Agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan gök önümler!

22:38 14.02.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5060/original-163ebc71d85795.jpeg

Diňe ýeralma agramyň ýokarlanmagyna getirmeýä ondan başgada agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan gök önümler bardyr.

Köp adamlar horlanmak üçin kän alada edýär. Olara maslahat hökmünde "Eger horlanmak isleseňiz, gök önümleri iýiň!" -diýip aýdyp bolar. Onsoň bu maslahat ähli horlanmak isleýänleriň üns merkezinde bolyp, netijede berhiz saklaýanlar gök önümler bilen kän iýmitlenip başladylar.

Emma bu sözler näderejede dogry? Gynansagam, gök önümleriň hemmesi deň derejede täsirli bolmaýar we olaryň käbiri agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

Agramyň ýokarlanmagyna ýa-da semizlige sebäp bolýan gök önümler barada kän zatlar aýdyp bolýar. Olara:

Açyk reňkli, tagamly we sagdyn käşir agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýanlaryň arasynda birinji ýeri eýeleýär. Käşiriň howply tarapy, köp mukdarda sarp edilende agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan saharozanyň köp mukdarydyr. Şonuň üçin hünärmenler günde iki käşirden köp iýmezligi maslahat berýärler.

Hyýaryň özi siziň agramyňyzyň artmagyna getirmeýär, hyýar iýilenden soňraky açlyk agramyň ýokarlanmagyna getirip biler. Mundan başga-da, hyýar tomusda saglyk üçin gaty zerurdyr, sebäbi düzüminde köp suw bar we suwsuzlygyň öňüni alyp, bedendäki çyglylyk deňagramlylygyny saklamaga kömek edýär. Emma hyýardaky süýümiň mukdary gaty az, şonuň üçin çalt siňdirilýär we derrew ajykýaň. Netijede açlykdan soň agram artýar.

Nahar şugundyr. Gynansagam, bu sagdyn gök önümde köp mukdarda şeker, krahmal we uglewodlar bar. Esasanam ganda şeker derejesi ýokary bolanlar üçin bu gök önüm glýukozanyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler. Emma saglyk gowy bolsa-da, sarp edilişini köpeltmeli däl. Bu gök önüm bedende ýagy eritmeýändigini, tersine ýygnaýandygyny anyklaýan birnäçe ylmy barlaglar bar. Şonuň üçin hem bu gök önüm bedeniň agramynyň ýokarlanmagyna ýagny semremä getirýär.

Bişen gök önümler. Islendik gowrulan iýmitiň aýrylmaz düzümi ýagdyr. Bişen gök önümler hem muňa degişli däldir. Hyýar, pomidor, käşir ýaly gök önümleri gök ýagdaýynda iýip bolýar, Emma käbir gök önümleri gök ýagdaýynda iýip bolmaýar. Şonuň üçin hem bişen ýagdaýynda ýa-da gowrulan ýagdaýda iýilýär. Gök önümiň öz düzümindäki ýag bolen ýagyň mukdary hasda köpelýär.

Nohut. Nohut saglygyňyza peýdaly, sebäbi düzüminde köp sagdyn süýüm bar, ýöne olar krahmal we garyn ýagyny ösdürip biljek beýleki iýmitlere hem baýdyr. Şonuň üçin mukdaryny sarp edeniňizde gözegçilik etmek maslahat berilýär.

Mekgejöwen. Gynansagam, bedeniňizde şeker derejesi bilen baglanyşykly problema bar bolsa ýa-da horlanmak üçin çynlakaý bolsaňyz, mekgejöwenden düýbünden saklanmaly bolarsyňyz. Bu gök önümde glýukozanyň köpelmegine we bedende sagdyn insulin derejesine ýaramaz täsir edip biljek şeker köp.

Taýýarlan:Albina ZAKIRJANOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16640718866af2.webp
Çopantelpegiň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri

Gadymy döwürlerden bäri halk lukmançylygynda şypaly ösümlik hökmünde giňden ulanylýan, dünýä ýurtlarynyň köpüsinde duş gelýän çopantelpek saglygymyz üçin örän peýdalydyr.


1663c945c93a7d.jpeg
«Bejeriş binagärligi» hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döredýär

Ösümlikleriň, arassa howanyň, janly-jandarlaryň bejeriş ukyplary barada bilýän hem bolsak, binagärligiň şypa berijilik häsiýeti barada seýrek eşidilýär.


16631174d696af.jpeg
Gülli kelemiň peýdasy

Gülli kelemiň (brokkoli kelemi) watany gündogar Ortaýer deňzi sebiti hasaplanýar. Ol 2 ýyllyk ösümlik bolup, ýabany kelemden gelip çykýar. Häzirki wagtda hytaý, hindi, italýan, türk, fransuz, ispan we dünýäniň başga-da ýurtlarynyň aşhanalarynda giňden ulanylýar.

165e747935707c.jpeg
Çaganyň aň-akyl ösüşi üçin peýdaly önümler

Çaganyň aň-akyl taýdan kadaly ösmegi okuw-terbiýeçilik işinde esasy wezipe bolup durýar. Her bir ýaşda iýmitlenmegiň belli bir kadasy bolşy ýaly, çagalyk döwründe hem bu şeýledir.


165b91eda2f571.jpeg
Beýiniň peýdasy

Beýi peýdaly häsiýeti ýokary bolan miweleriň hataryna degişlidir. Biziň Türkmenistan ýurdumyzda hem beýi urugyndan adaty beýi görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Aslynda, beýiniň gelip çykan ýerleri Kawkaz we Ortaýer deňiz kenarýakalary hasaplanýar. Beýi agaç görnüşli we gyrymsy bag bolup, boýy 8 metre çenli ýetýär.