Erik şerbeti tebigy antebiotik hasaplanýar

16:31 03.07.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5666/original-164a2b1896beba.jpeg

Düzüminde şekeriň mukdary köp bolsa-da erik az koloriýaly miwe hasaplanýar. Semizlikden ejir çekýänlere we ýürek-gan-damar ulgamynyň kesellerinde erik miwesi maslahat berilýär. Miwäniň düzümindäki mikroelementler ýürek kesellerine peýdaly hasaplanýar.

Erik miwesinde kaliý elementi bar bolup ol böwrekleriň işini sazlamakda zerurdyr. Bulardan başgada bu miwede beýnimiziň işjeňligi üçin zerur magniý we fosfor köp. Ünsüňi bir ýere jemlemek , nerw ulgamynyň işjeňligi hem-de ýatkeşligi artdyrmakda miwäniň peýdasy uludyr.

Erik şerbeti tebigy antebiotik hasaplanýar. Dürli infeksion kesellerde, dümewlemede, damak agyranda az-azdan erik şerbetini içseň hassalygy tiz aradan aýyrýar. Güniň dowamynda üç gezek bir stakan erik şerbetini içseňiz göwräňiz kadaly saklanýar, immuniteti ýokarlandyrýar, içgatamasyny ýok edýär.

Maýagözel Begmuradowa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16640718866af2.webp
Çopantelpegiň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri

Gadymy döwürlerden bäri halk lukmançylygynda şypaly ösümlik hökmünde giňden ulanylýan, dünýä ýurtlarynyň köpüsinde duş gelýän çopantelpek saglygymyz üçin örän peýdalydyr.


1663c945c93a7d.jpeg
«Bejeriş binagärligi» hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döredýär

Ösümlikleriň, arassa howanyň, janly-jandarlaryň bejeriş ukyplary barada bilýän hem bolsak, binagärligiň şypa berijilik häsiýeti barada seýrek eşidilýär.


16631174d696af.jpeg
Gülli kelemiň peýdasy

Gülli kelemiň (brokkoli kelemi) watany gündogar Ortaýer deňzi sebiti hasaplanýar. Ol 2 ýyllyk ösümlik bolup, ýabany kelemden gelip çykýar. Häzirki wagtda hytaý, hindi, italýan, türk, fransuz, ispan we dünýäniň başga-da ýurtlarynyň aşhanalarynda giňden ulanylýar.

165e747935707c.jpeg
Çaganyň aň-akyl ösüşi üçin peýdaly önümler

Çaganyň aň-akyl taýdan kadaly ösmegi okuw-terbiýeçilik işinde esasy wezipe bolup durýar. Her bir ýaşda iýmitlenmegiň belli bir kadasy bolşy ýaly, çagalyk döwründe hem bu şeýledir.


165b91eda2f571.jpeg
Beýiniň peýdasy

Beýi peýdaly häsiýeti ýokary bolan miweleriň hataryna degişlidir. Biziň Türkmenistan ýurdumyzda hem beýi urugyndan adaty beýi görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Aslynda, beýiniň gelip çykan ýerleri Kawkaz we Ortaýer deňiz kenarýakalary hasaplanýar. Beýi agaç görnüşli we gyrymsy bag bolup, boýy 8 metre çenli ýetýär.