Smartfonlardaky oýunlar kiçijik çagalara we mekdep okuwçylaryna peýdaly bolup biler

13:37 07.04.2021 307

https://ussatnews.com/storage/posts/1027/original-1606d6f43da453.jpeg

Ýaş ene-atalar çagalara irki çagalyk döwründen planşetlerde we smartfonlarda oýun oýnamaga mümkinçilik berýärler, bu ýagdaý bu işde peýdany görmeýän uly nesillerde düşünmezligi emele getirýär. Ýöne bu mesele boýunça alada etmek hakykatda esassyz diýip, kliniki psiholog Artur Garaganow hasaplaýar. Ol çagalaryň häzirki reallykdan daşda bolmazlyklary üçin döwrebap oýunlary oýnamalydygyna ynandyrýar.

“Planşeti, eger-de olar öwrediji we ösdüriji serişdelere eýe bolsa, iki ýaşly çagalara-da bermek bolýar. Eger-de bu serişdeler olara kommunikatiw başarnyklary ýa-da hereket işjeňligini emele getirmäge kömek etse, onda ol olaryň bilim ýa-da gündelik oýun işine düýpli ornaşmalydyr. Çagalar stolüsti oýunlaryndaky predmetler bilen hem oýnamalydyrlar, ýöne planşeti inkär etmeli däl. Eger-de muňa ýol berseň, onda çaga häzirki barlykdan ünsüni sowup, smartfonuň nähili işleýändigini bilmeýän käbir mamalara we babalara meňzärler” – diýip, Sputnik radiosyna psiholog gürrüň berýär.

Planşetlerdäki we smartfonlardaky oýunlar diňe bir kiçijik çagalara däl, eýsem, mekdep okuwçylaryna hem peýdaly bolup biler.

Aknur AKJAÝEWA,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinyň talyby.

Başga makalalar
16061ef45026ea.jpeg
Iň peýdaly miwe erikdigi tassyklanyldy

Lukmanlar birnäçe ylmy barlaglardan soň, iň peýdaly miwäniň erikdigini tassykladylar.


160550b0ad2afc.png
Lukmanyň maslahaty - Balygyň saglyga peýdasy

Men geçen asyryň altmyşynjy ýyllarynda Esenguly etrabynyň merkezi hassahanasynda hirurg-lukman bolup işledim. Deňiz ýakasynyň ilatynyň ýekeje gün balykly tagam iýmeseler, özlerini oňaýsyz hasap edýändikleriniň şaýady boldum.


1605755cdf1ed3.jpeg
Kömelek saýlamagy başaryň!

Kömelekler meýdanda garyşyk ösýärler. Olaryň zäherli we zähersiz görnüşi bolýar. Kömelekleriň arasynda göze görnüp duran tapawut ýok diýen ýaly, ýöne siňe syn etseň, olary tapawutlandyryp bolýar. Zäherli kömeleklere mahsus bolan käbir aýratynlyklar bar.


16055086ccd2ed.jpeg
Lukman Hekim - Düýe çaly siziň ähli derdiňize dermandyr

Rowaýatlarda beýän edilişine görä, Lukman Hekim ýarawsyz ýatyrka töweregindäkiler: — Eý, Lukman Hekim, siziň barlygyňyzda biz derdimize melhem tapman kösenmändik. Sizden soň bizi kim bejerer, kim saglygymyzy gorar? — diýipdirler.


160676edfe72f4.jpeg
Görüş ýitiligine peýdaly maslahat

Oňaýly iş ýeri, ýeterlikli ýagty we ýagtylyk şöhlesi göni göze düşmeli däl, ýagtylyk bütin otaga deň ýaýran bolmaly.