LOTOS YBADATHANASY

16:42 18.04.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5338/original-1643e820a1d37d.jpeg

Lotos ybadathanasy Nýu Delidäki iň bir ýatda saklanýan gözellikleriň biridir. Nýu Deliniň döwrebap etraplarynyň birinde lotos güli şekilindäki ak ybadathana ýerleşen. Bu ybadathanyň gapysy ähli milletler üçin hem açykdyr.

Lotos görnüşindäki ak ybadathana 1986-njy ýylda gurulýar. Bu ybadathanana Fariborz Sabha atly binagäriň lotos görnüşindäki çyzgylary esasynda gurulypdyr. Ybadathananyň gurulmagyna 10 ýyl gerek bolup, 800 işçi zähmet çekipdir.

Gündogardaky lotos arassaçylygyň we gülleýişiň nyşany bolup durýar. Lotos ybadathanasynda edil janly gül ýaly ýekeje göni çyzygy hem ýok. Lotos ybadathanasyna zyýarat etmek sişenbe we ýekşenbe günleri rugsat edilýär. Iş sagatlary gyşyna (oktýabr aýyndan aprel aýyna çenli): 09:00-dan 17:00-a çenli;

Ýazyna (aprel aýyndan oktýabr aýyna çenli): 09:00-dan 18:00-a çenli.

Bahar Gazakowa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
162d1b8dbc0585.jpeg
Günüň ýiti şöhlesinden goranmaly

Tomus möwsüminde howanyň aşa gyzmagy ynsan bedenini Günüň ýiti şöhlesinden goramak zerurlygyny ýüze çykarýar. Lukmanlar zerurlyk bolmadyk ýagdaýynda, tomus möwsüminde daşary çykmazlygy maslahat berýär. Kiçi ýaşly çagalaryň bolsa howanyň aşa gyzan mahalynda daşary çykmagy howply ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolup biler.


162b7ec8ef0492.jpeg
Ýürek üçin peýdaly içgiler

Ýürek ynsan bedeniniň wajyp wezipeleri ýerine ýetirýän esasy organlarynyň biri bolup durýar. Onuň saglygy doly we bagtly ýaşaýşyň kepilidir. Ýüregi türgenleşdirmek we peýdaly iýmit önümlerini ulanmak onuň saglygyny goramakda möhümdir. Beden üçin örän wajyp bolan bu organyň talabalaýyk işlemeginde dürli içgileriň hem ähmiýeti uludyr. Elbetde, ilki bilen peýdaly içgilerden suwy aýratyn bellemek gerek.


162ce7004f120d.jpeg
Gaýnag suw – derdiňe derman

Tomus paslynda howanyň aşa gyzmagy ynsan bedenine ýaramaz täsirlerini ýetirip bilýär. Jöwzaly günlerde saglygyňy goramak üçin bellenen düzgünleri, berilýän maslahatlary ýerine ýetirmek örän wajypdyr. Lukmanlar her gün azyndan 2 litr suw içmegi maslahat berýär.


162d03ab320919.jpeg
Agaçlaryň adam saglygyna peýdaly täsiri

Daragtlar adamlara meňzeýär diýýärler. Doly goşulýan. Olar çyndanam adamlara – olaryňam iň gowularyna meňzeýärler. Sebäbi goja zeminiň iň uzak ömürli barlyklary bolan agaçdyr-baglaryň esasy wezipesi ýagşylyk etmek. Olar howadan zyýanly gazlary özlerine sorup alyp, yzyna bolsa biziň dem almagymyz üçin arassa howa bölüp çykarýarlar.


162b7e83c17553.jpeg
Kelem — saglyga peýdaly önüm

Kelemiň dürli görnüşleri bolup, olar saglyga edýän täsiri hem-de ulanylyşy boýunça tapawutlanýar. Häzirki wagtda kelemiň ak we gyzyl görnüşleri giňden ýaýrandyr. Lukmanlar bu önümi islendik ýaşda we saglyk bilen balanyşykly nähoşluklarda iýmegi maslahat berýär.