"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

20:06 02.04.2021 61

https://ussatnews.com/storage/posts/993/original-16067330fceeb9.jpeg

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar. Golaýda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli "Aşgabat gözelligiň şäheri" atly ýaş binagärleriň we dizaýnerleriň işleriniň sergisiniň guralmagy hem muny aýdyňlygy bilen tassyklaýar. Bu barada akademiýanyň Binägärlik we gurluşyk fakultetiniň binagärlik kafedrasynyň müdiri Wepa Orazberdiýewiň berjek gürrüňlerini diňläliň.

-Wepa mugallym, talyplaryňyz öz işlerini ýerine ýetirende nähili aýratynlyklara üns berýärler?

- Görşüňiz ýaly akademiýamyzyň talyplary Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli öz ukybyna görä uly hyjuw bilen synlaýan işleriňizi ýerine ýetirdiler. Ýerine ýetirilen işler meýilnamalaýyn amala aşyryldy we sergä çykaryldy. Bu ýerdäki ýerleşdirilen taslamalaryň millilik ruhuna ýugrulandygyny görmek bolýar. Men talyplara her bir edýän taslamalarynyň millilige esaslanan bolmalydygy barada tabşyrdym. Synlaýan binalaryňyzyň, ýaşaýyş jaýlaryňyzyň, sport desgalarynyň ýa-da beýleki desgalaryň taslamalarynda millilik ýörelgelerini şöhlelendirmek üçin talyplar haly gölleriň şekillerine, milli nagyşlara salgylandylar.

-Mugallym siz talyplaryňyzyň işleriniň meýilnamalaýyn esasda amala aşyrylýandygy barada aýtdyňyz. Olaryň meýilnamadan daşary hem ýerine ýetiren işleri barmy?

-Elbetde, talyp ýaşlarymyz diňe bir biziň meýilnamamyz esasynda binalaryň taslamalaryny ýerine ýetirmän, eýsem daşyndan hem birnäçe işleri ýerine ýetirdiler. Synlaýan binalaryň taslamalarynyň arasynda talyplaryň özbaşdak döredijilikli ýerine ýetiren işlerini hem görmek bolýar. Döredijilikli pikirlenip, etjek işiňi aňyňda aýlap döredilen binalaryň taslamalary beýlekilerden has tapawutlanýar. Erkin pikirlerini beýan edýän talyplardan kämil taslama döreýär.

-Wepa mugallym, talyplaryňyzyň işleri halkara derejesinde geçirilýän sergilere ýa-da bäsleşiklere hem gatnaşýarmy?

-Hawa, elbetde biziň ýokary okuw mekdebimiziň 5-nji ýyl talyby Jennet Rejepowa halkara derejesindäki birnäçe sergilere öz eserlerini hödürläp diplomlaryň birnäçesine mynasyp bolmagy başardy. Bu talybymyz häzirki wagtda Hindistandaky geçirilýän sergä öz işini onlaýn görnüşinde hödürledi. Mundan başgada birnäçe talyplarymyz halkara derejesinde geçirilen bäsleşige öz işlerini hödürläp diplomlara mynasyp boldy. Talyplarymyzyň edýän işleriniň halkara derejesindäki bäsleşiklere gatnaşyp baýrakly orunlary eýelemegi bizi örän buýsandyrýar. Biz Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymlary we talyp ýaşlary bolup gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň görküne-görk goşjak ajaýyp binalaryň ençemesiniň taslamasyny dörederis. Pursatdan peýdalanyp döredijilikli zähmet çekmek üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli tutumly işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýärin!

-Sag boluň, Wepa mugallym. Size hem hormatly mugallymçylyk käriňizde uly üstünlikleri arzuw edýäris!

Söhbetdeş bolan: Aýlar ATAJYKOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.