GIBRID ÇAÝ BÄGÜLLERI

11:02 22.02.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5093/original-163f5b006e715c.jpeg

Gibrid çaý bägülleri 1867-nji ýylda Fransiýaly Giýo atly seçgiçi tarapyndan ösdürilip ýetirşdirilen LaFranсe atly sortyndan gelip çykypdyr. Bu üýtgeşik sort remontant (ýylda birnäçe gezek gülleýän) we çaý bägülleriniň çaknyşdyrylmagy bilen alnypdyr. Munuň netijesinde 10000 biri-birinden tapawutly dürli sortlar ýüze çykaryldy. Şeýlilikde olar gyrymsy agaçlarynyň ululygy we beýikligi, gülleriniň görnüşi we reňki bilen tapawutlanýar. Gibrid çaý gülleri, güllerinden täze kesilen çaýyň gaty üýtgeşik ysynyň bolmagy we güllemek döwrüniň dowamlylygy bilen tapawutlanýar, ýagny ilkinji tomus günlerinden güýzüň ahyryna çenli dowam edýär.

Ýönekeý düzgünler berjaý edilende bu ösümlik özüniň köp gülleri bilen begendirer.Şeýlelik-de bir şahada ýedä golaý birnäçe ýaprakly güller bolar, olaryň umumy sany 30-dan 130-a ýetip biler.Emma bu ösümlik örän ynjyk bolup, çydamsyzdyrlar.Şonuň üçin bu güllere diňe bir gowy däl-de, eýsem dogry ideg edilmelidir.

La Franсe-bu bägüliň gyşa çydamly görnüşi beýlekilerden ýapraklarynyň adaty däl reňki bilen tapawutlanýar.Ýokarky bölegi gülgüne-kümüşsow, aşaky bölegi açyk gülgüne reňkdedir.Mahmal gülleriniň (60 ýaprak) diametri 10 santimetre ýetýär.Örän ýiti ysy bar.

Häzirki wagtda islendik bagy aňsatlyk bilen üýtgedip bilýän bu ajaýyp gülleriň has köp täze görnüşleri ösdürilýär.

Merjen Kaipowa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
1629669a01ee02.jpeg
Okamagyň peýdasy

Google-yň geçiren gözlegleri häzirki wagtda dünýä ýüzünde 129 milliondan gowrak kitabyň (çeper, publisistik we ylmy eserler) bardygyny görkezýär. Ynsan okamak bilen durmuşa göz ýetirýär, düşünjesini giňeldýär, aň taýdan ukyp-başarnyklaryny artdyrýar.


1628d41504f559.jpeg
Ysgynsyzlygy, ýadawlygy nädip ýeňmeli?

Ýadawlyk her bir ynsana mahsus häsiýetleriň biridir. Elbetde, fiziki, aň işjeňligi, gündelik zähmet adamyny belli bir derejede surnukdyrýar. Şeýle ýagdaýlarda sagdyn uky, dynç alyş, dost-ýarlaryň, maşgala agzalaryň bilen gyzykly, şadyýan wagtgeçirmeler ýadawlygyňy aýyryp, güýç-kuwwatyňy dikeldýär. Eger-de, toplanan ýadawlyk birnäçe günüň dowamynda saklanyp, bedeniň güýç-kuwwaty dikelmeýän bolsa, onda ol öz saglygyňa, ýaşaýyş-durmuş şertleriňe üns bermelidigiň aýdyň alamatydyr.


16293bc6ae5cac.webp
Ýeňil atletikanyň saglyga peýdasy

Ýeňil atletika bedeniň umumy işjeňligini artdyrýar we ýürek-damar ulgamyny güýçlendirýär, sebäbi aýaklaryň myşsalarynyň hemişe dartylmagy we rahatlanmagy amala aşyrylýar. Kapillýarlaryň gowy türgenleşigiň netijesinde has çeýe häsiýete eýe bolmagy bilen, ownuk gan damarlarynyň bedeniň dürli ýerlerine köp kislorod we ýokumly maddalar eltip bermäge ukyplary ýokarlanýar. Şeýle hem bedeniň alyş-çalyş prosesi ýokarlanýar, artykmaç kaloriýa işjeň sarp edilýär.


1628d3e8542a1f.jpeg
Woleýbolyň peýdasy

Woleýbol 1895-nji ýylda amerikaly gimnastika mugallymy bolan Willýam Morgan tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Şeýle-de, sportuň bu görnüşi meşhurlykda futboldan soňra ikinji orunda durýar, maglumatlara görä, häzirki wagtda dünýäde bir milliarda golaý adam woleýbol bilen meşgullanýar.


162972ddab7386.jpeg
KOKOS AGAJYNYŇ PEÝDASY

Alymlaryň bellemegine görä, kokos agajy biziň günlerimize çenli saklanyp galan dünýädäki iň gadymy ösümlikleriň biri. Agajyň uzynlygy 25 metre, ýapraklarynyň uzynlygy 4 metre çenli ýetýär.