakynda-da durup geçäýseňiz!

— Ilkinji ýerine ýetiren aýdymym — «Çagdyr bu çaglar». Bu aýdym bilen sungat ýoluna gadam basdym. Bu aýdym maňa üstünlik getirdi.

Teleýaýlymda aýdym aýdýan halypalaryň hersinden özüme gerek zady gözleýärin. Hormatly Prezidentimiziň milli saz sungatymyzy kämilleşdirmek, olary nesilden-nesle geçirmek hakyndaky sargytlary biz — sungat işgärlerinde uly buýsanç döredýär.

— Ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzdan iň şowly çykanyny saýlamaly diýseler, haýsyny agzardyňyz?

— «Az görme» atly aýdymymy şowly çykan hasaplaýaryn, diňleýjiler ony has-da oňat garşyladylar. Sazy, sözi ýerine düşdümikä diýýärin.

— Maksat, Medeni-işewürlik merkezinde “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda alyp barýan işleriňiz dogrusynda gürrüň beräýseňiz?!

— Bu şanly ýylymyzda aýdymçy-sazandalarymyz bilen Watanymyzyň ösüşlerini wasp edýän täze aýdymlary döretmegi maksat edinýäris. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda dünýä halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklary günsaýyn rowaçlanýar. Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy ýurdumyzyň daşary syýasatda gazanylýan üstünlikleriň esasy görkezijisidir. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, sungat biziň halkymyzyň ganyna siňipdir. Sallançakdaka hüwdi bilen terbiýelenip başlanýan nesillerimiz hemişe sungaty ruhy tugy hasap edýärler.

— Siz Medeni-işewürlik merkeziniň aýdym-saz studiýasynda kärdeşleriňiziň aýdymlaryny ýazgy etmekde-de uly işleri alyp barýarsyňyz. Söhbedimizi şular dogrusynda dowam edäýeliň?!

— Hawa, bu studiýada diňe bir Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçylarynyň däl, eýsem, beýleki aýdymçylaryň aýdymlaryny hem ýazgy edýäris. Hormatly Prezidentimiziň atalyk aladasynyň netijesinde merkezimiz ýokary hilli tehnologiýalar bilen üpjün edilen, bu ýerde aýdym-sazlary ýazmak üçin ähli amatlyklar döredilen. Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň işgärleri üçin döredilýän şertleriň, gurulýan ak mermerli ýaşaýyş jaý toplumlarynyň waspyny näçe etseňem az.

— Halypalaryňyz barada kelam-agyz gürrüň beräýseňiz?

— Aýdym-saz sungatynyň ägirtleri Nurberdi Gulow, Öwezgeldi Tekäýew, Orazgeldi Ilýasow, Annaberdi Atdanow ýaly halypalaryň aýdymlaryny näçe diňleseňem ganma ýok. Her gezek diňläniňde täze duýgy kalbyňa gonak bolýar. Halypanyň öz şägirdine ynam bildirmegi edýän işiňe bolan yhlasyňy artdyrýar. Aýdym-saza ömrüni, ykbalyny baglan adamlaryň diňe ýagşylyklara ýaran bolýandygy guwandyryjydyr.

— Sport bilen meşgullanýarsyňyzmy?!

— Her gün ir säher bilen ylgaýaryn. Boş wagtlarym dostlarymyz bilen welosiped sürýäris.

— Gowy görüp diňleýän aýdymçylaryňyz?

— Zehinli aýdymçylar Akmuhammet Saparowyň, Annaguly Myratdurdyýewiň, Guwanç Ýazmämmedowyň, Eneş Rejepowanyň, Mähri Pirgulyýewanyň aýdymlaryny uly höwes bilen diňleýärin.

— Geljekde öňüňde goýan maksatlaryň barada-da aýdaýsaň...

— Ajaýyp döwrümizi, milli Liderimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli işlerini wasp edýän täze aýdymlary döredip, diňleýjilere ýetirmek — baş maksadym. Mähriban Diýarymyzyň gözellikleri ylhamyňa ylham goşýar.

Watanymyzda aýdym-sazyň hoş owazy hemişe ýaňlanyp dursun! Sungatymyzyň hak howandary Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun!

— Maksat, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin sag boluň! Sungat äleminde döredijilik üstünlikleri hemraňyz bolsun!

— Sag boluň!

Söhbetdeş bolan Ýazgül ANNAÝEWA,

                                                USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.