Kelem

18:14 19.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2086/original-1616ec4cb55a0d.jpeg

Kelemler maşgalasynyň 3000-e golaý görnüşi bolup, Türkmenistanda 180-e golaý görnüşi ösýär. Onuň ýapragyndan kelem şerbeti, dürli işdäaçarlar taýýarlanylýar. Ýapragynda adam üçin zerur bolan dürli witaminler, mineral duzlar we şeker saklanýar.

Ýokumly maddalary saklaýjylygy, berhiz häsiýetleri we tagamynyň hili boýunça gül kelemi galan görnüşlerinden tapawutlanýar. Ak kelleli kelem bilen deňeşdirilende, 1,5 — 2 esse köp belok we 2 — 3 esse köp askorbin kislotasy bar. Kelemiň iýmitlik gymmaty ýokary derejededir. Onuň düzüminde çylşyrymly biohimiki maddalaryň bolmagy çendenaşa gymmatly kesel bejeriş serişdesi bolmagyna sebäp bolýar.

Kelemiň, esasan hem, natriý, kalsiý, magniý, fosfor we demir ýaly mineral maddalara baýdygy geçirilen ylmy barlaglar tarapyndan anyklanyldy.

Taýýarlan Nurmuhammet Batyrow,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1614c183648f06.jpeg
Nesil terbiýesi — maşgalanyň baş galasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň çäksiz aladalarynyň netijesinde halkymyzyň ulyny sylamak, kiçä hormat goýmak ýaly özara ynsanperwer gatnaşyklary, dost-doganlygy pugtalandyrmak baradaky milli ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär.


161536ca4bc124.png
Şugundyryň peýdasy

Şugundyryň düzüminde B topara degişli witaminler köpdür. Witaminleriň hut şol topary dyrnaklaryň, saçlaryň we deriniň sagdyn bolmagyna, şeýle hem nerw ulgamynyň dogry işlemegine täsir edýär.


1615362194a348.jpeg
Güýz ir-iýmişleri saglyga dermandyr

Adamyň kesele garşy göreşijilik ukybyny güýçlendirmek üçin lukmanlar güýzki gök we bakja ekinleriniň önümlerini iýmit düzümine goşmagy maslahat berýärler. Olaryň bellemegine görä, güýzki gök önümler, miweler, bakja ekinleri tomus paslyndakydan witaminlere, minerallara we beýleki biologik işjeň maddalara örän baýdyr.


16158961c90d8f.jpeg
Sagdyn ýürek — bagtly ýaşaýyş

Ýürek ynsan bedeniniň iň wajyp agzasy bolup durýar. Ol adam duýgulary bilen berk baglanyşyklydyr, ýagny ol ynsanyň begenjini, gynanjyny, umuman, emosional ýagdaýyny duýmaga ukyply.


1614082a9c3dc2.jpeg
Arassaçylyk saglygyň gözbaşydyr

Güýz paslynyň gelmegi bilen howanyň häli-şindi üýtgäp durmagy netijesinde dürli ýokanç keselleriň duş gelmegi mümkin. Ýokanç keseller näsag adam asgyranda, üsgürende, gürleşende wiruslar howa ýaýrap, howa-damja ýollary bilen sagdyn adamlara kesel ýokuşyp bilýär.