Ussatlara üstünlik hemra

09:31 09.07.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5695/original-164aa38386b9de.jpeg

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanýan her bir aýy şanly wakalara, durmuş-ykdysady taýdan düýpli ösüşlere beslenýär. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň we ruhubelent hünärmenleri hem şanly ýyly ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak ugrunda maksada okgunly zähmet çekýärler. Olaryň ýurdumyzyň uly baýlygy bolan nebitdir gazyň gorlarynyň üstüni ýetirmek ugrunda edýän birleşen tagallalary ýerine-de düşýär. Biz ekspedisiýanyň geologiýa bölüminiň başlygy Batyr Akmyradowdan gazanylýan umumy üstünlige has saldamly goşant goşýan baýlyk agtaryjylar barada soranymyzda, ol ilki bilen buraw desgasynyň başlygy Merdan Abdullaýewiň adyny agzady we onuň ýolbaşçylyk edýän desgasynyň hünärmenleriniň golaýda möhüm buýurmany — barlag guýusyny burawlamak işini üstünlikli tamamlandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bize gürrüňi edilýän buraw desgasynyň ýolbaşçysy bilen habarlaşmak kyn düşmedi. Sebäbi ol Türkmenabat şäherinde ýerleşýän ekspedisiýanyň edara jaýyna hasabat tabşyrmaga ýörite gelen eken.

— Biz Balkan welaýatynyň Goturdepe käninde barlag guýusyny burawlamak işini üstünlikli tamamladyk. Şonda taslama boýunça bellenilen 5075 metr çuňluga ýetildi. Men indi köp ýyllardan bäri şu kärde zähmet çekip gelýän hem bolsam, bu guýyny burawlanymyzda 4600 metrden soňra peýda bolan suwly gatlagy geçmek işimizde belli bir kynçylyklary döretdi. Ýöne degişli hünärmenleriň maslahatlaryna hem-de öz iş tejribämize daýanyp, jogapkärli wezipäni abraý bilen berjaý etdik. Burawlanan çuňlukdan nebitiň we kondensatyň bol akymyna garaşýarys — diýip, Merdan Abdullaýew gürrüň berýär.

Ýeriň has çuňňur gatlaklaryna aralaşyp, ol ýerde ýerleşýän gymmatly baýlyklaryň üstüni açmak ýaly jogapkärli wezipe kuwwatly buraw desgasyndan netijeli peýdalanmagy, jogapkärli işleri ýokary sazlaşykly ýola goýmagy talap edýär. Bu babatda gürrüňi edilýän desganyň agzalarynyň uly artykmaçlygy bar. Olar indi birnäçe ýyldan bäri egin-egne berip, tutanýerli zähmet çekýärler. Buraw desgasynyň ýolbaşçysy öňdebaryjylaryň atlaryny buýsanç we hormat bilen tutýar. Olardan buraw ussalary Magtym Mahmudow, Jumageldi Orazow, uly maşinist Wepa Roznyýazow, burawlaýjy Töre Bazarow, maşinist Şajan Mätkulyýew, burawlaýjynyň kömekçisi Artyk Öwezgulyýew, Gahryman Gurtgeldiýew we meýdan geology Bagtyýar Hudaýkulyýew dagy has ýokary netijeli zähmet çekýärler. Olaryň nusgalyk göreldesine kärdeşleri uly höwes bilen eýerýärler. Şunlukda, umumy işler barha ilerleýär.

Baýlyk agtaryjylar işleriniň düýpli öňe gitmegi üçin hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz alada edýändigini çäksiz kanagatlanma bilen belleýärler. Şeýle üns-aladanyň netijesinde olar dünýäniň ösen döwletlerinde öndürilen kuwwatly we ygtybarly buraw enjamlary bilen üpjün edilýär. Olara başarjaňlyk bilen erk edýän baýlyk agtaryjylar has yhlasly zähmet çekmek hyjuwy bilen joşýarlar. Olar häzirki günlerde bu kände täze guýyny burawlamaga girişmäge taýýarlyk görýärler. Diýmek, ýurdumyzyň baýlyk gory ýene-de artar.

Mämmetgylyç KÜTIÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.