Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

19:14 26.03.2021 229

https://ussatnews.com/storage/posts/939/original-1605e2ecceb67e.jpeg

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär. Şöhrat Saparow hem şeýle aýdymçylaryň biri. Onuň ýakymly owaz bilen ýerine ýetirýän «Arkadaga şöhrat», «Watanym», «Bägül», «Bilmen» ýaly aýdymlary il içinde söýlüp diňlenilýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Şöhrat SAPAROW bilen söhbetdeşlik guradyk.

– Şöhrat, aýdym-saza her kim bir ýol bilen gelýär. Kimse ata-enesiniň kesbini dowam etdirýär, başga biri uly sungata özi ýol ýasaýar. Siziň sungata gelmegiňize näme täsir etdi?

– Çagalykdan kakam, halypam, Türkmenistanyň at gazanan artisti Akmuhammet Saparowyň aýdymlaryndan gulagymyz ganyp ulaldyk. Aýdym-saz dünýäsine gelmegimde kakamyň uly goşandy bar. Ejem hem aýdymly dünýämde elinden gelenini gaýgyranok. Doganym Şirin, jigim Baýramhan hem sungatyň, aýdym-sazyň aşygy. Ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiz medeniýete, sungata uly üns berýär. Bu bolsa bizi täze-täze aýdymlaryň gözlegine ruhlandyrýar.

– Sungat älemindäki ilkinji ädimleriňiz hakda gürrüň edäýeli!

– Men çagalykdan aýdym aýtmagy gowy görerdim. Hemişe kakamyň yzyna düşüp, onuň studiýasyna giderdim. Bu bolsa çagalykdan aýdym-sazyň täsin dünýäsine aralaşmagyma getiripdi. Aşgabat şäherindäki 43-nji orta mekdepde okap ýören ýyllarymda «Gijeler» diýen aýdymy ilkinji gezek ýerine ýetiripdim. Kakam aýdym aýtmaklyga bolan höwesime, yhlasyma göz ýetirensoň, meniň bilen has-da çynlakaý taýýarlyk geçip ugrady. Sungatyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, aýdym-sazda-da irginsizlik, sabyr-kanagatlylyk gerek. Ol zehiniňi taplaýar. Ine, halypanyň şular ýaly ündewlerini sapak edinibem, kem-kem ýol aşyberdik.

– Şöhrat, gowy görüp diňleýän aýdymçylaryňyz kimler?

– Türkmen aýdym-saz sungatynda çyn halypalar, ägirtler kän. Olaryň hersi ullakan bir mekdep. Özüm-ä halypalar Sahy Jepbarowy, Öwezgeldi Tekäýewi uly lezzet alyp diňleýän. Kakamyň aýdymlary-ha meniň dünýämiň bir bölegine öwrüldi gitdi. Aýdym-saz dünýäsine imrinmegimde halypalaryň uly mekdep ýoly maňa çelgi boldy. «Parahat» estrada toparymyz bilen halypa sazanda Togrulbeg Artykowyň döreden sazlaryna öwüşgin berip häzirki bagtyýar döwrümizde täze aýdymlary işleýäris.

– Her bir aýdymçynyň öz ýoly, äheňi bolýar. Haýsy şahyryň goşgularyny öz döredijiligiňize ýakyn saýýaňyz?

– Aýdymlarymyň aglabasynyň sözleri halypa şahyr Gözel Şagulyýewanyňky. Şeýle-de şahyr Döwlet Annamyradowyň goşgularyna-da aýdym döredýäris. Ýaş şahyrlar bilenem işleşýäris. Şu günlerem täze aýdymlaryň üstünde işläp ýörüs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş zehinlere uly ynam bildirilýär.

Ynsanyň bagtly pursatlary onuň hemişe ýadynda galýar. 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi boldum. Tolgunmadan ýaňa töwerekden gutlaýanlara jogap berip bilmän duran pursatymyň täsirinden häli-häzirlerem çykyp bilemok. Gahryman Arkadagymyzyň kiçijik zähmetime uly baha berip, Şa serpaýyny ýapmagy meni uly işlere borçly edýär.

– Okyjylarymyzy maşgala durmuşyňyz hem gyzyklandyrýan bolsa gerek?

– Bagtly, döwletli, agzybir maşgalam bar. Gelnim Jahan aýdymlarymyň ilkinji diňleýjileriniň biri. Dört gyzym bar. Merjen, Medine, Aýperi, Merýem. Ynsan üçin maşgalasyndan, çagalaryndan gymmatly zat ýok. Hormatly Prezidentimiziň nesil daragtynyň gülläp, dowamat-dowam bolmagy, ýurdumyzyň raýatlarynyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy, eneligi we çagalygy goramak, sagdyn nesli kemala getirmek babatda alyp barýan işleri berkarar Watanymyzyň her bir maşgalasyny bagt atyna atarýar.

– Hormatly Prezidentimiziň medeniýet baradaky taýsyz tagallalarynyň netijesinde, daşary ýurduň sungat ussatlary bilen dostlukly gatnaşyklar barha pugtalanýar. Size-de sungatyňyz bilen daşary ýurtlarda çykyş etmek miýesser eden bolsa gerek?

– Hawa, ajaýyp zamanamyzda, döwletli-döwranymyzyň kalplarda döredýän joşgunyny dünýäniň çar künjünde ýaňlandyrmak miýesser etdi. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, dünýäniň çar künjeginde ýurdumyzyň medeniýet günleri geçirilýär. Maňa-da Türkiýede, Russiýada, Ermenistanda geçirilen Türkmenistanyň Medeniýet günlerine gatnaşyp, aýdymlarym bilen Watanymyzy wasp etmek miýesser etdi. Döredijilik işgärleri mydama gözlegde bolup, ynsan dünýäsine mähir çaýýarlar, halkymyzyň kalbyny buýsançly duýgulara besleýärler. Biz hem öz ýerine ýetirýän, täze döredýän aýdymlarymyzda ajaýyp döwrümize buýsanjymyzy beýan edýäris. Çünki aýdym-saz – durmuşyň bezegi, ýaşaýşyň ýaraşygy.

– Şöhrat, beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! Maksatlaryňyz myrat tapsyn! Abadan, asuda Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň, eziz Watanymyzyň waspyny ýetirýän aýdymlaryňyz belentden ýaňlansyn!

– Sag boluň! Gün-günden gözelleşýän Watanymyza, bagtyýar durmuşymyza guwanyp, täze, şirinden-şirin aýdymlary döredesiň gelýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzda aýdym-sazyň ýaňlanyşy, owazy has-da üýtgeşik. Medeniýetimiziň, sungatymyzyň howandary Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda toýlarymyz toýlara ulaşýar. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ýurdy abadan, il-ýurt bähbitli ähli tutumlary rowaç bolsun!

Ýazgül ANNAÝEWA,

            USSAT NEWS.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.