Kädi

23:55 16.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2074/original-1616b201932f1f.jpeg

Kädi köp iýmit maddalarynyň çeşmesidir. Bu mämişi gök önüm baý witaminleri, beloklary, süýüm we mikroelementleri keselleriň öňüni almak üçin zerurdyr. Kädi E, A, C, D we B witaminlerine, şeýle hem magniý, kaliý, demir, kalsiý we süýüme baýdyr.

Süýji keseli, öt, aşgazan kesellerini bejermekde köpden bäri ulanylýar. Çig kädiniň peýdalary aşgazan-içege ulgamynyň kesellerinde we ýokary kislotalylygy bilen subut edildi. Şeýle hem bu gök önüm inçekesel bilen kesellänleriň, iç gatamagy, süýji keseli ýaly kesellerden ejir çekýänleriň ýagdaýyny gowulaşdyrýar.

Kädi böwrekleriň we ýüregiň işleýşini gowulandyrýan, göwreli aýallar üçin peýdaly, kosmetologiýada ulanylýan we immuniteti ýokarlandyrýan we güýçli diuretikdir.

Batyr BABALYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1614c183648f06.jpeg
Nesil terbiýesi — maşgalanyň baş galasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň çäksiz aladalarynyň netijesinde halkymyzyň ulyny sylamak, kiçä hormat goýmak ýaly özara ynsanperwer gatnaşyklary, dost-doganlygy pugtalandyrmak baradaky milli ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär.


161536ca4bc124.png
Şugundyryň peýdasy

Şugundyryň düzüminde B topara degişli witaminler köpdür. Witaminleriň hut şol topary dyrnaklaryň, saçlaryň we deriniň sagdyn bolmagyna, şeýle hem nerw ulgamynyň dogry işlemegine täsir edýär.


1615362194a348.jpeg
Güýz ir-iýmişleri saglyga dermandyr

Adamyň kesele garşy göreşijilik ukybyny güýçlendirmek üçin lukmanlar güýzki gök we bakja ekinleriniň önümlerini iýmit düzümine goşmagy maslahat berýärler. Olaryň bellemegine görä, güýzki gök önümler, miweler, bakja ekinleri tomus paslyndakydan witaminlere, minerallara we beýleki biologik işjeň maddalara örän baýdyr.


16158961c90d8f.jpeg
Sagdyn ýürek — bagtly ýaşaýyş

Ýürek ynsan bedeniniň iň wajyp agzasy bolup durýar. Ol adam duýgulary bilen berk baglanyşyklydyr, ýagny ol ynsanyň begenjini, gynanjyny, umuman, emosional ýagdaýyny duýmaga ukyply.


1614082a9c3dc2.jpeg
Arassaçylyk saglygyň gözbaşydyr

Güýz paslynyň gelmegi bilen howanyň häli-şindi üýtgäp durmagy netijesinde dürli ýokanç keselleriň duş gelmegi mümkin. Ýokanç keseller näsag adam asgyranda, üsgürende, gürleşende wiruslar howa ýaýrap, howa-damja ýollary bilen sagdyn adamlara kesel ýokuşyp bilýär.