Habarlar
1625f099ad6049.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
20.04.22 - 00:12

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 167-si hasaba alyndy.


1625f0252ab635.jpeg
«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň önümçilik möçberleri artýar
19.04.22 - 23:41

«Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirligi tebigy gazyň we gaz kondensatynyň çykarylyşyny yzygiderli artdyrmagyny we eksportyny artdyrmagyny dowam edýär. 2022-nji ýylyň üç aýynda müdirlik boýunça önümçilik 3 mlrd 183 mln kub metr tebigy gaza barabar boldy, şol bir wagtda meýilnama 119,4% ýerine ýetirildi. Gaz kondensatynyň önümçilik möçberi degişli döwürde 14 müň tonna barabar boldy, şol bir wagtda meýilnama 115% ýerine ýetirildi.


16259698e93f4e.jpeg
Hormatly Prezidentimiz “Balkan” gämigurluşyk we gämi abatlaýyş zawodyna bardy
15.04.22 - 17:48

14-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna amala aşyran saparynyň çäklerinde “Balkan” gämigurluşyk we gämi abatlaýyş zawodyna bardy.


16257e37ccf2e2.jpeg
Mary etrabynda tehniki uglerod öndürýän zawod ulanmaga berildi
14.04.22 - 14:03

13-nji aprelde Mary etrabynda ýyllyk kuwwatlylygy 3 müň tonna tehniki uglerod öndürmäge niýetlenen zawod açylyp ulanmaga berildi. Döwlet Baştutanymyzyň degişli Kararyna laýyklykda, täze kärhanany gurmak boýunça taslamany “Eziz dag” hojalyk jemgyýeti amala aşyrdy.


1625564efba8c7.jpeg
Ýylyň birinji çärýeginiň jemlerine garaldy
12.04.22 - 12:37

11-nji aprelde Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-mart aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 8-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


162546ee6da964.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
11.04.22 - 23:09

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 63-si hasaba alyndy.


162529c7eac42c.jpeg
Petronas «Şa-Deňiz» taslamasyndan çykýanlygy sebäpli, Azerbaýjandaky şahamçasyny ýapýar
10.04.22 - 13:59

Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) kompaniýasy Azerbaýjandaky şahamçasyny ýapýar. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.


1624b280a47ea5.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
04.04.22 - 22:16

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy.


1624802fa368c5.jpeg
«Şatlyk» kärhanasynyň hünärmenleri magistral gaz geçirijisiniň durnukly işini üpjün edýärler
02.04.22 - 13:02

Döwletabat-Derýalyk magistral gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşen «Şatlyk» önümçilik kärhanasy «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň öňdebaryjy önümçilik kärhanalarynyň biri bolup durýar. Bu ýerde 300-den gowrak hünärmen zähmet çekip, olar sarp edijilere tebigy gazyň berlişiniň tehniki gözegçiligini we basyşyny gözegçilikde saklaýarlar.


162469c74495d8.jpeg
Ahmet Jumaýew “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň Ahal geofizika ekspedisiýasynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji
01.04.22 - 11:32

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.


16246977706017.jpeg
Mergen Muhammedow “Türkmengaz” döwlet konserniniň Geologiýa we gaz ýataklaryny işläp geçmek müdirliginiň baş hünärmeni
01.04.22 - 11:11

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.


16245fab781219.jpeg
Daşoguz welaýatynyň ekerançylary gowaça ekişine girişdiler
31.03.22 - 23:58

30-nji martda Daşoguz welaýatynyň daýhanlary tassyklanan tertibe laýyklykda, gowaça ekişine girişdiler. Bu welaýatyň howa şertleri göz öňünde tutulyp, ekiş möwsümi ýurdumyzyň beýleki sebitlerine görä, biraz giç başlady.


16245f1b786abd.jpeg
Saparguly Berdiýew - "Türkmennebitönümleri" baş müdirliginiň önümçilik meseleler we innowasion tehnologiýalar boýunça bölümiň başlygy
31.03.22 - 23:23

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.


1624492ab2f773.jpeg
Türkmenistan Hytaýyň ygtybarly uzak möhletleýin gaz hyzmatdaşy bolup durýar — CNPC-niň wise-prezidenti
30.03.22 - 22:26

— Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky energetiki hyzmatdaşlyk berk aragatnaşygy ýola goýdy we öz aýdyň netijelerini berdi diýip, Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) wise-prezidenti Huan Ýunçžan «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2022» Halkara forumynda eden çykyşynda belledi.


1624491828be21.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserni giň halkara hyzmatdaşlygyny nazarlaýar
30.03.22 - 22:21

Şu gün «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit gorlary esasan Türkmenistanyň günbatarynda jemlenilip, 30-dan gowrak ýatagy öz içine alýar. Olar işläp taýýarlamagyň dürli tapgyryndadyr. Bu barada «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýgeldiýew Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň ikinji gününde eden çykyşynda belläp geçdi.