Nar örän peýdaly miwe

21:47 17.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2077/original-1616c5392a3eaa.jpeg

Nar - işdäňi gowulandyrmak we ýaşlygyňy saklamak üçin örän peýdaly miwe.

Gadymy müsürlileriň nar agajyny "ýaşaýyş agajy" diýip atlandyrmagy ýöne ýere däldir.Nar işdäni açýar, iýmitiň has gowy siňmegine kömek edýär, ýürek-damar ulgamynyň işleýşini gowulandyrýar, gemoglobiniň derejesini ýokarlandyrýar we antioksidantdyr (öýjükleriň ýaş bolmagyna kömek edýär).

Bu miwe ajaýyp bejeriş aýratynlyklaryna eýedir, onda C, B6, B12, P witaminleri, süýüm, minerallar we mikroelementler bar. Ol suwsuzlygy gandyrmaga, işdäňi güýçlendirmäge, gyzyl gan öýjükleriniň döremegine we gemoglobiniň öndürilmegine kömek edýär we ajaýyp biogen gyjyndyryjydyr. Nar iýýän çagalar, köplenç, çalasyn, akylly we güýçli bolýarlar.

Nar immunitetini, gan damarlarynyň diwarlaryny, nerw ulgamyny güýçlendirýär we gan emele gelşini gowulandyrýar. Şeýle hem garrylara we operasiýa edilen adamlara ony iýmek maslahat berilýär.

Iba-Bekir WELIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1614c183648f06.jpeg
Nesil terbiýesi — maşgalanyň baş galasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň çäksiz aladalarynyň netijesinde halkymyzyň ulyny sylamak, kiçä hormat goýmak ýaly özara ynsanperwer gatnaşyklary, dost-doganlygy pugtalandyrmak baradaky milli ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär.


161536ca4bc124.png
Şugundyryň peýdasy

Şugundyryň düzüminde B topara degişli witaminler köpdür. Witaminleriň hut şol topary dyrnaklaryň, saçlaryň we deriniň sagdyn bolmagyna, şeýle hem nerw ulgamynyň dogry işlemegine täsir edýär.


1615362194a348.jpeg
Güýz ir-iýmişleri saglyga dermandyr

Adamyň kesele garşy göreşijilik ukybyny güýçlendirmek üçin lukmanlar güýzki gök we bakja ekinleriniň önümlerini iýmit düzümine goşmagy maslahat berýärler. Olaryň bellemegine görä, güýzki gök önümler, miweler, bakja ekinleri tomus paslyndakydan witaminlere, minerallara we beýleki biologik işjeň maddalara örän baýdyr.


16158961c90d8f.jpeg
Sagdyn ýürek — bagtly ýaşaýyş

Ýürek ynsan bedeniniň iň wajyp agzasy bolup durýar. Ol adam duýgulary bilen berk baglanyşyklydyr, ýagny ol ynsanyň begenjini, gynanjyny, umuman, emosional ýagdaýyny duýmaga ukyply.


1614082a9c3dc2.jpeg
Arassaçylyk saglygyň gözbaşydyr

Güýz paslynyň gelmegi bilen howanyň häli-şindi üýtgäp durmagy netijesinde dürli ýokanç keselleriň duş gelmegi mümkin. Ýokanç keseller näsag adam asgyranda, üsgürende, gürleşende wiruslar howa ýaýrap, howa-damja ýollary bilen sagdyn adamlara kesel ýokuşyp bilýär.