Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

23:44 27.03.2021 94

https://ussatnews.com/storage/posts/953/original-1605f7d210f773.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.

– Döwletmämmet, aýdym-saz köňüllere ganat berýär, durmuşyň gözelligini artdyrýar. Gürrüňimiziň başyny şu sungatyň gözelligi baradaky söhbetden başlaýaly.

– Hawa, aýdym, saz – täsinliklerden doly dünýä. Meniň üçin aýdym adamlaryň kalbyna gozgalaň salyp bilýän, şygyr bilen sazyň nikasyndan dörän täsin bir gudrat. Ol ynsan ruhunyň başga bir zat bilen öwezi dolunmajak höregi. Aýdym adamlaryň göwün syrdaşyna deňelýär. Kalbyna ýakyn aýdymy-sazy hiç kim biparh diňläp bilmeýär. Olary ýerine ýetiren ussatlar halkyň aňynda hemişelik orun tapýar. Hut şonuň üçinem Gahryman Arkadagymyz «Ile döwlet geler bolsa...», «Türkmen medeniýeti» atly kitaplarynda aýdym-saz sungatyna, olaryň nesilden-nesle şol şirinligi, datlylygy bilen geçmeginde uly işler bitiren ussatlara hemişe ýokary baha berýär, mertebeleýär.

2015-nji ýylda Gahryman Arkadagymyzyň sahawaty bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly adyň eýesi boldum. Bu at meni has-da döredijilikli işlemäge, täze-täze aýdymlaryň gözleginde bolmaga borçly edýär.

– Her bir ýoluň başlangyjy bolýar. Sizi bu sungata getiren ýoluň gözbaşlaryna nazar aýlaýsak?

– Çagalygymdan halk aýdym-sazlarynyň aşygy. Bereket etrabynyň gum içindäki Burgun obasynda, orta mekdepde okap ýören ýyllarym döredijilik gurnagyna gatnardym. Gurnak ýolbaşçymyz Amangeldi Ýylanlyýew halk aýdym-sazlaryna bolan söýgime çyn halypanyň guwançly nazary bilen garap, uly goldaw berdi. 1993-nji ýylda meni Bereket etrap medeniýet bölümine işe çagyrdylar. 1997-nji ýylda bolsa Balkanabat şäherindäki «Şapak» medeniýet merkezinde işläp başladym. Şol ýyl «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşdym. 2013-nji ýyldan bäri «Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgüniň «Dehistan» aýdym-tans we folklor-etnografiýa toparynyň halk saz gurallary bölüminde çykyş edýärin.

Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulowy ruhy halypam hasaplaýaryn. Nurberdi halypa döredijiligi bilen bagşyçylygyň çopan ýoluny ösdürdi. Meniň aýdymlarymyň hem aglabasy hut, şol ýola degişli. Ondan başga-da, Magtymguly Garlyýewiň, Aşyrmämmet Dawudowyň, Saryhan Sapaýewiň, Molla Çäkliýewiň ýerine ýetiren halk aýdymlaryny höwes bilen aýdýaryn.

Kärdeşlerim, gyjakçym Baýramdurdy Söýünow, ussat zehinler Altyn Goşaýewa, Amangül Gurbanowa, Ýazmyrat Orazberdiýew bilen hemişe ýakyn aragatnaşyk saklaýaryn. Olar maňa hemişe degerli maslahatlaryny berip durýarlar. Meniň iki oglum bar. Kiçi oglum bagşyçylyga höwesjeň.

– Döwletmämmet, Gahryman Arkadagymyz medeniýet we sungat işgärleriniň kämilleşmegine, olaryň öz ussatlyklaryny dünýä ýaýmaklaryna uly mümkinçilikler döredýär. Muňa Türkmenistanyň daşary ýurtlarda geçirilýän medeniýet günleri hem doly şaýatlyk edýär. Size-de öz sungatyňyz bilen daşary ýurtlarda birnäçe gezek çykyş etmek miýesser boldy.

– Gahryman Arkadagymyzyň türkmen medeniýetini dünýä ýaýmakda döredip berýän giň mümkinçilikleri kalbymyzy buýsanja besleýär. «Dehistan» toparymyz bilen Belarus Respublikasynda, Hytaýda, Italiýada, Şweýsariýada döredijilik saparlarynda bolup geldik. Daşary ýurtly tomaşaçylar, diňleýjiler biziň milli aýdym-sazlarymyza, tanslarymyza, küştdepdimize uly gyzyklanma bilen tomaşa edýärler. Ine, şunuň özi bizi täze-täze döredijilik üstünliklerine ruhlandyrýar.

– Geljekki maksatlaryňyz barada-da gürrüň edäýeli?

– Elbetde, her bir döredijilik adamsy kalbynda uly-uly maksatlar besläp döredýär, zähmet çekýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň medeniýet, sungat işgärleriniň baş maksady Watanymyzyň waspyny ýetirmek. Hut häzirki günlerde biz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň şanyna täze aýdymlary döretmek bilen meşgullanýarys. Bu şanly seneň her bir gününi öz aýdym-sazlarymyz bilen bezemek – baş maksadym. Kalbymyzda şeýle uly ynamy, joşguny kemala getiren Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işleri rowaç bolsun!

Hojaberdi BAÝRAMOW,

                   USSAT NEWS.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.