Türkmen halky keçäni mukaddes öý goşy hasaplaýar

20:12 10.04.2021 287

https://ussatnews.com/storage/posts/1050/original-16071c078c23e6.jpeg

«El hünäri il gezer» diýlen nakyly döredip, türkmen halky milli senetkärleriň hyzmatyna ýokary baha beripdir. Adam eliniň döreden gözelligi özboluşly milli senetkärleriň sungatynda asyrlardan-asyrlara geçip, dowam edip gelýär. Şeýle senetleriň birem türkmen öýleriniň hemişelik düşegi bolan keçe.

Keçe tüýjümek, üpürjikli bolsa-da, öýüň içini örän ýyly saklaýar, hatda çagalar gyş aýlarynda onuň üstünde aýakýalaňaç gezseler-de sowuklamaýarlar. Geçmişde adamlar keçeleriň üstünde ýatypdyrlar, olaryň has nepis, has ýukataplaryny ýorgan hökmünde ulanypdyrlar. Keçe çopanlary zyýanly mör-möjeklerden, zäherli süýrenijilerden gorapdyr. Çünki keçäniň ýüňden edilmegi, olaryň geçip bilmeýän päsgelçiligine öwrülipdir.

Türkmen halky beýleki senetleri ýaly, keçäni-de mukaddes öý goşy hasaplap, oňa mydama öýüniň töründen orun berýär, gadyrly myhmanyny onuň üstünde oturdýar.

Merdan DURDYMYRADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
16061ef45026ea.jpeg
Iň peýdaly miwe erikdigi tassyklanyldy

Lukmanlar birnäçe ylmy barlaglardan soň, iň peýdaly miwäniň erikdigini tassykladylar.


160550b0ad2afc.png
Lukmanyň maslahaty - Balygyň saglyga peýdasy

Men geçen asyryň altmyşynjy ýyllarynda Esenguly etrabynyň merkezi hassahanasynda hirurg-lukman bolup işledim. Deňiz ýakasynyň ilatynyň ýekeje gün balykly tagam iýmeseler, özlerini oňaýsyz hasap edýändikleriniň şaýady boldum.


1605755cdf1ed3.jpeg
Kömelek saýlamagy başaryň!

Kömelekler meýdanda garyşyk ösýärler. Olaryň zäherli we zähersiz görnüşi bolýar. Kömelekleriň arasynda göze görnüp duran tapawut ýok diýen ýaly, ýöne siňe syn etseň, olary tapawutlandyryp bolýar. Zäherli kömeleklere mahsus bolan käbir aýratynlyklar bar.


16055086ccd2ed.jpeg
Lukman Hekim - Düýe çaly siziň ähli derdiňize dermandyr

Rowaýatlarda beýän edilişine görä, Lukman Hekim ýarawsyz ýatyrka töweregindäkiler: — Eý, Lukman Hekim, siziň barlygyňyzda biz derdimize melhem tapman kösenmändik. Sizden soň bizi kim bejerer, kim saglygymyzy gorar? — diýipdirler.


160676edfe72f4.jpeg
Görüş ýitiligine peýdaly maslahat

Oňaýly iş ýeri, ýeterlikli ýagty we ýagtylyk şöhlesi göni göze düşmeli däl, ýagtylyk bütin otaga deň ýaýran bolmaly.