Okamagyň peýdasy

00:16 01.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3642/original-1629669a01ee02.jpeg

Google-yň geçiren gözlegleri häzirki wagtda dünýä ýüzünde 129 milliondan gowrak kitabyň (çeper, publisistik we ylmy eserler) bardygyny görkezýär. Ynsan okamak bilen durmuşa göz ýetirýär, düşünjesini giňeldýär, aň taýdan ukyp-başarnyklaryny artdyrýar. Okamak ynsan durmuşyny gözelleşdirýär we onuň ömrine özboluşly many çaýýar.

Hünärmenler okamagyň ynsan üçin peýdalary barada giňişleýin maglumat berýärler.

Beýni işjeňligi artýar. Ynsan okaýan wagty beýniniň işjeňligi artýar we ol berkeýär. Biler bolsaňyz, beýni ynsan bedeniniň esasy myşsalaryndan biri hasaplanýar.

Dartgynlylykdan goraýar. Adam okan wagtynda gündelik durmuşyň aladalary, toplanan ýadawlyk, stresler aýrylmak bilen bolup, ajaýyp pikirler, çözgütler peýda bolýar. Okamak bilen biz täze bilimleri alýarys, sözlük gorumyzy baýlaşdyrýarys, sözleýşimizi ösdürýäris, pikirlenmek, aňlamak ukyplarymyzy kämilleşdirýäris, duýgudaşlygymyz we döredijilik ukyplarymyz artýar. Görşümiz ýaly, adam elmydama gözlegde we döredijilikde bolmaly, bu bolsa okamak, öwrenmek arkaly durmuşa geçirilýär.

Gözel AÝDOGDYÝEWA,

Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasynyň 1-nji derejeli kitaphanaçysy.

Başga makalalar
16640718866af2.webp
Çopantelpegiň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri

Gadymy döwürlerden bäri halk lukmançylygynda şypaly ösümlik hökmünde giňden ulanylýan, dünýä ýurtlarynyň köpüsinde duş gelýän çopantelpek saglygymyz üçin örän peýdalydyr.


1663c945c93a7d.jpeg
«Bejeriş binagärligi» hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döredýär

Ösümlikleriň, arassa howanyň, janly-jandarlaryň bejeriş ukyplary barada bilýän hem bolsak, binagärligiň şypa berijilik häsiýeti barada seýrek eşidilýär.


16631174d696af.jpeg
Gülli kelemiň peýdasy

Gülli kelemiň (brokkoli kelemi) watany gündogar Ortaýer deňzi sebiti hasaplanýar. Ol 2 ýyllyk ösümlik bolup, ýabany kelemden gelip çykýar. Häzirki wagtda hytaý, hindi, italýan, türk, fransuz, ispan we dünýäniň başga-da ýurtlarynyň aşhanalarynda giňden ulanylýar.

165e747935707c.jpeg
Çaganyň aň-akyl ösüşi üçin peýdaly önümler

Çaganyň aň-akyl taýdan kadaly ösmegi okuw-terbiýeçilik işinde esasy wezipe bolup durýar. Her bir ýaşda iýmitlenmegiň belli bir kadasy bolşy ýaly, çagalyk döwründe hem bu şeýledir.


165b91eda2f571.jpeg
Beýiniň peýdasy

Beýi peýdaly häsiýeti ýokary bolan miweleriň hataryna degişlidir. Biziň Türkmenistan ýurdumyzda hem beýi urugyndan adaty beýi görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Aslynda, beýiniň gelip çykan ýerleri Kawkaz we Ortaýer deňiz kenarýakalary hasaplanýar. Beýi agaç görnüşli we gyrymsy bag bolup, boýy 8 metre çenli ýetýär.