Jöweniň unundan bişirilen çörek köp dertleriň dermany hasaplanylýar

00:18 05.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2419/original-161abbef8c74c7.jpeg

Ata-babalarymyz jöweni gadym döwürlerden bäri ekipdirler hem-de ony iýmit maksatly ulanypdyrlar. Onuň unundan bişirilen çörege ene-mamalarymyz «zagara» diýip at beripdirler. Zagara çöregi, edil çowdary ýaly, melhemlik häsiýete eýe bolmak bilen, köp dertleriň dermany hasaplanylýar. Ol süýji keselli adamlar üçin iň gowy berhizlik iýmitdir. Gan basyşy ýokary adamlar hem zagara çöreginden haýyr tapýarlar. Jöweniň melhemlik häsiýetiniň ýokarylygy üçin ondan dürli tagamlary taýýarlapdyrlar.

Jöwen ösümliginiň düzüminde biologik işjeň maddalar: beloklar, ýag, uglewodlar, kletçatka, pektinler, saharoza, şeker, krahmalyň mukdary 70 — 72%, çalşyp bolmaýan aminokislotalaryň biri liziniň 15% we başga-da organiki däl birleşmeler saklanýar. Mundan başga-da, witaminlerden A, D, D2, D3 E, K, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, beta karotin, alfa — karotin saklanýar. Himiki elementlerden kalsiý, demir, magniý, fosfor, kaliý, natriý, sink, mis, marganes, selen, ftor ýaly elementlere baýdyr.

Taýýarlan Guwanç GURBANGELDIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1619001af67969.jpeg
Tüwiň peýdasy

Adam ömri üçin uly peýdalary bar diýlip bilinýän tüwi çalt we gyssagly energiýa berýär, içegäniň hereketlerini kadalaşdyrýar we gowulaşdyrýar, gandaky şeker derejesini deňleşdirýär we garramagy haýalladýar.


1619a1252be55f.jpeg
Injir ajaýyp derman hasaplanýar

Injir iň gadymy ösdürilip ýetişdirilýän ösümlik hasaplanýar. Ösümlik hökmünde ýabany injir agajy diňe bir ýaprakly tokaýda däl, eýsem açyk eňňitlerde, şeýle hem Gürjüstanyň, Krymyň, Ermenistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Demirgazyk Kawkazyň we Täjigistanyň dag eňňitlerinde ösýär.


16199c72c4f9c7.jpeg
Kakao — stres ýagdaýynda peýdaly

Birmingem uniwersitetiniň alymlary kakao flawanollarynyň damar funksiýasynyň stresli üýtgemelerine edýän täsirini öwrenmek maksady bilen, ylmy barlag geçirdiler. Ylmy işiň netijeleri «Nutrients» neşirinde çap edildi diýip, msn.com habar berdi.


16199aed352663.jpeg
On günde saglygy berkidip bilýän şugundyr suwy

Şugundyr suwy ýürek-damar ulgamynyň we beýniniň işine oňyn täsir edip biler. Bu barada Angliýadaky Exeter uniwersitetiniň alymlaryna salgylanyp, nation-news.ru habar berdi.


1618b50ed07119.jpeg
«Güneşli miwe» hasaplanýan hurma kime peýdaly, kime bolsa zyýanly?

Sowuk günlerde tomus we yssy gün baradaky pikirleri oýandyryp, «Güneşli miwe» adyny alan, açyk mämişi reňkli hurma giçki güýz we gyş paslynyň iň arzyly önümi hasaplanýar. Bu miwäniň hemmeler tarpyndan aşa gowy görülmegi ýöne ýerden däldir. Çünki, bu miwäniň tagamy örän süýji hem-de ynsan saglygy üçin örän peýdalydyr.