Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

22:22 27.03.2021 101

https://ussatnews.com/storage/posts/952/original-1605f69e3f0857.jpeg

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň goraghanalaryny Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ylym, medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO-nyň) bütindünýä sanawyna girizmekde bildirilýän talaplara laýyk getirmek, goraghanalaryň ekologik bitewüligini üpjün etmek we tebigaty goramak babatdaky ähmiýetini halkara derejesinde giňden ýaýmak baradaky Karary Bathyz döwlet tebigy goraghanasynyň ösümlik we haýwanat dünýäsini has-da baýlaşdyrmakda täze mümkinçilikleri döredýär. Häzir şu möhüm resminama esasynda goraghananyň çäklerini giňeltmek boýunça işler alnyp barylýar. Munuň özi goraghanadaky haýwanlaryň erkana gezmeklerine, ösmeklerine giň şertleri döredýär.

Tebigaty öwrenijileriň, goraghananyň işgärleriniň çaklamalaryna görä, bu ýerde sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümliginiň bolmagy täsin tebigatly künjege gelýän her bir adamda aýratyn gyzyklanma döredýär. Goraghananyň işgärleri şu künjegiň ösümlik dünýäsini pisse ösümliginiň hasabyna has-da baýlaşdyrmak boýunça netijeli işleri alyp barýarlar. Goraghananyň Kepele gözegçilik nokadynda tebigatyň bu täsin ösümligini ekip, ösdürip ýetişdirmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ýerde Bathyz döwlet tebigy goraghanasynyň işgärleri tarapyndan ekilip, ösdürilip ýetişdirilen pisse ösümlikleri dört müň gektar meýdany tutýar.

Baýramaly SERDAROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.