Habarlar
16191cddb73561.jpeg
Ýurdumyzyň oba hojalygynyň öňdebaryjy işgärlerine döwlet sylaglary gowşuryldy
15.11.21 - 08:02

13-nji noýabrda paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýan kärendeçileri, pagtaçylary, gallaçylary, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri we beýleki hünärmenleri sylaglamak dabarasy boldy.


161900a0e63ffb.jpeg
Ýurdumyzyň pagtaçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirdiler
13.11.21 - 23:53

11-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi.


1618fe6a88a86b.jpeg
Türkmenistan 9 aýda Özbegistana 127 mln litr awtomobil benzinini eksport etdi
13.11.21 - 21:24

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Özbegistana 126,8 million litr benzin eksport etdi. Bu barada Özbegistanyň Döwlet statistika komiteti duşenbe güni habar berdi. Umuman, şu ýylyň ilkinji dokuz aýynda Özbegistan 289 million litrden gowrak benzin import etdi. Bu ýangyçlaryň umumy bahasy 104 million ABŞ dollaryna barabar boldy.


1618fd7698982a.jpeg
Türkmenistan Awstriýanyň kompaniýalaryna gazhimiýa ulgamyndaky taslamalara gatnaşmagy teklip edýär
13.11.21 - 20:19

Türkmenistan tebigy gazy has çuňlaşdyryp gaýtadan işlemek üçin täze kuwwatlyklary gurmak boýunça tasllamalary durmuşa geçirmeklige we maliýeleşdirmeklige Awstriýanyň kompaniýalaryny çekmeklige gyzyklanma bildirýär.


1618e2680279fe.jpeg
Aşgabatda pudaklaýyn halkara onlaýn maslahat geçirilýär
12.11.21 - 13:32

Paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2021” atly XIV halkara onlaýn maslahaty öz işiniň birinji gününi tamamlady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, ony “Türkmenaragatnaşyk” agentligi hem-de Söwda-senagat edarasy guradylar.


1618d2844c4a6c.jpeg
«Türkmenaragatnaşyk» agentligine «Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny ösdürmek üçin daşary ýurtlaryň kompaniýalary bilen şertnama baglanyşmaga ygtyýar berildi
11.11.21 - 19:27

«Türkmenaragatnaşyk» agentligine «Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny ösdürmek üçin daşary ýurtlaryň kompaniýalary bilen şertnama baglanyşmaga ygtyýar berildi.


1618bcf7f61792.jpeg
Mary welaýatynyň gaz geçirijilerini abatlamak işleri dowam edýär
10.11.21 - 18:56

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň kärhanalaryny we guramalarynyň, şeýle hem Mary welaýatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça gurluşyk-gurnama müdirliginiň işgärleri şäherleriň we obalaryň ilatyny gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek, hereket edýän gaz geçirijilerini abatlamak, gaz torlaryny ýyladyş möwsümine taýýarlamak boýunça işleri alyp barýarlar.


161897128c253e.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
08.11.21 - 23:49

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 55-si hasaba alyndy.


16187efae1ed89.jpeg
Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň işgärleri üçin döwrebap ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi
07.11.21 - 20:24

Paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynyň Büzmeýin ýaşaýyş jaý toplumynda Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň işgärleri üçin gurlan 1 sany 4 gatly, degişlilikde, iki we üç otagly, jemi 32 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy boldy, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


16187df7ebeb72.jpeg
OPEC+ dünýä wada edilenden artyk nebit bermedi
07.11.21 - 19:15

OPEC+ ýurtlarynyň ministrleri penşenbe güni öň bellenilen meýilnama eýermek hem-de meýilleşdirilenden artyk nebit önümçiligini ýokarlandyrmazlyk babatda biragyzdan çözgüt kabul etdiler. Sarp edijileriň goşmaça nebit möçberleri baradaky ýüz tutmalary jogapsyz galdy. OPEC+ muny geljekde islegiň peselmegi baradaky çaklama bilen düşündirýär diýip, Interfaks habar berýär.


16187dd0eada89.jpeg
OPEC+ duşuşygyndan soň nebitiň bahasy gymmatlady
07.11.21 - 19:05

Öňküsi gün aşaklamadan soň, OPEC+ duşuşygynyň kararynyň çäginde anna güni geçirilen söwdalaryň dowamynda nebitiň bahalary ýokarlandy diýip, Interfaks habar berýär.


16184f4c7e3d98.jpeg
Döwlet Baştutanymyz bazarlary we dükanlary dürli önümler bilen üpjün edilmegini we bahalaryň ýokarlanmazlygyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy
05.11.21 - 14:09

4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.


16183c4d738714.png
10 aýda «Transneftiň» nebit geçirijileri arkaly Türkmenistandan 1,5 mln tonnadan gowrak nebit iberildi
04.11.21 - 16:32

Ýanwar-oktýabr aýlarynda «Transneftiň» nebitgeçirijileri boýunça Russiýa Federasiýasynyň çäginde Türkmenistandan 1,53 mln tonna nebit üstaşyr geçirildi. Şolardan oktýabr aýynda 80,9 müň tonna «gara altyn» iberildi. Bu barada Interfaks habar berýär.


16182784763306.jpeg
«Iran Khodro» Türkmenistana iki ýangyçda işleýän awtomobilleri getirmäge taýýar
03.11.21 - 16:53

Tähranda «Iran Khodro Industrial Group» iri awtomobilgurluşyk kompaniýasynyň baş direktory Farşad Mogimi Türkmenistanyň awtomobil ulaglary agentliginiň (“Türkmenawtoulaglary”) ýolbaşçysy G.Akmämmedow bilen bolan duşuşykda kompaniýanyň türkmen bazaryna iki ýangyçda işleýän (benzin+gaz) täjirçilik we ýeňil awtomobilleri getirmäge taýýardygyny beýan etdi diýip “Türkmenistan: altyn asyr” saýty habar berýär.


16180069264ac8.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
01.11.21 - 20:24

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.