Elektrik awtoulaglar gazda işleýänlerden hem tapawutlanýar

07:06 09.07.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5693/original-164aa160f6dfb8.jpeg

Elektroulaglar zyýanly gazlary çykarmaýar. Bölejik azot oksidleriniň zyňyndylarynyň atmosferany hapalamagyny azaltmak zerurlygy elektroulaglary ulanmagyň, mundan beýläk hem kämilleşdirmegiň we onuň önümçiligini ýokarlandyrmagyň tejribe ýüzünde wajyplygyny belli edýär.

Batareýalary gaýtadan ulanmak we gaýtadan işlemek hem ösýän bazarlaryň biri bolup durýar. Ulanylan batareýalary gaýtadan ulanmak usulyýetiniň gözlegleri alnyp barylýar. Öýlerde batareýalara zarýad beriji enjamlaryň bolmagy geljekde batareýany öndürmegiň daşky gurşawa täsirini azaldar.

Ýewropanyň Energetika guramasy tarapyndan geçirilen barlaglaryň netijesi elektrikli awtoulaglaryň zyňyndylarynyň benzin ýa-da dizel awtoulagyny sürmekden 17%-den 30%-e çenli pesdigini ýüze çykardy. Pes uglerodly elektrik togy ulanylanda elektrik öndürmekden çykýan zyňyndylar hem ep-esli azalar.

Elektrikli awtoulaglar diňe benzinde işleýän ulaglardan däl, eýsem, gazda işleýänlerden hem tapawutlanýar. Şol ulaglar nebit önümlerini, antifriz garyndylaryny, motor we gaýry ýaglary ulanmaýar, diýmek, zyýanly gazlary çykarmaýar. Ulagyň bu görnüşi ulanylanda ýangyn-partlama howpy hem has peselýär.

Taýýarlan Mukam BATYROW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby, «Daşky gurşawy goramak — durnukly ösüşiň möhüm konsepsiýasy» atly ÝUNESKO klubunyň işjeň agzasy.

Başga makalalar
16640718866af2.webp
Çopantelpegiň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri

Gadymy döwürlerden bäri halk lukmançylygynda şypaly ösümlik hökmünde giňden ulanylýan, dünýä ýurtlarynyň köpüsinde duş gelýän çopantelpek saglygymyz üçin örän peýdalydyr.


1663c945c93a7d.jpeg
«Bejeriş binagärligi» hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döredýär

Ösümlikleriň, arassa howanyň, janly-jandarlaryň bejeriş ukyplary barada bilýän hem bolsak, binagärligiň şypa berijilik häsiýeti barada seýrek eşidilýär.


16631174d696af.jpeg
Gülli kelemiň peýdasy

Gülli kelemiň (brokkoli kelemi) watany gündogar Ortaýer deňzi sebiti hasaplanýar. Ol 2 ýyllyk ösümlik bolup, ýabany kelemden gelip çykýar. Häzirki wagtda hytaý, hindi, italýan, türk, fransuz, ispan we dünýäniň başga-da ýurtlarynyň aşhanalarynda giňden ulanylýar.

165e747935707c.jpeg
Çaganyň aň-akyl ösüşi üçin peýdaly önümler

Çaganyň aň-akyl taýdan kadaly ösmegi okuw-terbiýeçilik işinde esasy wezipe bolup durýar. Her bir ýaşda iýmitlenmegiň belli bir kadasy bolşy ýaly, çagalyk döwründe hem bu şeýledir.


165b91eda2f571.jpeg
Beýiniň peýdasy

Beýi peýdaly häsiýeti ýokary bolan miweleriň hataryna degişlidir. Biziň Türkmenistan ýurdumyzda hem beýi urugyndan adaty beýi görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Aslynda, beýiniň gelip çykan ýerleri Kawkaz we Ortaýer deňiz kenarýakalary hasaplanýar. Beýi agaç görnüşli we gyrymsy bag bolup, boýy 8 metre çenli ýetýär.