Üstünlige ýetmegiň ýedi usuly

23:07 15.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3749/original-162aa1ff89f122.jpeg

Şowlulyk we üstünlik adamlary hemişelik hem gyzyklandyryp geldi. Näme üçin hemme adamlaryň deňligine seretmezden, bir adam ilkinji gezek ýaryşa gatnaşýar we ýeňiji bolýar, beýlekilerde bolsa üstünlik ony görmezden geçýän ýaly bolýar diýip “Lukman Piter” belleýär.

Psiholog Elizaweta Felonenkonyň pikiriçe, şowluluk hadysasy adamlaryň duýgusynyň we özüni alyp barşynyň aýratynlyklary bilen baglanyşykly. Bagtlylar dünýäni bagtsyzlardan başgaça kabul edýärler. Elizaweta Felonenko üstünlige we şowlylyga ýetmegiň 7 usulyny atlandyrdy:

Durmuşyň her bir pursadyna begenmäge bolan mümkinçilikleriňizi artdyryň. Ünsüňizi gowy zatlara gönükdirip, durmuşa bolan kanagatlandyrma duýgularyňyzy türgenleşdiriň.

Durmuşyň duýdansyz tekliplerini köplenç ýerine ýetiriň. Hem-de özüňiziň planlaryňyzy ýagdaýlara görä üýtgetmekden gorkmaň.

Öz ýalňyşlaryňyzy kabul etmegi başaryň. Ýeňmek üçin, ýeňilmegi hem başarmalydyr.

Bilesigelijilik duýgularyňyzy ösdüriň. Özüňiziň barýan ýerleriňiz hakynda: okuw jaýy ýa-da dynç alyş öýi bolsun, köpräk öwrenmäge synanşyň.

Durmuş işjeňligiňizi artdyryň. Bilşiňiz ýaly, ýatan daşyň aşagyndan suw akmaýar –işjeňlik şowlulygyňyzy ep-esli artdyrýar.

Gaty konserwatiw bolmajak boluň. Hemme zatdan gaça durmak we eýýam size tanyş bolan zatlara ýapyşmak, mümkinçilikleriňiziň derejesini peseldýär.

Hem-de hiç haçan ne özüňize we daş töweregiňizdäkilere men üstünliksiz we şowsuz diýip aýtmaň –bu sözler hem uly many aňladýar.

Babamyrat Nurjykow

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162f94f5ae99af.jpeg
Gawun — şirin derman

Tomus möwsüminde bereketli türkmen topragynyň boldan eçilýän lezzetli önümleriniň biri-de gawundyr. Gadym zamanlardan bäri güneşli Diýarymyzyň bereketli topragynda ýetişen gawun-garpyzlar beýleki döwletlerde uly meşhurlykdan peýdalanýar.


162ce7004f120d.jpeg
Gaýnag suw – derdiňe derman

Tomus paslynda howanyň aşa gyzmagy ynsan bedenine ýaramaz täsirlerini ýetirip bilýär. Jöwzaly günlerde saglygyňy goramak üçin bellenen düzgünleri, berilýän maslahatlary ýerine ýetirmek örän wajypdyr. Lukmanlar her gün azyndan 2 litr suw içmegi maslahat berýär.


162d03ab320919.jpeg
Agaçlaryň adam saglygyna peýdaly täsiri

Daragtlar adamlara meňzeýär diýýärler. Doly goşulýan. Olar çyndanam adamlara – olaryňam iň gowularyna meňzeýärler. Sebäbi goja zeminiň iň uzak ömürli barlyklary bolan agaçdyr-baglaryň esasy wezipesi ýagşylyk etmek. Olar howadan zyýanly gazlary özlerine sorup alyp, yzyna bolsa biziň dem almagymyz üçin arassa howa bölüp çykarýarlar.


162d1b8dbc0585.jpeg
Günüň ýiti şöhlesinden goranmaly

Tomus möwsüminde howanyň aşa gyzmagy ynsan bedenini Günüň ýiti şöhlesinden goramak zerurlygyny ýüze çykarýar. Lukmanlar zerurlyk bolmadyk ýagdaýynda, tomus möwsüminde daşary çykmazlygy maslahat berýär. Kiçi ýaşly çagalaryň bolsa howanyň aşa gyzan mahalynda daşary çykmagy howply ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolup biler.


162b7ec8ef0492.jpeg
Ýürek üçin peýdaly içgiler

Ýürek ynsan bedeniniň wajyp wezipeleri ýerine ýetirýän esasy organlarynyň biri bolup durýar. Onuň saglygy doly we bagtly ýaşaýşyň kepilidir. Ýüregi türgenleşdirmek we peýdaly iýmit önümlerini ulanmak onuň saglygyny goramakda möhümdir. Beden üçin örän wajyp bolan bu organyň talabalaýyk işlemeginde dürli içgileriň hem ähmiýeti uludyr. Elbetde, ilki bilen peýdaly içgilerden suwy aýratyn bellemek gerek.