Iň uzakçyl guşlar

22:43 20.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2541/original-161c0c0d5f0497.jpeg

Guşlar dünýäniň iň bir täsin ýaradylan bölegidir. Gabarasynyň we agramynyň uludygyna-kiçidigine, ot ýa-da et iýýändigine garamazdan, olaryň dürli uzaklyklara uçmakda tapawutlary özboluşlydyr.

Meselem, çuluk (ržanka) diýilýän guş, iň bir oňaýsyz, närahat zolaklardan 4 müň kilometre çenli uzaklygy uçup geçmäge ukyplydyr. Bu häsiýeti oňa Anlantik ummanynyň tolkunlarynyň üstünden Kanadadan — Şotlandiýa çenli uçup barmaga mümkinçilik berýär.

Uzaga uçmakda iň öňdäki orunlaryň biri hem deňiz garlawajyna (polýar kraçy) degişlidir. Çarlaga görä kiçeňräk, gara telpejikli, gurýrugynyň arasy bölünen bu ak guş 15 — 20 müň kilometre çenli aralyga uçup bilýär.

Jahankeşde deňiz guşy bolan albatros hem umman tolkunlarynyň üstünden 15 — 20 müň kilometr aralyga uçup bilýär. Bu tizligi bilen ol bir ýylyň dowamynda Ýer togalagynyü daşyndan bir aýlaw etmäge ukyplydyr.

Annameret ANNAMEREDOW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.