Woleýbolyň peýdasy

01:22 25.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3591/original-1628d3e8542a1f.jpeg

Woleýbol 1895-nji ýylda amerikaly gimnastika mugallymy bolan Willýam Morgan tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Şeýle-de, sportuň bu görnüşi meşhurlykda futboldan soňra ikinji orunda durýar, maglumatlara görä, häzirki wagtda dünýäde bir milliarda golaý adam woleýbol bilen meşgullanýar.

Woleýbol sportuň köp hereketli görnüşleriniň biridir. Bu täsin oýun türgenden ünsliligi, ugurtapyjylygy, çalasynlygy, gujur-gaýraty talap edýär. Elbetde, sportuň bu görnüşi bilen yzygiderli meşgullanmak adamyň şeýle ukyp-başarnyklara eýe bolmagyna-da getirýär.

Woleýbol adam bedenini taplap, onuň çydamlylygyny artdyrýar, ýürek-damar ulgamyny berkidýär. Oýunda hereketiň dürlüligi ähli myşsalary herekete getirip, daýanç-hereket ulgamyny berkidýär. Şeýle-de woleýbol nerw ulgamyna oňaýly täsir edýär, daşky ýaramaz täsir edijiler bilen netijeli göreşmäge ýardam edýär. Woleýbol bilen meşgullanmak arkaly toplanan tejribe, kemala gelen çalasynlyk, çeýelik durmuşda hem dürli ýagdaýlarda kömek edýär.

Woleýbol toparlaýyn oýun bolansoň, ol çagalar üçin has-da peýdaly hasaplanýar. Lukmanlar çagany irki ýaşlardan woleýbol, basketbol, futbol ýaly sportuň görnüşlerine bermegi maslahat berýärler. Munuň sebäbi çaga oýun arkaly durmuşa, daşky gurşawa göz ýetirýär, beden taýdan kämilleşýär, kadaly ösýär diýlip düşündirilýär.

Seýitmyrat MAKSADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162b7e83c17553.jpeg
Kelem — saglyga peýdaly önüm

Kelemiň dürli görnüşleri bolup, olar saglyga edýän täsiri hem-de ulanylyşy boýunça tapawutlanýar. Häzirki wagtda kelemiň ak we gyzyl görnüşleri giňden ýaýrandyr. Lukmanlar bu önümi islendik ýaşda we saglyk bilen balanyşykly nähoşluklarda iýmegi maslahat berýär.


162b578804e23a.jpeg
Sport bilen meşgullanmaga başlamazdan öň maşk etmeli

Hünärmenler sport bilen meşgullanmagyň myşsalaryň we ýürek-damar ulgamynyň berkemegine peýda edýändigini belleýärler. Ýöne sportuň ol ýa-da beýleki görnüşi bilen meşgullanylanda nädogry hereket etmezlik we şikes almazlyk üçin şulary maslahat berýärler.


162b713fdab702.jpeg
Çaga terbiýesinde peýdaly maslahatlar

Her bir ata-ene öz çagasynyň akylly, terbiýeli, başarjaň, maksada okgunly, ruhubelent, geljege ynamly adam bolup ýetişmegini isleýär. Şonuň üçin çaga terbiýesi ähli döwürlerde hem möhüm wezipeleriň hatarynda goýlupdyr. Türkmen halky nesil terbiýesini mukaddes hasaplap, bu babatda kemala gelen milli ýörelgelerini nesilden-nesle geçirip gelipdir.


162aa1ff89f122.jpeg
Üstünlige ýetmegiň ýedi usuly

Şowlulyk we üstünlik adamlary hemişelik hem gyzyklandyryp geldi. Näme üçin hemme adamlaryň deňligine seretmezden, bir adam ilkinji gezek ýaryşa gatnaşýar we ýeňiji bolýar, beýlekilerde bolsa üstünlik ony görmezden geçýän ýaly bolýar diýip “Lukman Piter” belleýär.


162b7ec8ef0492.jpeg
Ýürek üçin peýdaly içgiler

Ýürek ynsan bedeniniň wajyp wezipeleri ýerine ýetirýän esasy organlarynyň biri bolup durýar. Onuň saglygy doly we bagtly ýaşaýşyň kepilidir. Ýüregi türgenleşdirmek we peýdaly iýmit önümlerini ulanmak onuň saglygyny goramakda möhümdir. Beden üçin örän wajyp bolan bu organyň talabalaýyk işlemeginde dürli içgileriň hem ähmiýeti uludyr. Elbetde, ilki bilen peýdaly içgilerden suwy aýratyn bellemek gerek.