Okamagyň peýdasy

00:16 01.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3642/original-1629669a01ee02.jpeg

Google-yň geçiren gözlegleri häzirki wagtda dünýä ýüzünde 129 milliondan gowrak kitabyň (çeper, publisistik we ylmy eserler) bardygyny görkezýär. Ynsan okamak bilen durmuşa göz ýetirýär, düşünjesini giňeldýär, aň taýdan ukyp-başarnyklaryny artdyrýar. Okamak ynsan durmuşyny gözelleşdirýär we onuň ömrine özboluşly many çaýýar.

Hünärmenler okamagyň ynsan üçin peýdalary barada giňişleýin maglumat berýärler.

Beýni işjeňligi artýar. Ynsan okaýan wagty beýniniň işjeňligi artýar we ol berkeýär. Biler bolsaňyz, beýni ynsan bedeniniň esasy myşsalaryndan biri hasaplanýar.

Dartgynlylykdan goraýar. Adam okan wagtynda gündelik durmuşyň aladalary, toplanan ýadawlyk, stresler aýrylmak bilen bolup, ajaýyp pikirler, çözgütler peýda bolýar. Okamak bilen biz täze bilimleri alýarys, sözlük gorumyzy baýlaşdyrýarys, sözleýşimizi ösdürýäris, pikirlenmek, aňlamak ukyplarymyzy kämilleşdirýäris, duýgudaşlygymyz we döredijilik ukyplarymyz artýar. Görşümiz ýaly, adam elmydama gözlegde we döredijilikde bolmaly, bu bolsa okamak, öwrenmek arkaly durmuşa geçirilýär.

Gözel AÝDOGDYÝEWA,

Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasynyň 1-nji derejeli kitaphanaçysy.

Başga makalalar
162b7e83c17553.jpeg
Kelem — saglyga peýdaly önüm

Kelemiň dürli görnüşleri bolup, olar saglyga edýän täsiri hem-de ulanylyşy boýunça tapawutlanýar. Häzirki wagtda kelemiň ak we gyzyl görnüşleri giňden ýaýrandyr. Lukmanlar bu önümi islendik ýaşda we saglyk bilen balanyşykly nähoşluklarda iýmegi maslahat berýär.


162b578804e23a.jpeg
Sport bilen meşgullanmaga başlamazdan öň maşk etmeli

Hünärmenler sport bilen meşgullanmagyň myşsalaryň we ýürek-damar ulgamynyň berkemegine peýda edýändigini belleýärler. Ýöne sportuň ol ýa-da beýleki görnüşi bilen meşgullanylanda nädogry hereket etmezlik we şikes almazlyk üçin şulary maslahat berýärler.


162b713fdab702.jpeg
Çaga terbiýesinde peýdaly maslahatlar

Her bir ata-ene öz çagasynyň akylly, terbiýeli, başarjaň, maksada okgunly, ruhubelent, geljege ynamly adam bolup ýetişmegini isleýär. Şonuň üçin çaga terbiýesi ähli döwürlerde hem möhüm wezipeleriň hatarynda goýlupdyr. Türkmen halky nesil terbiýesini mukaddes hasaplap, bu babatda kemala gelen milli ýörelgelerini nesilden-nesle geçirip gelipdir.


162aa1ff89f122.jpeg
Üstünlige ýetmegiň ýedi usuly

Şowlulyk we üstünlik adamlary hemişelik hem gyzyklandyryp geldi. Näme üçin hemme adamlaryň deňligine seretmezden, bir adam ilkinji gezek ýaryşa gatnaşýar we ýeňiji bolýar, beýlekilerde bolsa üstünlik ony görmezden geçýän ýaly bolýar diýip “Lukman Piter” belleýär.


162b7ec8ef0492.jpeg
Ýürek üçin peýdaly içgiler

Ýürek ynsan bedeniniň wajyp wezipeleri ýerine ýetirýän esasy organlarynyň biri bolup durýar. Onuň saglygy doly we bagtly ýaşaýşyň kepilidir. Ýüregi türgenleşdirmek we peýdaly iýmit önümlerini ulanmak onuň saglygyny goramakda möhümdir. Beden üçin örän wajyp bolan bu organyň talabalaýyk işlemeginde dürli içgileriň hem ähmiýeti uludyr. Elbetde, ilki bilen peýdaly içgilerden suwy aýratyn bellemek gerek.