Dünýä ýurtlarynyň Täze ýyly

00:58 24.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2572/original-161c4d4cd4b4a4.jpeg

Gwineýada Täze ýylyň ilkinji güni köçelerde pilleri münüp geçmek däbe öwrülipdir. Adamlar şonda gadymy aýdymlary aýdyp, tans edýärler.

Wengriýada Täze ýyl gijesinde degişme aýdymlary aýdylýar.

Bolgariýada Täze ýyl gijesi sagat 00:00-da hemme otaglardaky çyralar ýakylýar. Şol gije harçlanan elektrik energiýasy üçin pul tutulmaýar.

Fransuzlaryň Täze ýyl güni biri-birine «Janym» diýip ýüzlenmek edähedi bar. Şol gün parižliler La-Manş aýlagyna maşynly gezelenç edýärler.

Italiýada Täze ýyl arçalarynyň köki bilen satylýanlygyny bilýärsiňizmi?! Arçalary küýzejiklerde usul bilen oturdýarlar we gowy idedilen wagty olar oňat ösýärler.

Aýgül GYLYJOWA,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.