Peýdaly maslahatlar

Woleýbolyň peýdasy

01:22 25.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3591/original-1628d3e8542a1f.jpeg

Woleýbol 1895-nji ýylda amerikaly gimnastika mugallymy bolan Willýam Morgan tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Şeýle-de, sportuň bu görnüşi meşhurlykda futboldan soňra ikinji orunda durýar, maglumatlara görä, häzirki wagtda dünýäde bir milliarda golaý adam woleýbol bilen meşgullanýar.

Woleýbol sportuň köp hereketli görnüşleriniň biridir. Bu täsin oýun türgenden ünsliligi, ugurtapyjylygy, çalasynlygy, gujur-gaýraty talap edýär. Elbetde, sportuň bu görnüşi bilen yzygiderli meşgullanmak adamyň şeýle ukyp-başarnyklara eýe bolmagyna-da getirýär.

Woleýbol adam bedenini taplap, onuň çydamlylygyny artdyrýar, ýürek-damar ulgamyny berkidýär. Oýunda hereketiň dürlüligi ähli myşsalary herekete getirip, daýanç-hereket ulgamyny berkidýär. Şeýle-de woleýbol nerw ulgamyna oňaýly täsir edýär, daşky ýaramaz täsir edijiler bilen netijeli göreşmäge ýardam edýär. Woleýbol bilen meşgullanmak arkaly toplanan tejribe, kemala gelen çalasynlyk, çeýelik durmuşda hem dürli ýagdaýlarda kömek edýär.

Woleýbol toparlaýyn oýun bolansoň, ol çagalar üçin has-da peýdaly hasaplanýar. Lukmanlar çagany irki ýaşlardan woleýbol, basketbol, futbol ýaly sportuň görnüşlerine bermegi maslahat berýärler. Munuň sebäbi çaga oýun arkaly durmuşa, daşky gurşawa göz ýetirýär, beden taýdan kämilleşýär, kadaly ösýär diýlip düşündirilýär.

Seýitmyrat MAKSADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga peýdaly maslahatlar
16640718866af2.webp
Çopantelpegiň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri

Gadymy döwürlerden bäri halk lukmançylygynda şypaly ösümlik hökmünde giňden ulanylýan, dünýä ýurtlarynyň köpüsinde duş gelýän çopantelpek saglygymyz üçin örän peýdalydyr.


1663c945c93a7d.jpeg
«Bejeriş binagärligi» hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döredýär

Ösümlikleriň, arassa howanyň, janly-jandarlaryň bejeriş ukyplary barada bilýän hem bolsak, binagärligiň şypa berijilik häsiýeti barada seýrek eşidilýär.


16631174d696af.jpeg
Gülli kelemiň peýdasy

Gülli kelemiň (brokkoli kelemi) watany gündogar Ortaýer deňzi sebiti hasaplanýar. Ol 2 ýyllyk ösümlik bolup, ýabany kelemden gelip çykýar. Häzirki wagtda hytaý, hindi, italýan, türk, fransuz, ispan we dünýäniň başga-da ýurtlarynyň aşhanalarynda giňden ulanylýar.

165e747935707c.jpeg
Çaganyň aň-akyl ösüşi üçin peýdaly önümler

Çaganyň aň-akyl taýdan kadaly ösmegi okuw-terbiýeçilik işinde esasy wezipe bolup durýar. Her bir ýaşda iýmitlenmegiň belli bir kadasy bolşy ýaly, çagalyk döwründe hem bu şeýledir.


165b91eda2f571.jpeg
Beýiniň peýdasy

Beýi peýdaly häsiýeti ýokary bolan miweleriň hataryna degişlidir. Biziň Türkmenistan ýurdumyzda hem beýi urugyndan adaty beýi görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Aslynda, beýiniň gelip çykan ýerleri Kawkaz we Ortaýer deňiz kenarýakalary hasaplanýar. Beýi agaç görnüşli we gyrymsy bag bolup, boýy 8 metre çenli ýetýär.