Erik şerbeti tebigy antebiotik hasaplanýar

16:31 03.07.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5666/original-164a2b1896beba.jpeg

Düzüminde şekeriň mukdary köp bolsa-da erik az koloriýaly miwe hasaplanýar. Semizlikden ejir çekýänlere we ýürek-gan-damar ulgamynyň kesellerinde erik miwesi maslahat berilýär. Miwäniň düzümindäki mikroelementler ýürek kesellerine peýdaly hasaplanýar.

Erik miwesinde kaliý elementi bar bolup ol böwrekleriň işini sazlamakda zerurdyr. Bulardan başgada bu miwede beýnimiziň işjeňligi üçin zerur magniý we fosfor köp. Ünsüňi bir ýere jemlemek , nerw ulgamynyň işjeňligi hem-de ýatkeşligi artdyrmakda miwäniň peýdasy uludyr.

Erik şerbeti tebigy antebiotik hasaplanýar. Dürli infeksion kesellerde, dümewlemede, damak agyranda az-azdan erik şerbetini içseň hassalygy tiz aradan aýyrýar. Güniň dowamynda üç gezek bir stakan erik şerbetini içseňiz göwräňiz kadaly saklanýar, immuniteti ýokarlandyrýar, içgatamasyny ýok edýär.

Maýagözel Begmuradowa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162d1b8dbc0585.jpeg
Günüň ýiti şöhlesinden goranmaly

Tomus möwsüminde howanyň aşa gyzmagy ynsan bedenini Günüň ýiti şöhlesinden goramak zerurlygyny ýüze çykarýar. Lukmanlar zerurlyk bolmadyk ýagdaýynda, tomus möwsüminde daşary çykmazlygy maslahat berýär. Kiçi ýaşly çagalaryň bolsa howanyň aşa gyzan mahalynda daşary çykmagy howply ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolup biler.


162b7ec8ef0492.jpeg
Ýürek üçin peýdaly içgiler

Ýürek ynsan bedeniniň wajyp wezipeleri ýerine ýetirýän esasy organlarynyň biri bolup durýar. Onuň saglygy doly we bagtly ýaşaýşyň kepilidir. Ýüregi türgenleşdirmek we peýdaly iýmit önümlerini ulanmak onuň saglygyny goramakda möhümdir. Beden üçin örän wajyp bolan bu organyň talabalaýyk işlemeginde dürli içgileriň hem ähmiýeti uludyr. Elbetde, ilki bilen peýdaly içgilerden suwy aýratyn bellemek gerek.


162ce7004f120d.jpeg
Gaýnag suw – derdiňe derman

Tomus paslynda howanyň aşa gyzmagy ynsan bedenine ýaramaz täsirlerini ýetirip bilýär. Jöwzaly günlerde saglygyňy goramak üçin bellenen düzgünleri, berilýän maslahatlary ýerine ýetirmek örän wajypdyr. Lukmanlar her gün azyndan 2 litr suw içmegi maslahat berýär.


162d03ab320919.jpeg
Agaçlaryň adam saglygyna peýdaly täsiri

Daragtlar adamlara meňzeýär diýýärler. Doly goşulýan. Olar çyndanam adamlara – olaryňam iň gowularyna meňzeýärler. Sebäbi goja zeminiň iň uzak ömürli barlyklary bolan agaçdyr-baglaryň esasy wezipesi ýagşylyk etmek. Olar howadan zyýanly gazlary özlerine sorup alyp, yzyna bolsa biziň dem almagymyz üçin arassa howa bölüp çykarýarlar.


162b7e83c17553.jpeg
Kelem — saglyga peýdaly önüm

Kelemiň dürli görnüşleri bolup, olar saglyga edýän täsiri hem-de ulanylyşy boýunça tapawutlanýar. Häzirki wagtda kelemiň ak we gyzyl görnüşleri giňden ýaýrandyr. Lukmanlar bu önümi islendik ýaşda we saglyk bilen balanyşykly nähoşluklarda iýmegi maslahat berýär.