Agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan gök önümler!

22:38 14.02.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5060/original-163ebc71d85795.jpeg

Diňe ýeralma agramyň ýokarlanmagyna getirmeýä ondan başgada agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan gök önümler bardyr.

Köp adamlar horlanmak üçin kän alada edýär. Olara maslahat hökmünde "Eger horlanmak isleseňiz, gök önümleri iýiň!" -diýip aýdyp bolar. Onsoň bu maslahat ähli horlanmak isleýänleriň üns merkezinde bolyp, netijede berhiz saklaýanlar gök önümler bilen kän iýmitlenip başladylar.

Emma bu sözler näderejede dogry? Gynansagam, gök önümleriň hemmesi deň derejede täsirli bolmaýar we olaryň käbiri agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

Agramyň ýokarlanmagyna ýa-da semizlige sebäp bolýan gök önümler barada kän zatlar aýdyp bolýar. Olara:

Açyk reňkli, tagamly we sagdyn käşir agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýanlaryň arasynda birinji ýeri eýeleýär. Käşiriň howply tarapy, köp mukdarda sarp edilende agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan saharozanyň köp mukdarydyr. Şonuň üçin hünärmenler günde iki käşirden köp iýmezligi maslahat berýärler.

Hyýaryň özi siziň agramyňyzyň artmagyna getirmeýär, hyýar iýilenden soňraky açlyk agramyň ýokarlanmagyna getirip biler. Mundan başga-da, hyýar tomusda saglyk üçin gaty zerurdyr, sebäbi düzüminde köp suw bar we suwsuzlygyň öňüni alyp, bedendäki çyglylyk deňagramlylygyny saklamaga kömek edýär. Emma hyýardaky süýümiň mukdary gaty az, şonuň üçin çalt siňdirilýär we derrew ajykýaň. Netijede açlykdan soň agram artýar.

Nahar şugundyr. Gynansagam, bu sagdyn gök önümde köp mukdarda şeker, krahmal we uglewodlar bar. Esasanam ganda şeker derejesi ýokary bolanlar üçin bu gök önüm glýukozanyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler. Emma saglyk gowy bolsa-da, sarp edilişini köpeltmeli däl. Bu gök önüm bedende ýagy eritmeýändigini, tersine ýygnaýandygyny anyklaýan birnäçe ylmy barlaglar bar. Şonuň üçin hem bu gök önüm bedeniň agramynyň ýokarlanmagyna ýagny semremä getirýär.

Bişen gök önümler. Islendik gowrulan iýmitiň aýrylmaz düzümi ýagdyr. Bişen gök önümler hem muňa degişli däldir. Hyýar, pomidor, käşir ýaly gök önümleri gök ýagdaýynda iýip bolýar, Emma käbir gök önümleri gök ýagdaýynda iýip bolmaýar. Şonuň üçin hem bişen ýagdaýynda ýa-da gowrulan ýagdaýda iýilýär. Gök önümiň öz düzümindäki ýag bolen ýagyň mukdary hasda köpelýär.

Nohut. Nohut saglygyňyza peýdaly, sebäbi düzüminde köp sagdyn süýüm bar, ýöne olar krahmal we garyn ýagyny ösdürip biljek beýleki iýmitlere hem baýdyr. Şonuň üçin mukdaryny sarp edeniňizde gözegçilik etmek maslahat berilýär.

Mekgejöwen. Gynansagam, bedeniňizde şeker derejesi bilen baglanyşykly problema bar bolsa ýa-da horlanmak üçin çynlakaý bolsaňyz, mekgejöwenden düýbünden saklanmaly bolarsyňyz. Bu gök önümde glýukozanyň köpelmegine we bedende sagdyn insulin derejesine ýaramaz täsir edip biljek şeker köp.

Taýýarlan:Albina ZAKIRJANOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1629669a01ee02.jpeg
Okamagyň peýdasy

Google-yň geçiren gözlegleri häzirki wagtda dünýä ýüzünde 129 milliondan gowrak kitabyň (çeper, publisistik we ylmy eserler) bardygyny görkezýär. Ynsan okamak bilen durmuşa göz ýetirýär, düşünjesini giňeldýär, aň taýdan ukyp-başarnyklaryny artdyrýar.


1628d41504f559.jpeg
Ysgynsyzlygy, ýadawlygy nädip ýeňmeli?

Ýadawlyk her bir ynsana mahsus häsiýetleriň biridir. Elbetde, fiziki, aň işjeňligi, gündelik zähmet adamyny belli bir derejede surnukdyrýar. Şeýle ýagdaýlarda sagdyn uky, dynç alyş, dost-ýarlaryň, maşgala agzalaryň bilen gyzykly, şadyýan wagtgeçirmeler ýadawlygyňy aýyryp, güýç-kuwwatyňy dikeldýär. Eger-de, toplanan ýadawlyk birnäçe günüň dowamynda saklanyp, bedeniň güýç-kuwwaty dikelmeýän bolsa, onda ol öz saglygyňa, ýaşaýyş-durmuş şertleriňe üns bermelidigiň aýdyň alamatydyr.


16293bc6ae5cac.webp
Ýeňil atletikanyň saglyga peýdasy

Ýeňil atletika bedeniň umumy işjeňligini artdyrýar we ýürek-damar ulgamyny güýçlendirýär, sebäbi aýaklaryň myşsalarynyň hemişe dartylmagy we rahatlanmagy amala aşyrylýar. Kapillýarlaryň gowy türgenleşigiň netijesinde has çeýe häsiýete eýe bolmagy bilen, ownuk gan damarlarynyň bedeniň dürli ýerlerine köp kislorod we ýokumly maddalar eltip bermäge ukyplary ýokarlanýar. Şeýle hem bedeniň alyş-çalyş prosesi ýokarlanýar, artykmaç kaloriýa işjeň sarp edilýär.


1628d3e8542a1f.jpeg
Woleýbolyň peýdasy

Woleýbol 1895-nji ýylda amerikaly gimnastika mugallymy bolan Willýam Morgan tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Şeýle-de, sportuň bu görnüşi meşhurlykda futboldan soňra ikinji orunda durýar, maglumatlara görä, häzirki wagtda dünýäde bir milliarda golaý adam woleýbol bilen meşgullanýar.


162972ddab7386.jpeg
KOKOS AGAJYNYŇ PEÝDASY

Alymlaryň bellemegine görä, kokos agajy biziň günlerimize çenli saklanyp galan dünýädäki iň gadymy ösümlikleriň biri. Agajyň uzynlygy 25 metre, ýapraklarynyň uzynlygy 4 metre çenli ýetýär.