Mukaddes Remezan aýy kalbymyzy, ruhumyzy päkledi

20:45 12.05.2021 125

https://ussatnews.com/storage/posts/1212/original-1609bf80a4aad0.jpeg

Mukaddes Remezan aýynda külli musulman dünýäsinde bir aýlap dowam eden agyz beklemek dessury, diňe bir bedenimizi däl, kalbymyzy, ruhumyzy päkläp, birek-birege bolan mähir-söýgimizi, ynsap-imanymyzy oýaryp, kämilleşdirdi. Bizi ýaradan Biribara golaýlaşdyrdy.

Musulman senenamasynyň dokuzynjy aýy bolan «Aýlaryň soltany» adyny alan Oraza haýyr-sahawata, ynanç-ygtykatlara, ýagşy niýet-pällere, alkyş-dileglere, mähir-muhabbete, sogaplara beslenmek bilen, bu aýda agyz beklemek dessury ýerine ýetirildi. Oraza aýynyň adamlar tarapyndan aýratyn hormat-sarpa eýedigini, bu aýdaky edilen däp-dessurlaryň parzdygyny, edilen ýagşy işleriň jogabynyň ähli eden arzuwlarymyzyň maksat-myrady bolup gaýdyp geljekdigine bolan ynamymyzyň mizemezdigini aýan edýär. Oraza aýynda ýerine ýetirilýän dessurlaryň ählisi il agzybirligini, birek-birege goýulýan sarpany, beden sagdynlygyny, arassaçylyk bilen bagly edim-gylymlary, ýagşy niýet-pälleri, sahawaty ündeýär.

Milli däp-dessurlarymyzyň, medeni mirasymyzyň ösdürilmegine uly goşant goşýan Oraza aýynyň edim-gylymlary nesillerden nesillere geçirilmeli mukaddes ýörelgedir.

Merdanmuhammet DURDYMYRADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
16067589685e8d.jpeg
Ylma baglanan ömür

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Fizika-matematika, himiýa, geologiýa we tehniki ylymlar müdirliginiň başlygy, akademik kätip, TYA-nyň habarçy-agzasy, tehniki ylymlaryň doktory Rahmanguly ESEDULAÝEW häzirki günde ýurdumyzda gaz känlerini işläp geçmek boýunça iň tejribeli hünärmenleriň biri hökmünde tanalýar. Halypa alymyň geçen zähmet we döredijilik ýoluna ýyllaryň belentliginden ser salsaň, onuň türkmen ylmyna goşan goşandy hakynda söhbet açmaga esas berýär.


1606956569d3e5.jpeg
Ajaýyp döwrümiziň aýdymçysy Arslan SAPAROW

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň zehinli aýdymçysy Arslan Saparowyň ýerine ýetirýän «Gözleriň gara dälmi», «Pagtaçy gözel», «Arkadagly Watanym», «Ah, söýgi», «Sen bilen, söýgülim» ýaly aýdymlary diňleýjileriň göwün güzerinde düşleýär. Biz hem okyjylarymyzyň isleglerini göz öňünde tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1606953a68d1fe.jpeg
Ozokeritiň nämedigini bilmek gyzykly bolsa gerek

Ozokerit ýokary parafinli nebitleriň we agyr gaz kondensatlarynyň differensasiýasynyň netijesinde emele gelýär. Ozokeritiň uly känleri Günbatar Türkmenistandan başga-da, Özbegistanyň Fergana welaýatyndaky, Ukrainanyň Karpat dag etegindäki, esasan, alp gatlaklylygy öz içine alýan sebitler bilen baglydyr.


16068b739e9c62.jpeg
Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan Täşli TULEGENOW

Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Täşli Tulegenowdyr. Onuň «Bibi», «Sonam geldimi», «Bäri gel, bäri», «Ýagma, bulut», «Arabyň gyzy» ýaly aýdymlaryny diňleýjiler uly höwes bilen diňleýärler.


1606b63d379efb.jpeg
KÜŞTDEPDI – MILLI MIRASYMYZ

Türkmen halky gadymy bolmak bilen bir hatarda milli gymmatlyklara baý halk hasaplanýar. Taryhyny geçmişiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan şol gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, nesillere ýetirmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr.