Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

09:53 28.03.2021 119

https://ussatnews.com/storage/posts/954/original-160600bc3f29c4.jpeg

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar. Ýagny, 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 25-nde geçirilen nobatadaky Halk Maslahatynda “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi hem-de Milli Parlamentiň hil taýdan täze, kämil iki palataly ulgamyna geçilmegi ýurdumyzy mundan beýläkde ösdürmekde Milli kanunçylygymyzyň hukuk binýadyny berkidip döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň has hem netijeli bolmagynda zerur bolan oňaýly şertleriň döredilmegi munuň nobatdaky aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Kanun çykaryjy ulgamyň işini kämilleşdirmek babatda Türkmenistanyň Esasy Kanunyna girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar, Milli Parlamentimiziň iki palataly ulgama geçilmegi Milli Kanunçylygymyzyň ösüşiniň şanly sahypalarynyň aýdyň güwänamasydyr hem-de iki palataly Parlament düzümini döretmekde örän möhüm ähmiýetli taryhy başlangyç boldy. Bu bolsa Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanyň syýasy ösüşiniň hukuk esaslaryny pugtalandyrmakda , döwlet häkimiýet edaralarynyň işini kämilleşdirmekde hem-de olaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmakda amatly şertleri döredýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen durmuşa geçirilýän konstitusion özgertmeler we goşmaçalar ösen demokratik tejribe bolmak bilen çäklenmän eýsem halkymyzyň milli gymmatlyklaryny hem-de milli döwletlilik ýörelgelerini özünde jemleýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda hereket edýän kanunlarda raýatlaryň azatlyklarynyň we hukuklarynyň dabaralanýandygy ähli kanunlarda öz beýanyny tapýar bu bolsa Esasy Kanunymyzyň döwrebap kämilleşmegine hem-de kanunlaryn ýerine ýetirilişini güýçlendirmäge oňyn ýardam berýär.

Ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň 66-njy maddasyndaky Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Milli Geňeşi bilen çalşyryldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň işiniň guralyşy, onuň palatalarynyň, agzalarynyň we deputatlarynyň wezipelerini hem-de ygytyýarlykalaryny kesgitleýän “Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda” Türkmenistanyň Kanuny hem kabul edildi. Türkmenistanyň Milli geňeşi Kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan ýokary wekilçilikli edaradyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşi iki palatadan ybarat bolup olar: Halk Maslahaty we Mejlis diýlip atlandyrylýar.

Parlamentiň iki palataly ulgama geçilmegi bilen “Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanuny hem kabul edildi. Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary halkymyzyň milli ýörelgelerine hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda geçýändigini bellemek zerurdyr.

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Esasy Kanunyny has-da kämilleşdirýän konstitusion hukuk kadalarynyň halkymyzyň milli mirasyna, medeni gymmatlyklaryna esaslanyp öňdebaryjy dünýä tejribesinde ösdürilmegi ýurdumyzyň Milli Kanunçylygynyň hukuk binýadynyň pugtalandyrylmagyna giň mümkinçilikleri berýär. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Milli Kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmekde ata-babalarymyzyň adalatlylyk, ynsaperwerlik ýörelgelerine esaslanýar. Şu ýörelgeler hem ýurdumyzyň içeri hem-de daşary syýasatynyň kämil binýady bolup durýar.

Beggeldi GUTLYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara

Hukugy fakultetiniň talyby.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.